Střípky ze zastupitelstva (17.9.2012)

Jednání mělo daleko živější průběh než jindy, protože přišlo několik otázek z pléna, které daly vzniknout poměrně rozsáhlé diskusi.

Vyhláška o odpadech byla schválena hladce, neboť většinou kopíruje stávající praxi. Změny oproti té stávající tedy byly většinou formální. Jediná „novota“ z pohledu předbojáka spočívá v možnosti si objednat menší popelnici za nižší cenu, přičemž 1členná domácnost bude mít možnost vybrat si týdenní nebo obtýdenní vyprázdnění, dvoučlenná domácnost týdenní.

Oba další body se týkaly lokality Na Ladech (za ulicí Zvonkovou), kde investoři zahajují nebo již dokončují výstavbu sítí. Obec tak postupně opět rozšíří svůj majetek o další ulice.
V souvislosti s projednáváním těchto bodů se do diskuse přihlásil občan, který se pozastavil nad tím, že se nikdo neptá občanů, zda s tím souhlasí. V odpovědi zaznělo, že každý má možnost se nejen vyjádřit k programu vyvěšenému vždy alespoň týden před konáním jednání zastupitelstva, ale i na samotném jednání, rozhodnutí o jednotlivých bodech zařazených do programu však je na samotných zastupitelích. V rámci odpovědi se paní 2. místostarostka omluvila, neboť při představení uvedených bodů, jejichž byla předkladatelkou, se zapomněla občanů na jejich podněty či dotazy k projednávané problematice zeptat. Toto nedopatření nás mrzí, je jasné, že je třeba se takových pochybení vyvarovat.

K dalšímu projednávanému bodu se rozvinula poměrně široká diskuse, neboť hlavní náplní navrženého rozpočtového opatření bylo zakalkulovat do obecního rozpočtu odkanalizování odpadních vod v Předboji, tj. provoz čistírny.
Rád bych zde znovu shrnul, že:
–    výši stočného jsme převzali od předchozího provozovatele před několika měsíci a uprostřed roku, proto s ní nebudeme hýbat, dokud nezískáme relevantní údaje o nákladech na provoz systému obcí,

  • úpravu stočného směrem nahoru pro rok 2013 v tuto chvíli nepředpokládáme,
  • pokud někdy v poslední době došlo k nějaké poruše v provozu čistírny, jednalo se o provozní poruchu, která byla co nejrychleji odstraněna; za dočasné snížení komfortu bydlení se v takovém případě omlouváme,
  • čistírnu je třeba jednak rozšířit z důvodu platného územního plánu obce schváleného minulými vedeními obce (tak abychom nemuseli společně čelit žalobám za zmařené investice majitelů pozemků schválených k zástavbě), jednak je třeba modernizovat technologie v ní umístěné.

Následoval bod jednání, v němž pan starosta otevřel problematiku zeleně v obci s tím, že v lokalitě Východní Stráň bude za pomoci občanů a po dohodě s nimi realizováno osázení pozemků v ulicích, přičemž bychom rádi takovou aktivitu postupně přenesli i do ostatních částí obce.
Poté již následovala diskuse na další témata, která přítomní postupně otevírali:

Pan starosta informoval o stavu vegetace v plánovaném biokoridoru v lokalitě Západní Stráň, kdy nebyla přidělena dotace na úpravu lokality, proto obec provede alespoň udržovací práce, aby do budoucna nečelila výtkám občanů kvůli plevelům. Společnost jednoho z přítomných diskutujících zašle úřadu nabídku realizace, neboť ty dosavadní se jeví jako příliš drahé. Obdobnou nabídku zašle pro lokalitu Pod Hřištěm.
Diskutující připomněl, že by se takto měly upravit další pozemky určené územním plánem pro občanskou vybavenost a multifunkční dům.
Odp.: Bude řešeno v rámci finančních možností obce.

Opět byl otevřen problém se zavážením obecních a neoplocených soukromých pozemků biologickým a případně jiným odpadem.
Odp.: Řešením je okamžité napomenutí svědkem takové činnosti, případně zhotovení (foto)dokumentace a nahlášení obecní policii.

Diskutující navrhl zřízení sběrného dvora.
Odp.: Obec zatím zřízení dvora neplánuje, na bioodpad jsou vydávány speciální sběrné nádoby, svoz ostatního odpadu zajišťuje obec prostřednictvím přistavování velkoobjemových kontejnerů svozovou společností.

Diskutující vyjádřil negativní stanovisko ke vzhledu a materiálu patníků, které byly umístěny svépomocí do některých míst v obci, kde si motoristé zkracují cestu přes obrubníky a pozemky mezi ploty a vozovkou.
Odp.: V tuto chvíli se neuvažuje o změně, bylo vysvětleno, že se jedná o efektivní, i když ne ideální opatření proti neukázněným řidičům.

Byl vznesen návrh na označení Spojovací ulice dopravním značením „slepá silnice“.
Odp.: Ulice bude takto označena.

Opět byla otevřena problematika parkování v obytných zónách s tím, že nejlepší by bylo zcela bez výjimky ho zakázat.
Odp.: Obec má zadánu studii řešení dopravy v obci, mj. křižovatek i obytných zón, kde by měla být vyhrazena parkovací stání. Ta si každý zájemce zřídí na vlastní náklady.

Diskutující opět otevřela problematiku chodníku před obecním úřadem.
Odp.: Prostředky budou případně uvolněny až po zřízení elektro přípojky mateřské školy.

Diskutující navrhnul projednávání těch bodů programu jednání zastupitelstva, které se týkají určitých míst v obci, s pomocí mapy, v souvislosti s tím, že ne všichni občané umí přesně identifikovat všechna místa v obci.
Odp.: Bude zváženo.

Diskutující poznamenala, že obec nemusí ozelenění/stromy řešit, nechť si každý koupí a zasadí sám keř. Další diskutující dále podotknul, že se dá sázet jen tam, kde nejsou uloženy inženýrské sítě.
Odp. z pléna: Stromy vadí sítím méně než auta parkující na nezpevněném povrchu a bez aktivity obce zkulturnění veřejného prostoru nefunguje, výjimkou jsou pouze některé ulice (Zvonková, Na Jaroši), kde je ovšem zároveň pro takové aktivity dost prostoru.

Diskutující navrhla rozmístění/přemístění laviček na místa stíněná stromy.
Odp.: Bude zváženo.

-sob-