AKTUALIZOVÁNO! Skládka/terénní úpravy: Blýská se na lepší časy?

Z podnětu Obecního úřadu v Předboji se ve čtvrtek 24. 5. 2012 uskutečnila kontrolní prohlídka skládky na pozemcích v jihovýchodní části katastru naší obce. Čtěte dál, pokud vás zajímá, jak prohlídka dopadla.

Prohlídky se kromě vlastníků/zástupců vlastníků zavážených, pardon, terénně upravovaných (jak to zní vznešeně, že?) pozemků zúčastnili vedle zástupců stavebního úřadu a obce rovněž pracovníci Odboru životního prostředí z MÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav. Dá se tedy říci, že se v zasedací místnosti obecního úřadu sešla poměrně silná sestava.
Jednání, včetně prohlídky přímo v místě „terénních úprav“, probíhalo cca dvě a půl hodiny a jeho výsledkem je (zatím) zápis, z něhož asi nejdůležitejší jsou následující pasáže.

Stanovisko obce
tlumočené a také převážně formulované panem starostou Kodišem:
Trváme na plnění podmínek dosud vydaných rozhodnutí a upozorňujeme na rozpor mezi povoleným rozsahem terénních úprav (TÚ) a skutečností.
Trváme na okamžitém přerušení činnosti a prověření provedení dosavadního rozsahu TÚ především s ohledem na statiku (viz nedodržení odtěžení původního terénu a nedodržení svahování).
Zásadně nesouhlasíme s jakýmkoli nárůstem rozsahu TÚ.
Pokud se případného scelení území dotčeného TÚ týká, nelze jej provádět navážením dalšího materiálu. Navrhujeme jeho provedení rozhrnutím stávajícího již navezeného materiálu.
Požadujeme zároveň provedení kontrolních sond, a to až do podloží navážky, u něhož požadujeme přítomnost zástupce obce a odboru životního prostředí. Po jejich vyhodnocení požadujeme návrh konkrétních opatření směřujících k okamžitému dokončení TÚ a ozelenění území v souladu s ověřenou projektovou dokumentací.
Upozorňujeme, že navážený materiál neodpovídá povolenému druhu.
TÚ jsou prováděny v rozporu s platnými rozhodnutími.

Stanovisko SÚ:
SÚ u všech dotčených pozemků a subjektů, jež prováděly či provádí TÚ v předmětném území, konstatoval rozpor s dosud vydanými správními rozhodnutími, a to jak věcně ve smyslu rozsahu TÚ, tak formálně ve smyslu plnění ostatních podmínek rozhodnutí.
SÚ při tomto jednání vyzývá k okamžitému přerušení činností spojených s prováděním TÚ; výzva bude doručena i písemně současně s požadavky k prokázání splnění podmínek předešlých rozhodnutí a povinností vyplývajících z právních předpisů na ochranu životního prostředí.

Doufejme, že se podaří ukončit protiprávní jednání, k němuž na kontrolovaných pozemcích dochází. Důkazů máme i díky práci obecní policie a všímavosti některých Předbojanů dostatek, teď jen porazit pověstnou českou legislativu a bezohlednost.
-sob-

p.s. Ve středu 20. 6. 2012 byly na skládce zjištěny aktivity, vzhledem k výše uvedenému pochopitelně nelegální. Okamžitě byly zahájeny kroky, které povedou k zabránění takovému stavu, a to v součinnosti OÚ, stavebního úřadu a obecní policie, která bude vše monitorovat a hlásit jakýkoliv pohyb. Neváhejte případně ani Vy!