Znak a vlajka obce

V roce 2007 odsouhlasilo obecní zastupitelstvo vytvoření znaku a praporu obce.

Zpracování bylo zadáno heraldické kanceláři firmy Velebný & Fam, s.r.o., která po prostudování historických záznamů o obci zpracovala současnou podobu znaku s tímto vysvětlením:
* Modrá barva = symbolika rybníkářství
* Hradba = symbolika historidké tvrze
* 2 kohoutí hlavy – převzaty ze znaku Pavla z Jenštejna, nejstaršího majitele obce, u kterého se podařilo zjistit znak (1368)
* Červený kříž s červenou hvězdou = symbolika špitálského řádu křižovníků s červenou hvězdou (nejstarší zmínění majitelé obce – 1253)

Při zjišťování historických zmínek o obci bylo použito této literatury:
1/ August Sedláček – Místopisný slovník historický království Českého

Výňatek:

Nedaleko Odoleny Vody je ves Předboj, které se v starších dobách Příboj aneb Přeboj říkávalo. Část vsi patřila l. 1253 křižovníkům špitálským, jiná část 1257 kapli sv. Václava. Vít děkan (+1271) daroval zde zemi k oltáři sv. Michala v kostele Pražském. Ve 14. st. přestala tu duchvní vláda. Na Předboji vyskytují se zemané 1318 Jan a Bohuslav, 1368 Pavel z Jenštejna a 1375 Pešek z Litožnic tehdá již mrtvý. L. 1380 držel Předboj Henslin Freiberger Pražan. Dědila po něm vdova Klára a ta darovala tvrz a ves Předboj l. 1383 klášteru sv. Ducha v Praze. Měl sice Beneš z Choustníka nějaká práva k tomuto statku, ale klášter se s ním smluvil. Asi l. 1420 opanovali Pražané tento statek. Měl jej pak Jan z Krajnic, jemuž Staroměstská rada na tvrzi peníze připsala. Císař Zikmund mu Předboj l. 1437 zastavil. Jak se zdá Předboj od kláštera sv. Ducha vyplacen. Když pak týž klášter v 16. stol. zašel, připojen se vším zbožím ke klášteru sv. Jiří, jenž Předboj k Břežanům připojil.

2/ Encyklopedie tvrzí v Čechách

Výňatek:

Ves Předboj, připomínaná prameny poprvé r. 1253, patřila až do počátku 14. stol. řádu křižovníků s červeou hvězdou, poté její části drželi šlechtičtí vlastníci. K r. 1318 jsou jmenování Jan a Bohuslav z Předboje. Počátkem husitské revoluce však ves ovládli Pražané a r. 1433 ji zastavili i s tvrzí Jankovi z Krajnice. Během druhé poloviny 15. stol. se v držení statku vystřídalo opět několik šlechticů, později však ves s tvrzí získal klášter benediktinek z konventu u sv. Ducha v Praze. Po jeho zrušení r. 1589 se vrchností stal klášter sv. Jiří na Pražském hradě, za něhož byla Předboj spojena s blízkými Panenskými Břežany.
Tvrz v Předboji vznikla snad již ve 14. stol. a majiteli byla využívána zřejmě až do 16. věku. Později po opuštění zanikla. Stávala v jihozápadní části vsi, poblíž severozápadního nároží poplužního dvora. Donedávna se tu dochovalo obdélné tvrziště o rozměrech asi 25 x 30 m, obklopené ze tří stran vodami rybníka.

Barevné návrhy znaku a vlajky zpracované heraldickou kanceláří firmy Velebný & Fam, s.r.o. byly dne 29.11.2007 zaslány spolu s popisem a zdůvodněním návrhu Parlamentu České republiky se žádostí o schválení.

Udělení znaku a praporu bylo potvrzeno Rozhodnutím č. 30 Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ze dne 11. dubna 2008. Dekret převzala starostka obce od předsedy Poslanecké sněmovny ČR Ing. Miloslava Vlčeka na slavnostním aktu uskutečněném v budově Poslanecké sněmovny ČR dne 13. května 2008. Slavnostního aktu se zúčastnila kromě předsedy také místopředsedkyně Poslanecké sněmovny ČR Miroslava Němcová a zástupci dalších obcí, kterým byl rovněž udělen znak a prapor obce.

Popis znaku:

Ve stříbrném štítě pod modrou cimbuřovou hlavou se dvěma stínkami a nad modrou vlnitou patou osmihrotý kříž nad hvězdou, obojí červené, provázené dvěma černými kohoutími hlavami s červenou zbrojí.

Popis vlajky:

List tvoří tři vodorovné pruhy modrý, zubatý bílý a zvlněný modrý, v poměru 1 : 10 : 2.
V bílém pruhu dvě černé kohoutí hlavy s červenou zbrojí, mezi nimi osmihrotý kříž nad šesticípou hvězdou, obojí červené. Bílý pruh má tři zuby a dvě stejně velké mezery hluboké čtvrtinu šířky zubu, modrý zvlněný čtyři vrcholy a tři prohlubně. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3.