Střípky ze zastupitelstva (4.12.2013)

Den před Mikulášem se sešli zastupitelé i někteří Předbojáci, aby projednali, co je třeba nebo co je trápí. Nabízíme stručný přehled toho, co se probíralo, záznam celého jednání i zápis samozřejmě naleznete v záložce Zastupitelstvo/Ze zasedání.

Školský výbor
Došlo k doplnění posledního člena výboru, který minule nebyl jmenován, neboť jím měl být zaměstnanec MŠ Předboj, která ale nebyla personálně stabilizována. Členkou výboru zůstala nová ředitelka MŠ, role odborníka na problematiku předškolního vzdělávání se nově zhostí paní Jiřina Pavelková ze Zvonkové ulice, penzionovaná učitelka, která působila v mateřské škole v Neratovicích.
Výboru byly dále vymezeny kompetence spočívající v možnosti vyžádat si od obecního úřadu dokumenty, které úřad jako zřizovatel od MŠ Předboj dostává,  připomínkovat jejich obsah.

Pronájem pozemku
Pozemek u Velkoveské ulice v majetku obce o výměře více než 34 tis. m2 má být do budoucna využit k výstavbě občanské vybavenosti. Aktuálně ale obec o ničem takovém neuvažuje, pozemek leží ladem a je bohužel navíc některými neukázněnými Předbojáky využíván taky jako plocha vhodná k vyvážení biologického odpadu. .
Obci se uzavřením nájemní smlouvy ulehčí, neboť se nebude starat o údržbu tak rozsáhlé plochy, nájemci jistě také přinese užitek v podobě rozšíření podnikatelských možností.
Nájemce pochopitelně zachová stávající cesty jako průjezd na sousední pozemky a svojí činností nenaruší práva vlastníků a oprávněných uživatelů sousedních pozemků.

Dotace

Projednány a schváleny byly tyto akce: dostavba budovy MŠ Předboj, revitalizace budovy OÚ, vybudování biokoridoru Západní Stráň, rozšíření ČOV na 1600 EO a rekonstrukce ulice Horňátecká.

Každý ze záměrů předpokládá nutnou spoluúčast obce. Dotace pro dostavbu MŠ Předboj cca 1,3 mil. Kč, revitalizace budovy OÚ cca 0,77 mil. Kč, biokoridor Západní stráň cca 0,66 mil. Kč, rozšíření ČOV cca 3,5 mil. Kč a rekonstrukce ulice Horňátecká cca 0,35 mil. Kč.

I v případě, že dotace nezískáme, jistě se pustíme do rozšíření ČOV.

Svoz komunálního odpadu (popelnice)
Na letošní rok byla cena za svoz komunálního odpadu stanovena v souladu se smlouvou se společností .A.S.A., spol. s r.o. Pro rok 2014 OÚ provedl poptávkové řízení, díky němuž se podařilo vyjednat ceny nižší. V důsledku toho byla schválena zcela nová vyhláška, pro lepší přehlednost.

Vás, občany, ale samozřejmě zajímá, jak to bude s cenami za vyprazdňování popelnic. Tak tedy: 120litrová bude při týdenním svozu stát  1620,- Kč a při 14denním 1200,- Kč, u 80litrové, určené pouze pro důchodce či občany závislé na sociálních dávkách, při týdenním svozu cena zůstává na 1100,- Kč (bohužel, méně odpadu zde bohatě vyvažuje cena dopravy).

Biologický odpad bude svážen jako dosud 1x za dva týdny, při 120litrové popelnici za 450,- Kč, při 240litrové za 720,- Kč.

Co je ale důležité, že ušetříme i jinde, a to při svozu tříděného odpadu a likvidaci kalu z ČOV.

Stočné pro rok 2014
Stočné pro období roku 2014 je schváleno na základě odhadu nákladů na provozu ČOV v roce 2013, který není dosud uzavřen. Teprve jsme obdrželi údaje o odběru vody občany z VKM a.s., nyní (termín je stanoven na 15. 1. 2014) zjistíme stavy odpočtových vodoměrů od těch občanů, kteří vodu odebranou od VKM a.s. používají, aniž by ji vypouštěli do kanalizace a teprve potom budeme znát přesné náklady na provoz ČOV v roce 2013. Z toho zůstane stočné ve výši roku 2013, tj. 40 Kč za m3.
Záloha na stočné zůstává rovněž shodná, tj. 700,- Kč na osobu. .

V diskusi se hovořilo hlavně o těchto tématech:
1) První informoval starosta o změnách v MŠ Předboj, zejména z důvodu nutnosti vyvrátit fámy o nestandardním výběru ředitelky, která byla vybrána zcela v souladu se zákonem. Ty dokumenty, které jsou zveřejnitelné, jsou případně k dispozici na OÚ. Dále uvedl, že v MŠ budou nově působit 3 pedagogické pracovnice. MŠ má zcela čerstvě vlastní elektroměry (jeden na tepelné čerpadlo, druhý na ostatní spotřebiče), když se po více než dvou letech podařilo konečně „donutit“ skupinu ČEZ k jejich instalaci.

2) Dotaz pana K se týkal webových anket, jichž se mohou účastnit pouze registrovaní uživatelé. V odpovědi zaznělo, že v nejbližší době se nepočítá se změnou, v anketách a diskusích by se měli vyjadřovat jen lidé bydlící v Předboji.

3) Další tazatel se zeptal, zda bude pokračovat přistavování kontejnerů na velkoobjemový a nebezpečný odpad, což samozřejmě bude, stejně jako svozová psolečnost odveze i odpad z ČOV.

4) Poměrně živá diskuse poté nastala k otázce parkování v obytných zónách, kdy v reakcích zaznělo, že pravidla stanoví silniční zákon a usnesení zastupitelstva obce Předboj z roku 2004, ani jedno se nedodržuje. Všichni stávající zastupitelé se shodli, že situaci je třeba uvést do normálu, což může být pro některé občany nepohodlné. Na druhou stranu bude nutné přistoupit na některé výjimky. Cílem ale je, aby silnice v zónách nebyly tak poničené, aby byly bezpečnější pro děti, aby se dala provádět zimní údržba i úklid. Povolovat stání se bude jen na základě individuálně posouzených individuálních výjimek (zejména ve staré zástavbě, kde byly dříve domy než obytné zóny) a u provozoven. Každý si však sám místo pro parkování označí, v případě zásahu do zelené plochy zpevní. Tolerovány budou návštěvy.

5) Místostarosta Soběslavský informoval o plánovaných úpravách autobusového spojení Předboje s Prahou a Neratovicemi:
– na lince 368 dojde od prosince k úpravě dojezdové doby ranního školního spoje tak, aby děti mohly zakupovat 15minutové jízdenky,
– na lince 418 k posunu odjezdu školního autobusu z Předboje na 7.23 hod.

Podrobnější informace naleznete v zápisu ze zasedání.

-sob-