Poplatky za komunální odpad placené bankovním převodem

Vážení spoluobčané,

vzhledem ke zvýšené četnosti nesprávně zaslaných poplatků za komunální odpad, prostřednictvím bankovního účtu, Vás tímto upozorňujeme a žádáme, abyste v případě, změny četnosti vývozu nebo změny velikosti nádoby na komunální odpad, tuto změnu

bezodkladně nahlásili na Obecním úřadu Předboj a to prostřednictvím vyplnění nového registračního formuláře ohlašovací povinnosti k místnímu poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci (dále jen „registrační formulář“).

Tato ohlašovací povinnost, týkající se změn údajů uvedených v registračním formuláři, je součástí Obecně závazné vyhlášky č. 3/2023 obce Předboj o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.

Není možné, rozhodnout se pro změnu, tuto skutečnost neoznámit a na bankovní účet Obce Předboj, zaslat nižší částku, než je na aktuálně platném předpisu plateb u konkrétního objektu veden.

Děkujeme za součinnosti a respektování platné vyhlášky obce Předboj.

Váš obecní úřad