Povinně zveřejňované informace

1. Název
Obec Předboj

2. Důvod a způsob založení
Obec vznikla nabytím účinnosti zákona o obcích v původním znění, od 1. 7. 1973 existuje jako samostatný subjekt činný bez omezení s činností všeobecné veřejné správy.
Obec Předboj má vlastní majetek a příjmy, s kterými samostatně hospodaří. V právních vztazích vystupuje vlastním jménem a nese odpovědnost vyplývající z těchto vztahů.

3. Organizační struktura
Obecní úřad tvoří starostka, místostarosta a zaměstnanci obecního úřadu.
Starostku v době nepřítomnosti zastupuje místostarosta.
Obecní úřad není dělen na jednotlivé odbory.
Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace Mateřská škola Předboj, informace zde.

4. Kontaktní spojení
4.1 Kontaktní poštovní adresa
Obecní úřad Předboj
Hlavní 18
Předboj
250 72 Kojetice u Prahy
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Hlavní 18
Předboj
250 72 Kojetice u Prahy
4.3 Úřední hodiny
pondělí 8-15
středa 8-12 a 17-19
4.4 Telefonní čísla
tel./fax: 315 682 901
mobil: 774 943 331
4.5 Adresa internetových stránek
predboj.cz
4.6 Adresa podatelny
Hlavní 18
Předboj
250 72 Kojetice u Prahy
Přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých podatelna přijímá dokumenty v digitální podobě: CD, DVD, flash.
4.7 Elektronická adresa podatelny
podatelna@predboj.cz
4.8 Datová schránka
jtqbx44

5. Případné platby lze poukázat
č. ú. 12223201 / 0100
Platby lze provádět rovněž v hotovosti do pokladny v úředních hodinách.

6. IČO
00240630

7. Plátce daně z přidané hodnoty
CZ00240630

8. Dokumenty
8.1 Seznamy hlavních dokumentů
zde
8.2 Rozpočet
zde

9. Žádosti o informace
Informace o činnosti obce a informace vztahující se k její působnosti jsou poskytovány obcí za podmínek stanovených zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Informace jsou poskytovány žadateli na jeho žádost nebo zveřejněním.
Zveřejněné informace lze získat na úřední desce, na vývěsce obecního úřadu, na internetových stránkách obce a ze zpravodaje obce Předboj (obcí vydávané periodikum).
Žádost o poskytnutí informace podává žadatel ústně nebo písemně, osobně, prostřednictvím telekomunikačních prostředků (telefon, fax, e-mail) anebo prostřednictvím některého ze subjektů poskytujících poštovní, případně kurýrní služby.
Pokud žádost směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, jsou žadateli do 7 dnů sděleny údaje umožňující její vyhledání.
2010
2011
2012 1x, informace poskytnuty (žádost, poskytnutá informace)
2013 3x, informace poskytnuty (žádost, poskytnutá informace, žádost 2, poskytnutá informace 2, žádost 3, poskytnutá informace 3)
2014 2x, informace poskytnuty (žádost, poskytnutá informace, žádost 2, poskytnutá informace 2)
2015 1x, informace poskytnuty (žádost, poskytnutá informace)
2016 1x, informace poskytnuty (žádost, poskytnutá informace)

2017 6x, informace poskytnuty (žádost, poskytnutá informace, žádost 2, poskytnutá informace 2, žádost 3, poskytnutá informace 3, žádost 4, poskytnutá informace 4, žádost 5, poskytnutá informace 5, žádost 6, poskytnutá informace 6)
2018 11x, informace s jednou výjimkou poskytnuty (žádost, poskytnutá informace, žádost 2, poskytnutá informace 2, žádost 3, poskytnutá informace 3, žádost 4, poskytnutá informace 4, žádost 5, poskytnutá informace 5, žádost 6, poskytnutá informace 6, žádost 7, poskytnutá informace 7, žádost 8, poskytnutá informace 8, žádost 9, poskytnutá informace 9, žádost 10, odložení žádosti 10žádost 11, poskytnutá informace 11 a její příloha)
2019 11x, vydáno 1 rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti, neboť informace neexistuje, a 1 rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti, neboť informaci nelze poskytnout (žádost, poskytnutá informacežádost 2, poskytnutá informace 2, žádost 3, poskytnutá informace 3, žádost 4, poskytnutá informace 4, žádost 5, poskytnutá informace 5 a rozhodnutí o částečném odmítnutí poskytnutí informacežádost 6, poskytnutá informace 6žádost 7, poskytnutá informace 7 vč. rozhodnutí o částečném odmítnutí poskytnutí informace (rozhodnutí bylo zrušeno odvolacím orgánem), rozhodnutí o částečném odmítnutí poskytnutí informace 7žádost 8, poskytnutá informace 8, žádost 9, poskytnutá informace 9, žádost 10, poskytnutá informace 10, žádost 11
, poskytnutá informace 11)
2020 2x, informace poskytnuty (žádost, poskytnutá informace, žádost 2, poskytnutá informace 2)
2021 31x, vydána 3 rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti (žádost, poskytnutá informace, žádost 2, poskytnutá informace 2, žádost 3, poskytnutá informace 3, žádost 4+příloha, poskytnutá informace 4, žádost 5, (částečně) poskytnutá informace 5, rozhodnutí o částečném odmítnutí poskytnutí informace 5, žádost 6, poskytnutá informace 6, žádost 7, poskytnutá informace 7, žádost 8, poskytnutá informace 8, žádost 9, poskytnutá informace 9žádost 10, poskytnutá informace 10, vč. příloh, žádost 11, poskytnutá informace 11, vč. příloh č. 1, č. 2, č. 3, žádost 12, poskytnutá informace 12, vč. příloh, rozhodnutí o částečném odmítnutí poskytnutí informace 12, žádost 13, poskytnutá informace 13, vč. přílohy 1přílohy 2, žádost 14, poskytnutá informace 14, vč. přílohy, žádost 15, poskytnutá informace 15, žádost 16, poskytnutá informace 16, vč. přílohyžádost 17, žádost 18, žádost 19, žádost 20, žádost 21, poskytnutá informace 17-21žádost 22, (částečně) poskytnutá informace 22, rozhodnutí o částečném odmítnutí poskytnutí informace 22, žádost 23, poskytnutá informace 23, žádost 24, poskytnutá informace 24 (vč. příloh), žádost 25, poskytnutá informace 25 (vč. příloh), žádost 26, poskytnutá informace 26, vč. přílohy, žádost 27, (částečně) poskytnutá informace 27, poskytnutá informace 27 (zbylá část), žádost 28, žádost 29, žádost 30, žádost 31)

10. Příjem podání a podnětů
Místem podání žádosti, stížnosti, předložení návrhu, podnětu či jiného dožádaní nebo obdržení rozhodnutí o právech a povinnostech osob, je sídlo obecního úřadu. Údaje o jeho adrese, úřední době a kontaktní údaje jsou uvedeny na webových stránkách obce Předboj.
Při ústním (telefonickém) podání žádosti poskytne žadateli základní informace zaměstnanec obecního úřadu. Nebude-li žadateli na ústně (telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta, nebo nepovažuje-li žadatel ústně podanou informaci za dostačující, je třeba, aby podal žádost písemně. Pokud žadatel ústně (telefonicky) podá žádost, jejíž zodpovězení je složité, bude požádán, aby ji podal písemně.
Obecní úřad postupuje při vyřizování písemných žádostí o informace v souladu s ustanoveními § 14 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

11. Předpisy
11.1 Nejdůležitější používané předpisy
(Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž obec Předboj jedná a rozhoduje.)
•    Ústava České republiky (ústavní zákon č. 1/1993 Sb.)
•    Listina základních práv a svobod (usnesení č. 2/1993 Sb.)
•    zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
•    zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů
•    zák. č. 500/2004 Sb., správní řád
•    vyhláška č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel
•    zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)
•    zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
•    zák. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
•    zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví
•    zák. č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech
•    zák. č. 21/2006 Sb. o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování)
•    zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce
•    zák. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
•    zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
•    zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
•    zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Úplná znění výše uvedených a dalších právních předpisů lze získat zde.
11.2 Vydané právní předpisy
zde

12. Úhrady za poskytování informací
12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
Obec je oprávněna podle § 17 zákona č.106/1999 Sb., žádat úhradu za poskytnuté informace, pokud jí v souvislosti s vyhledáním informace vzniknou náklady.
Obec je povinna v případě, že bude za informaci požadovat úhradu, písemně toto žadateli spolu s výší úhrady oznámit před poskytnutím informace.
Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady nezaplatí, obec žádost odloží.
Informace bude poskytnuta žadateli po uhrazení jemu sdělených nákladů.
12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
2018 1x (rozhodnutí 1)

13. Licenční smlouvy
(Obec Předboj neuděluje výhradní licence ani nevede licenční smlouvy.)
13.1 Vzory licenčních smluv

13.2 Výhradní licence

14. Výroční zprávy dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 20162017, 2018, 2019, 2020