Co u nás vyřídíte

Obecní úřad Předboj nabízí svým občanům součinnost v následujících případech.

  • › správní řízení na úseku ochrany přírody a krajiny – kácení dřevin a porostů
  • › vybírání poplatků (svoz odpadů, psi, pronájem veř. prostranství + správní poplatky spojené s činností OÚ)
  • › provádění vidimace a legalizace (ověření pravosti podpisu, ověření pravosti kopie dokumentu s originálem)
  • Czech Point – bližší informace v odkazu zde: http://www.czechpoint.cz/web/?q=node/23

Pozn.: Tyto činnosti budou průběžně doplňovány a upřesňovány.

PODÁVÁNÍ OPRAVNÝCH PROSTŘEDKŮ PROTI ROZHODNUTÍ OBECNÍHO ÚŘADU A OBCE PŘEDBOJ

Opravné prostředky proti rozhodnutí Obecního úřadu
Ve vydaných rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které stanoví postup odvolatele.

Opravné prostředky se podávají ve lhůtách a způsobem stanoveným obecnou úpravou správního řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, pokud nestanoví jiný postup zvláštní zákon (např. zák. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů) nebo nejde o samostatnou zvláštní úpravu (např. zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád). Jedná-li se o rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace, řídí se lhůty pro odvolání § 16 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Proti opatření, které nemá charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle jeho obsahu projedná starosta nebo 1. místostarosta.

Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů obce

Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty učiněné ve správním řízení se podávají prostřednictvím podatelny Obecního úřadu, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

Proti rozhodnutí Zastupitelstva obce Předboj, které odporuje zákonu, lze podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření Ministerstvu vnitra ČR.

Odvolání lze učinit písemně nebo ústně do protokolu nebo v elektronické podobě podepsané elektronicky podle zvláštních předpisů (zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu).

Odvolání učiněné písemně lze podat poštou na adresu Obecního úřadu Předboj, Hlavní 18, 250 72 Předboj, nebo osobně do podatelny Obecního úřadu Předboj.

Ústní odvolání lze podat u Obecního úřadu Předboj.

Soudní přezkoumání

Došlo-li rozhodnutím orgánu obce ke zkrácení práv fyzické či právnické osoby, lze podat v souladu s § 244 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v platném znění žalobu k příslušnému obecnému soudu, případně v souladu s čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy ČR ústavní stížnost k Ústavnímu soudu ČR.

Poslední aktualizace: duben 2021