Svoz odpadu: Proč a jak

V poslední době, nepochybně v souvislosti s tím, že vždy na začátku roku je třeba zaplatit za popelnice, resp. za odvoz odpadků z nich, jsme se setkali s několika dotazy, jak to vlastně s tím placením je. Pokusím se proto vše stručně a snad srozumitelně vysvětlit.

Obec má při zpoplatňování komunálního odpadu tři VZÁJEMNĚ NEKOMBINOVATELNÉ možnosti, jak se s touto problematikou vypořádat:
a) místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů dle ustanovení § 1 písm. h) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,
b) smluvní systém vybírání úhrady za komunální odpad ve smyslu ustanovení § 17 odst. 5 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech,
c) poplatek za komunální odpad dle ustanovení § 17a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.

V případě využití první možnosti je základním kritériem pro povinnost k úhradě trvalý pobyt fyzické osoby v obci a/nebo vlastnictví stavby sloužící k individuální rekreaci. Poplatek je přitom paušální platbou, což znamená, že každý platí stejně, bez ohledu na množství vyprodukovaného odpadu. Obec může díky tomu, že poplatek stanoví svojí místní vyhláškou zavést systém různých úlev, případně osvobození. Až do roku 2011 mohla obec také poplatek odpustit z důvodu odstranění tvrdosti (typicky v případech, kdy poplatník s trvalým pobytem ve skutečnosti žil a hradil odvoz odpadů v místě svého skutečného bydliště), nyní se vedou diskuse, zda toto odpuštění mlže obec zakotvit alespoň v již zmíněné vyhlášce. Výše poplatku je v tomto případě stanovena jako součet částky v maximální výši 250,- Kč za poplatníka a kalendářní rok a částky stanovené obcí na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu, maximálně však ve výši 250,- Kč za poplatníka a kalendářní rok. V současnosti probíhá debata o razantním navýšení poplatku, který je příliš nízký a obce na něj doplácejí.

Druhá možnost, tj. smluvní systém, umožňuje obci vybírat úhradu za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů od fyzických osob na základě smlouvy. Každá taková smlouva musí být přitom uzavřena písemně a musí obsahovat výši úhrady. Spravedlivost smluvního systému spočívá v tom, že je úhradou zatížen jen ten, kdo na území obce odpad skutečně produkuje.

Poplatek za komunální odpad (třetí výše zmíněná možnost) stanoví v souladu se zákonem o odpadech obec opět obecně závaznou vyhláškou. Maximální výše poplatku se v tomto případě stanoví podle předpokládaných oprávněných nákladů obce na likvidaci odpadů, které jsou rozúčtovány na jednotlivé poplatníky podle počtu a objemu popelnic připadajících na jednotlivé nemovitosti a s ohledem na úroveň třídění odpadu. V poplatku mohou být promítnuty i náklady spojené s pronájmem popelnic.

V naší obci využíváme smluvní systém. Smlouvu uzavírají ti, kdo zde opravdu bydlí, bez ohledu na to, zda jsou v Předboji přihlášeni k trvalému pobytu. Obec má uzavřenu smlouvu se svozovou společností a poplatek za svoz odpadů je stanoven ve výši odpovídající cenám stanoveným ve smlouvě mezi obcí a společností .A.S.A., spol. s r.o. (případné zaokrouhlení cenu mění v řádu maximálně desítek korun ročně). Vybrané prostředky jsou tak použity výhradně ke sjednanému účelu.

Svozy jsou přitom umožněny měsíčně, 1x za dva týdny nebo týdně. 1členné domácnosti mohou volit mezi všemi zmíněnými variantami, 2členným je nabízen svoz 14denní nebo týdenní a vícečlenným výhradně týdenní. Systém je nastaven tak, aby se minimalizovalo riziko zápachu a zakládání černých skládek, kterých tu máme i přesto hodně.

Přechod k některému z ostatních systémů by znamenal nižší výběr peněz od občanů (výše poplatků je limitovaná, platí jen občané s trvalým pobytem ), přitom náklady na svoz zůstávají stejné. Jedinou možností, jak ovlivnit cenu pro občany, je najít levnějšího dodavatele svozových služeb. O výsledku poptávkového řízení budeme samozřejmě informovat.

-sob-
(zdroj: Postup obcí při zpoplatňování komunálního odpadu, Kancelář veřejného ochránce práv, listopad 2011, odkaz zde)