Naše Mateřská škola o prázdninách

V naší Mateřské škole se přes prázdniny děly věci.

Nastoupila nová ředitelka paní Andrea Mimra Baránková, která se hned, mimo zajištění řádného prázdninového chodu školy, ujala organizace úprav venkovních prostor tak, aby léta zanedbávaný stav některých herních prvků, ale i zahrady a venkovních úložných prostor dala do pořádku.

Další problémy, které musela nová ředitelka řešit, byl samotný stav nově přistavené budovy mateřské školy.  Po bývalém vedení obce a nekvalitním výkonu stavebního dozoru zůstala v nové přístavbě řada skrytých, ale bohužel i zjevných vad a nedodělků, které bylo potřeba přes prázdniny odstranit. A nebylo toho málo, ze zápisu z předání v rámci reklamace (dokument z 4. dubna 2023) bylo evidováno celkem 23 vad a nedostatků. Zhotovitelská firma Progotrade se naštěstí k těmto opravám postavila čelem a 24. 8. 2023 byly opravy dokončeny a předány.

Herní prvky a zahrada před prázdninami:

Herní prvky po prázdninách:

Samostatná kapitola byla oprava a rekonstrukce opěrné zídky kolem nové budovy mateřské školy, kterou nerealizovala firma Pragotrade, ale sám stavební dozor najatý obcí. Výsledkem jeho činnosti byla naprosto diletantsky postavená opěrná zeď, kdy dle závěrů znaleckého posudku „vzhledem k nedostatečné stabilitě opěrných zdí podél jižní a západní obvodové stěny přístavby bylo důrazně doporučeno provizorním oplocením zabránit přístupu jak dětem, tak dospělým osobám, neboť mohlo dojít kdykoliv k sesutí a pádu betonových tvarovek ze zdí, zejména po deštích. Nelze však vyloučit po intenzivním dešti ani sesutí opěrné zdi a poškození přístavby.“ Na základě tohoto posudku byla obec nucena přistoupit k razantnímu opatření. Strhnout stávající zídku a postavit novou. Vzhledem k nepředání stavební dokumentace a fotodokumentace o průběhu stavby původní zídky, musel být nový projekt upravován dle skutečného stavu, zjištěném po rozebrání stavby, např. stav podloží, neexistence základů, neexistence odvodnění a chybné prostorové uspořádání této vadné stavby, atd…

Rekonstrukce zídky se ujala firma FIROZ GROUP s.r.o., která stavbu dokončila v polovině září.

Co všechno bylo nutné udělat:

Nová opěrná zeď musela být postavena celá znovu, nyní již správným technologickým postupem. Jako první věc, která už měla být dávno hotová, bylo řádné zaměření pozemku Mateřské školy. Pozemky nebyly nikdy řádně zaměřeny, ale díky této akci jsme získali více prostoru na vykopání nových základů do nezámrzné hloubky (zídka v některých místech dosahuje téměř dvou metrů) a prostoru pro vysvahování nově postavené zídky, na které se opět použily zbylé zatravňovací tvárnice. Nejvyšší část zídky je postavena z armovaného betonu. Tuto metodu jsme zvolili kvůli malému prostoru, ve kterém stavba probíhala. Dále bylo realizováno nové zahloubení dešťových svodů a odvodnění celého prostoru nové přístavby školky do nové vsakovací jímky a výstavba nového oplocení. Materiál, který jsme museli odtěžit, je dočasně deponován v lokalitě U Kůlen a připraven k dalšímu využití pro stavební projekty v obci. Stavbu nové zídky završila údržba obce, která postavila na nejvyšší část zídky dřevěný plůtek, aby se zabránilo pádu dětí v případě nechtěného vstupu dětí do těchto míst (po případném překonání plotů, bránících ke vstupu do celého prostoru).

Opěrná zídka původní stav:

Nový stav:

Upřímně, když jsme viděli, v jakém stavu školka byla, bylo nám úzko. Bylo veliké štěstí, že se nikomu, naštěstí, nic nestalo a nechápeme, jak mohla školka s těmito vadami vůbec fungovat.

Velké poděkování patří panu Ing. Mariánovi Kmečovi, který na vše odborně dohlížel, panu Ing. Jiřímu Márovi za vysoce kvalifikovaný technický dozor, paní ředitelce Andree Mimře Baránkové, za nasazení, s jakou se ujala organizaci všech výše uvedených opatření, a firmě FIROZ GROUP s.r.o., která se ujala stavby nové opěrné zídky.

Zdá se Vám to jako banalita?

Nám určitě ne.

Všechny výše uvedené aktivity znamenaly pro náš úřad několik měsíců příprav, starostí a nemalých finančních prostředků, které jsme mohli věnovat na jiné akce v obci.

Kvalitní a zdravý vývoj dětí je však naší prioritou, a tak se i v budoucnosti budeme se vší péčí věnovat všem projektům, které k tomuto cíli budou napomáhat. Jsme přesvědčeni, že i nová paní ředitelka je zárukou, že tento trend bude beze zbytku naplněn.

 

Váš obecní úřad