Očima starosty: Rok 2012

Celková neradostná ekonomická situace a sestavený obecní rozpočet mě vedou k zamyšlení nad dalším směřováním obce. To, že nám byla obec prezentována jako moderní a dynamicky se rozvíjející, se značným hmotným majetkem, je pravda, bohužel ne celá. Majetek obce je totiž uložen z 90 % v komunikacích, kanalizační síti a čistírně odpadních vod (ČOV).

Rozpočet pro rok 2012
Prvním oříškem, který jsme museli rozlousknout ještě předtím, než rok 2012 vůbec začal, byl obecní rozpočet. Velmi střídmí jsme museli být v oblasti nákladových položek, které vycházejí ze skutečnosti roku 2011, přihlédli jsme jen k mírné inflaci a růstu cen energií a pohonných hmot.
Rozpočet vychází ze zákona o rozpočtovém určení daní, v němž základním parametrem je počet obyvatel hlášených v té které obci k trvalému pobytu. Na tento rok je uvažováno s částkou 4,107 mil Kč, kromě toho počítáme s dalšími příjmy ve výši 701 tis. Kč, celkem tedy 4,808 mil Kč. Provozní výdaje jsou pro tento rok uvažovány ve výši 4,946 mil. Kč. Rozdíl je hrazen z vlastních prostředků. Strukturu provozních výdajů přehledně ilustruje graf.

graf provozni vydaje1

Téměř 40 % nákladů tvoří mzdy zaměstnanců a odměny zastupitelů. Pro obec s 633 obyvateli (údaj ČSÚ ze sčítání osob 2011) je administrativa ve složení starosta a místostarosta jako neuvolnění, další místostarosta jako uvolněný, administrativní pracovnice a účetní přepychem, jenž si, jak je vidět, nemůžeme dovolit. Cestu vidíme v profesionalizaci obecního úřadu. Rádi bychom snížili počet placených funkcí zastupitelů, zvýšili úvazky stálým zaměstnancům. Mohli bychom tak uspořit až 250 tis. Kč ročně.

Dotace 2012
Požádali jsme o dotaci ve výši 6,5 mil. Kč (SFROM) na dostavbu MŠ, resp. vybudování její druhé třídy. Pokud dotaci neobdržíme, druhou etapu výstavby realizovat nebudeme. Dále jsme připravili projekt a žádost o dotaci ve výši 531 tis. Kč na výsadbu zeleně v lokalitě Západní stráň. V rámci dostupných finančních prostředků se ale budeme věnovat výsadbě a údržbě zeleně i v případě, že dotaci neobdržíme. Stejně jako v roce 2011 žádáme o dotaci na podporu dětského sportu (ve výši cca 100 tis. Kč). Požádali jsme Ministerstvo pro místní rozvoj o dotaci ve výši 550 tis. Kč na rekonstrukci ulice Horňátecké.

Výhled výdajů a příjmů
Pro lepší odhad dalšího vývoje jsou výdaje obce rozděleny na náklady závislé na počtu obyvatel – školství, odpady, mzdy zaměstnanců, a na náklady závislé především na vývoji cen, např. energií, služeb, pohonných hmot.  

graf prijmy vydaje1
 

Přírůstek počtu obyvatel vychází z předpokládaného tempa výstavby 20–25 rodinných domů (RD) za rok (v letech 2015–2016 40 RD) a počtu dvou trvale hlášených osob na dům. Tomu odpovídá nárůst příjmů za předpokladu zachování podmínek stávajícího zákona o rozpočtovém určení daní.

Za současného stavu jsou provozní náklady obce vyšší než její příjmy, teoreticky se tento rozdíl bude snižovat do cca 1200 obyvatel, kterého bychom mohli dosáhnout v roce 2019.  Tehdy by při zachování růstu nákladů mělo dojít k vyrovnání příjmů a výdajů. Od této hranice  by obec měla mít příjmy vyšší než výdaje.

Čistírna odpadních vod, kanalizace
Stavebních parcel, které jsou v Předboji ještě zastavitelné RD, je podle územního plánu 340 (to představuje cca 1020 osob), včetně parcel dosud nenapojených na obecní kanalizaci ve starší zástavbě.  Celkový součet současného počtu a výhledu tzv. ekvivalentních osob je cca 1600.  Na tento stav by měla být dimenzována rozšířená ČOV, což představuje zdvojnásobení současného stavu. Tím by obec dostála svým závazkům. Rozhodující je však rychlost nárůstu obyvatel. V současné době máme k dispozici několik návrhů na zvýšení kapacity ČOV, z nichž po konzultaci s odbornou firmou zvolíme ekonomicky i technicky nejvýhodnější, a ten předložíme k veřejné diskuzi.

graf cov1

 
Provozní náklady ČOV jsou v grafu rozděleny na skutečné provozní náklady ve výši cca 57 % a ostatní přímé náklady, režie, a zisk, které tvoří cca 43 %. Je zřejmé, že min. 43 % (cca 300 tis. Kč) z vybraného stočného by mohlo být k dispozici např. pro opravy nebo servis.

graf provozni naklady cov1   
 

Pokud by obec provozovala ČOV ve vlastní režii, mohla by zlepšit svou rozpočtovou bilanci až o 300 tis. Kč za rok s tím, že cena stočného by zůstala v jejích vlastních rukách.

Výše uvedené výpočty vycházejí z položkového rozpočtu stávajícího provozovatele ČOV, na jehož základě je stanovena výše stočného pro obyvatele. 

Život v obci
Trh s nemovitostmi je nasycen, jak lze pozorovat i na počtu neprodaných domů a parcel v naší obci. Investorům již nestačí zasíťovaný pozemek a asfaltová silnice. Je nezbytné nabídnout něco navíc. Pro nás to znamená vybudovat v obci přiměřenou vybavenost, což je především obchod, spojený případně s poštou, dostavba mateřské školky a zajištění většího propojení obytných zón s okolní zelení.

Bez komplikovaných jednání se podařilo dohodnout se zástupci společnosti CENTRAL GROUP Hostivice a.s., že věnuje část z plánovaného biokoridoru v západní části svých pozemků obci k vybudování cesty a položení odvodňovacího potrubí. Současně zajistí bezplatně projektovou dokumentaci pro odvodnění území.

Velmi úspěšně se rozvíjí soukromá iniciativa v Yard Resortu. Otevření golfového hřiště, provozování kavárny, čtvrteční filmové večery, sportovní závody, turnaje a další akce. Za zvláštní zmínku stojí mimořádně pěkný adventní koncert. Děkujeme za spolupráci, a přejeme, aby význam areálu a v něm pořádaných aktivit v brzké budoucnosti přerostl hranice obce.

Karel Kodiš, starosta