Střípky ze zastupitelstva (18.6.2012)

V pondělí se naposledy před letními prázdninami sešlo ke svému jednání obecní zastupitelstvo.

Na svém programu mělo projednání dvou smluv o zřízení věcných břemen, darovací smlouvy týkající se ulice Zahradní a konečně stanovení cen za pronájmy obecních pozemků určených k zemědělské výrobě. Původně avizovaný návrh vyhlášky o odpadech byl nakonec rozhodnutím zastupitelů z jednání stažen, protože se nepodařilo získat stanovisko orgánu dohledu, tj. Ministerstva vnitra. Hrozilo tak, že bychom vyhlášku museli znovu v krátké době novelizovat, což by znamenalo zbytečnou zátěž, nejdůležitější změny se nás stejně dotknou až od začátku roku 2013. Řádně omluveni byli z jednání tři zastupitelé, což je v tomto volebním období rekord, nicméně i tak bylo zastupitelstvo usnášeníschopné (sešla se nadpoloviční většina jeho členů) a nebylo tak třeba hledat náhradní termín zasedání.
Samotné jednání mělo zpočátku poměrně hladký průběh. Oba návrhy smluv o zřízení věcných břemen se týkaly lokality Západní Stráň, v prvním případě šlo o drenáž zbudovanou na soukromých pozemcích ve prospěch obce, v tom druhém je obec povinna strpět na svých pozemcích elektrické vedení. Tedy nic, s čím bychom neměli zkušenost z minulosti.
Obvyklou praxí je rovněž bezúplatné převedení místních komunikací v nově zastavěných lokalitách na obec, tedy ani další bod programu nebyl nijak konfliktní. Přesto stojí za to jej vyzdvihnout, neboť schválením darovací smlouvy mezi stávajícím majitelem silnice v Zahradní ulici se podařilo ukončit letitý problém zdejších obyvatel, kdy komunikace nebyla v minulosti převedena na obec a původní vlastník zkrachoval. V loňském roce se tak lidé v Zahradní domluvili, jeden z nich se „obětoval“ a komunikaci koupil ve veřejné dražbě. Následoval poměrně složitý proces kolaudace (nové zaměření a rozparcelování) a nyní již tedy nic nebrání tomu, aby se obec stala vlastníkem. Podmínkou deklarovanou již v období před volbami v roce 2010 Iniciativou Předboj bylo, že obci nevzniknou v souvislosti s převodem žádné finanční náklady. Uvedenou podmínku samozřejmě dodržíme.
U posledního bodu programu bylo v průběhu jednání změněno navrhované usnesení, neboť zastupitelé během rozpravy došli k závěru, že průchodnější než stanovit cenu za pronájem jednoho metru čtverečního zemědělské půdy v majetku obce „natvrdo“ je stanovit ji tak, že bude v místě a čase obvyklá, to v závislosti na kvalitě půdy a celkových možnostech jejího využití. Rovněž zpětná platnost takového opatření byla stanovena na tři roky. Pronájmy obecních zemědělských pozemků totiž nepřinesou dramatické navýšení rozpočtových příjmů, jejich účelem je především narovnání stavu, kdy se na nich hospodaří bez platných nájemních smluv, což se ukázalo při letošní důkladné inventuře a porovnání různých mapových podkladů.
Po vyčerpání oficiálního programu přišly na přetřes ještě popelnice, resp. cena za jejich vyvážení, která připadá jedné z účastnic diskuse nespravedlivá. Díky provedenému cenovému průzkumu se snad od roku 2013 podaří rozšířit portfolio odpadních nádob tak, aby i méněčlenné domácnosti byly lépe uspokojeny, ale systém i provozovatel zůstanou pravděpodobně stejné, nic lepšího jsme nenašli.
Dále pan starosta upozornil na zastavení navážení materiálu na skládku na jihovýchodě obce a jednání o jejím uzavření a také na fakt, že čistírna odpadních vod je již nejen v majetku, ale také ve správě obce Předboj a od 1.6. budou obyvatelé platit za odkanalizování splaškových vod obci. Oběma tématům se obšírněji věnujeme na jiných místech novin.
Pochválen byl obecní údržbář zeleně za změnu techniky, která je přívětivější k zeleni. Je to prostě sekáč.
Místostarosta informoval o trestním oznámení podaném na (zatím) neznámé pachatele vandalských činů, zejména pak přeražení čtyř mladých lip v Kojetické ulici. Doufejme, že budou potrestáni, ale hlavně že uhradí způsobenou škodu, třeba formou nové výsadby.
Přejeme hezké léto.
-sob-