Povinně zveřejňované informace

1. Oficiální název

Obec Předboj

2. Důvod a způsob založení

Obec vznikla nabytím účinnosti zákona o obcích v původním znění, od 1.7.1973 existuje jako samostatný subjekt činný bez omezení s činností všeobecné veřejné správy. Obec Předboj má vlastní majetek a příjmy, s kterými samostatně hospodaří. V právních vztazích vystupuje vlastním jménem a nese odpovědnost vyplývající z těchto vztahů.

3. Organizační struktura

Obecní úřad tvoří starostka, místostarosta a zaměstnanci obecního úřadu.

Starostku v době nepřítomnosti zastupuje místostarosta.

Obecní úřad není dělen na jednotlivé odbory.

Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace Mateřská škola Předboj, informace zde.

4. Kontaktní informace

zde na webu

5. Bankovní spojení

č.ú. 12223201 / 0100

6. Identifikační číslo

00240630

7. Daňové identifikační číslo

CZ00240630

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Informace o činnosti obce a informace vztahující se k její působnosti jsou poskytovány obcí za podmínek stanovených zákonem č.106/1999 Sb.

Informace jsou poskytovány žadateli na jeho žádost nebo zveřejněním.

Zveřejněné informace lze získat na úřední desce, na vývěsce obecního úřadu, na internetových stránkách obce a ze zpravodaje obce Předboj (obcí vydávané periodikum).

Žádost o poskytnutí informace podává žadatel ústně nebo písemně, osobně, prostřednictvím telekomunikačních prostředků (telefon, fax, e-mail) anebo prostřednictvím některého ze subjektů poskytujících poštovní, případně kurýrní služby.

Pokud žádost směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, jsou žadateli do 7 dnů sděleny údaje umožňující její vyhledání.

2010
2011
2012 1x, informace poskytnuty (žádost, poskytnutá informace)
2013 3x, informace poskytnuty (žádost, poskytnutá informace, žádost 2, poskytnutá informace 2, žádost 3, poskytnutá informace 3)
2014 2x, informace poskytnuty (žádost, poskytnutá informace, žádost 2, poskytnutá informace 2)
2015 1x, informace poskytnuty (žádost, poskytnutá informace)
2016 1x, informace poskytnuty (žádost, poskytnutá informace)

2017 6x, informace poskytnuty (žádost, poskytnutá informace, žádost 2, poskytnutá informace 2, žádost 3, poskytnutá informace 3, žádost 4, poskytnutá informace 4, žádost 5, poskytnutá informace 5, žádost 6, poskytnutá informace 6)
2018 11x, informace s jednou výjimkou poskytnuty (žádost, poskytnutá informace, žádost 2, poskytnutá informace 2, žádost 3, poskytnutá informace 3, žádost 4, poskytnutá informace 4, žádost 5, poskytnutá informace 5, žádost 6, poskytnutá informace 6, žádost 7, poskytnutá informace 7, žádost 8, poskytnutá informace 8, žádost 9, poskytnutá informace 9, žádost 10, odložení žádosti 10žádost 11, poskytnutá informace 11 a její příloha)
2019 11x, vydáno 1 rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti, neboť informace neexistuje, a 1 rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti, neboť informaci nelze poskytnout (žádost, poskytnutá informacežádost 2, poskytnutá informace 2, žádost 3, poskytnutá informace 3, žádost 4, poskytnutá informace 4, žádost 5, poskytnutá informace 5 a rozhodnutí o částečném odmítnutí poskytnutí informacežádost 6, poskytnutá informace 6žádost 7, poskytnutá informace 7 vč. rozhodnutí o částečném odmítnutí poskytnutí informace (rozhodnutí bylo zrušeno odvolacím orgánem), rozhodnutí o částečném odmítnutí poskytnutí informace 7žádost 8, poskytnutá informace 8, žádost 9, poskytnutá informace 9, žádost 10, poskytnutá informace 10, žádost 11
, poskytnutá informace 11)
2020 1x, informace poskytnuty (žádost, poskytnutá informace

10. Příjem žádostí a dalších podání

Místem podání žádosti, stížnosti, předložení návrhu, podnětu či jiného dožádaní nebo obdržení rozhodnutí o právech a povinnostech osob, je sídlo obecního úřadu. Údaje o jeho adrese, úřední době a kontaktní údaje jsou uvedeny na webových stránkách obce Předboj.

Při ústním (telefonickém) podání žádosti poskytne žadateli základní informace zaměstnanec obecního úřadu. Nebude-li žadateli na ústně (telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta, nebo nepovažuje-li žadatel ústně podanou informaci za dostačující, je třeba, aby podal žádost písemně. Pokud žadatel ústně (telefonicky) podá žádost, jejíž zodpovězení je složité, bude požádán, aby ji podal písemně.

Obecní úřad postupuje při vyřizování písemných žádostí o informace v souladu s ustanoveními § 14 zákona 106/1999 Sb.

11. Opravné prostředky

PODÁVÁNÍ OPRAVNÝCH PROSTŘEDKŮ PROTI ROZHODNUTÍ OBECNÍHO ÚŘADU A OBCE PŘEDBOJ

Opravné prostředky proti rozhodnutí Obecního úřadu
Ve vydaných rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které stanoví postup odvolatele.

Opravné prostředky se podávají ve lhůtách a způsobem stanoveným obecnou úpravou správního řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, pokud nestanoví jiný postup zvláštní zákon (např. zák. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů) nebo nejde o samostatnou zvláštní úpravu (např. zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád). Jedná-li se o rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace, řídí se lhůty pro odvolání § 16 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Proti opatření, které nemá charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle jeho obsahu projedná starosta nebo 1. místostarosta.

Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů obce

Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty učiněné ve správním řízení se podávají prostřednictvím podatelny Obecního úřadu, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

Proti rozhodnutí Zastupitelstva obce Předboj, které odporuje zákonu, lze podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření Ministerstvu vnitra ČR.

Odvolání lze učinit písemně nebo ústně do protokolu nebo v elektronické podobě podepsané elektronicky podle zvláštních předpisů (zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu).

Odvolání učiněné písemně lze podat poštou na adresu Obecního úřadu Předboj, Hlavní 18, 250 72 Předboj, nebo osobně do podatelny Obecního úřadu Předboj.

Ústní odvolání lze podat u Obecního úřadu Předboj.

Soudní přezkoumání

Došlo-li rozhodnutím orgánu obce ke zkrácení práv fyzické či právnické osoby, lze podat v souladu s § 244 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v platném znění žalobu k příslušnému obecnému soudu, případně v souladu s čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy ČR ústavní stížnost k Ústavnímu soudu ČR.

12. Formuláře

Obecní úřad Předboj:
zde na webu

Ostatní obory:
http://www.form.cz/

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/708

14. Předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž obec Předboj jedná a rozhoduje.
•    Ústava České republiky (ústavní zákon č. 1/1993 Sb.)
•    Listina základních práv a svobod (usnesení č. 2/1993 Sb.)
•    zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
•    zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů
•    zák. č. 500/2004 Sb., správní řád
•    vyhláška č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel
•    zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)
•    zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
•    zák. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
•    zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví
•    zák. č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech
•    zák. č. 21/2006 Sb. o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování)
•    zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce
•    zák. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
•    zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
•    zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
•    zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Úplná znění výše uvedených a dalších právních předpisů lze získat na adrese portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/699/place.

Obec Předboj dále vydává vnitřní předpisy:

•    směrnice č. 1/2017, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

15. Úhrady za poskytování informací

Obec je oprávněna podle §17 Zákona č.106/1999 Sb., žádat úhradu za poskytnuté informace, pokud jí v souvislosti s vyhledáním informace vzniknou náklady.

Obec je povinna v případě, že bude za informaci požadovat úhradu, písemně toto žadateli spolu s výší úhrady oznámit před poskytnutím informace.

Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady nezaplatí, obec žádost odloží.

Informace bude poskytnuta žadateli po uhrazení jemu sdělených nákladů.

Sazebník úhrad za poskytování informací

16. Licenční smlouvy

Obec Předboj neuděluje výhradní licence ani nevede licenční smlouvy.

17. Výroční zprávy dle zákona č. 106/1999 Sb.

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 20162017, 2018, 2019

18. Profil zadavatele podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Profil naleznete tady. (Tady pak najdete profil starý, již nepoužívaný.)