Výsledky sběru tříděného odpadu za rok 2010

Jak jsme Vás, obyvatele obce Předboj, již informovali, za rok 2010 jsme v obci vytřídili 22,935 t plastů, papíru, skla a nápojových kartonů. Ve spolupráci se společností Eko-kom, a.s., která zajišťuje provoz systému tříděného sběru a recyklace separovaného odpadu, tak ušetřila Obec Předboj 80 % celkových vynaložených finančních nákladů nezbytných pro sběr a recyklaci tohoto separovaného odpadu.

V roce 2010 byla společností Eko-kom, a.s. zpracována studie „Posouzení vlivu sběru a recyklace využitelných komunálních odpadů včetně obalové složky na životní prostředí“. Výsledky tohoto výzkumu prokázaly environmentální přínos celého systému třídění a recyklace odpadů v České republice. Bylo prokázáno, že v roce 2010 bylo díky recyklaci papíru, plastů, skla, kovů a nápojových kartonů v rámci systému Eko-kom uspořeno 23,3 GJ energie, která nemusela být vyrobena a reprezentuje více než 1 % spotřeby primárních energetických zdrojů ČR. Tímto přispěl systém Eko-kom ke snížení emisí CO2 (oxidu uhličitého) v objemu téměř 1 % celkových emisí skleníkových plynů v ČR.
Obec Předboj obdržela od společnosti Eko-kom, a.s. „Osvědčení o úspoře emisí“ s uvedenými výsledky za rok 2010, kterých obec dosáhla, a tím přispěla ke zlepšení životního prostředí.
-pp-