Kontrola hnojení na polích okolo obce

V létě jsme zaznamenali několik stížností na zápach z polí okolo Předboje, resp. na údajné špatné či příliš intenzivní hnojení zemědělcem hospodařícím mj. na západní straně obce. Proto jsme 5. srpna kontaktovali Městský úřad v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi a Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Městský úřad pak jako nepříslušný orgán věc rovněž postoupil zmíněnému ústavu. V článku naleznete reakci, kterou jsme obdrželi 10. října.

Z odpovědi inspektora pana PO z Oddělení kontroly zemědělských vstupů Praha, Sekce zemědělských vstupů vyjímáme:

Omlouvám se, že na vaši stížnost odpovídám až teď, čekal jsem ještě na předání stejného podnětu z ČIŽP (odesláno 17.09. 2019). Během probíhající kontroly nejsme oprávněni sdělovat jakékoliv informace o kontrolovaném subjektu.

Na pana B letos bylo podáno více podnětů, co se týče aplikace hnojiv v okolí Panenských Břežan a Předboje a byla provedena kontrola dle zákona o hnojivech (z. č.156/1998 Sb., o hnojivech, ve znění pozdějších předpisů), kontrolu jsme zahajovali již 22.07.2019.

Váš podnět, který jsme obdrželi 6. 8. 2019, jsme s kolegyní prověřili dne 7. 8. 2019. Na dílu půdního bloku (DPB) č. 7701/15 (73,36 ha) v k.ú. Předboj bylo hnojivo dne 7. 8. 2019 již zapraveno a dle našeho zjištění již delší dobu, neboť na částech výše zmíněného DPB u zástavby (ulice Západní Stráň) byl již vzešlý výdrol. Co se týče aplikace, která byla zkontrolována z evidence hnojení, jednalo se dne 17. 7. 2019 o farmářský kompost pana B, dne 2. 8. 2019 byla na část DPB aplikována kejda prasat a dne 5. 8. 2019 byly na část DPB aplikovány cukrovarnické výpalky. Dle evidence hnojení bylo každé aplikované hnojivo zapraveno ve stejný den (do 24 h). Zapraveno bylo podmítkou, což je plně v souladu se zákonem.

Dle kontrolních zjištění nedošlo k porušení zákona (tekutá organická či statková hnojiva (kejda) – zapravení do 24 h, tuhá organická a statková hnojiva (hnůj, kompost) – zapravení do 48 h.

Ke skladování tuhých statkových hnojiv na zemědělské půdě má pan B schválený havarijní plán od OŽP města Brandýs nad Labem–Stará Boleslav z roku 2018, který je stále v platnosti, a skladování probíhá v souladu s ním.

(Text byl redakčně upraven.)

-sob-