Střípky ze zastupitelstva (26.11.2012) AKTUALIZOVÁNO

Na pořad jednání bylo tentokrát zařazeno 9 bodů a ještě jeden nečekaně přibyl přesně v jeho den. A novinkou bylo posunutí začátku na půl sedmou, aby mohli přijít i ti, kdo se do Předboje vrací z práce později.

Na účasti se to ale příliš neprojevilo. Spíš naopak, diváků bylo méně než jindy. Ale že by pro nás, zastupitele, bylo jednání nudné, to tedy rozhodně ne.
V úvodu, po nutných formalitách, jakou jsou volba zapisovatele a ověřovatelů, pan starosta navrhl zařazení ještě jednoho bodu. Důvodem byl fakt, že právě v pondělí byl na obecní úřad doručen dopis s výzvou k účasti obce ve výběrovém řízení na nákup nemovitosti používané jako veřejná cesta. Nakonec jsme tedy měli k vyřízení bodů 10 a diskusi na závěr.

Odpady v nadcházejícím roce

Opět byla na pořadu jednání vyhláška o systému nakládání s odpady. Tu poslední nám ministerstvo vnitra neschválilo a odůvodnilo to především judikaturou (z praktického hlediska se ale jedná o technickou novelu a přizpůsobení textu platné legislativě, nic víc, nic míň). Kromě toho jsme na doporučení tohoto dozorového orgánu přikročili ke změně v systému placení za odvoz komunálního odpadu, který tak bude méně administrativně a lépe vymahatelný. Napříště tak budeme za popelnice platit nikoliv na základě smluv mezi občany a obcí, ale formou poplatku, který bude stanovován vyhláškou zastupitelstva (výše úhrady byla přesunuta z vyhlášky o systému nakládání s odpady do vyhlášky o poplatku za komunální odpad). První jsme schválili právě na tomto jednání a pro občany neznamená žádnou dramatickou změnu, pro rok 2013 je výše poplatku stejná, jako byla cena v roce 2012. Bohužel, to neplatí pro bioodpady, jejichž svoz společnost .A.S.A. citelně zdražila.*

Změny v obecním rozpočtu
Po schválení vyhlášek jsme přikročili k rozpočtovému opatření. Ta jsou nutná vždy, když se mají měnit příjmy nebo výdaje rozpočtu jako takového, nebo je třeba provést výraznou změnu ve struktuře rozpočtu. Tentokrát se všechny uvedené důvody sešly: do rozpočtu přišlo více peněz (i třeba ve formě dotace na volby, ale taky z podílu na výnosu z daní, přibylo nám i psů), výdaje se zvedají na dopravní obslužnost, likvidaci odpadů, školství (vše souvisí s tím, že předbojáků je čím dál víc) i na chod úřadu (především v souvislosti s nárůstem agendy týkající se kanalizace a čistírny odpadních vod, ale třeba i s obnovou počítačů).

Potvrzení peněz pro školku
Projednání dalších několika bodů mohlo vypadat jako formální, ale bylo nutné. Jedině zastupitelstvo může ponechat mateřské školce nedočerpané peníze z roku 2011. Školka jen díky tomu, že se otevírala až na sklonku roku, nestihla dokoupit veškeré vybavení, třeba herní prvky. Šlo o necelých 70 tisíc korun, které jsme dětem rádi ponechali (výdaje obce se tím navíc nenavyšují, protože peníze jsme vydali již loni). Na nedočerpané peníze navázal další bod – pověření finančního výboru zastupitelstva pravidelnými kontrolami hospodaření školky jako příspěvkové organizace obce. Na takovou kontrolu má obec nejen právo, ale má i zákonnou povinnost ji v rozsahu přidělených obecních prostředků provádět. Krajský úřad nám přesto doporučil vyhotovit písemné pověření, proto jsme o něm hlasovali.

Narovnávání pozemkových nesrovnalostí
Následovaly tři body týkající se postupného narovnávání některých majetkových nesrovnalostí. Problematiky se ujala předsedkyně finančního výboru a aktuálně se prokousává administrativními nástrahami celé „akce“. Postupně by mělo dojít k zasmluvnění pronájmu zemědělské půdy jejím uživatelům, případně k převodům (úplatným či bezúplatným, to podle jejich charakteru) některých pozemků do majetku těch, kteří je rovněž již užívají, aniž to kterákoliv ze stran věděla.
Poté jsme odsouhlasili záměr obce zúčastnit se výběrového řízení na prodej pozemku. Parcela je v katastru nemovitostí označena jako manipulační plocha, ale ve skutečnosti je součástí veřejné cesty užívané mj. jako přístupové. Státní statek Čáslav, v jehož majetku je vedena, zkrachoval a správce konkursní podstaty se ji snaží zpeněžit. Výzvu jsme dostali v den jednání zastupitelstva a čas na rozmyšlenou a podání nabídky máme jen do 14. prosince.

Stočné pro rok 2013
Na závěr jsme si nechali k projednání cenu stočného na rok 2013. To proto, že pokud by se rozvinula na toto téma debata, mohli jsme ji spojit se závěrečnou diskusí. Stočné bylo s náležitým vysvětlením pana starosty navrženo ve výši 40 korun za kubík a v této výši schváleno s tím, že případný přebytek bude uložen do fondu, který může být využit pouze pro opravy a údržbu čistírny a kanalizačního řadu. Je tak nižší než v letošním roce, ale zase ne o tolik, protože na objektivnější stanovení jeho výše je potřeba delší časový úsek, některé náklady prostě po necelých šesti měsících provozu v obecní režii nelze zodpovědně stanovit. Se všemi vybranými prostředky ale hospodaří obec, jsme to tedy my, kdo rozhoduje o jejich využití.
Diskusi otevřel pan starosta, když již v rámci projednávání stočného naznačil, že dojde k významné změně v jeho výběru. Od roku 2013 totiž budou ti občané, kteří používají pouze vodu z vodovodu a nemají žádný jiný zdroj, z něhož by vypouštěli vodu do kanalizace, platit za stočné podle odebrané vody (dle čísel odečtených z vodoměru), nikoliv podle tzv. směrných čísel.

Horňátecká provizorně
Dalším tématem byl stav Horňátecké ulice. Se společností .A.S.A. bylo dojednáno, že řidiči budou v případě potřeby do Horňátecké couvat ze Zvonkové, ale že jde o dočasné řešení. V jednání je totiž alespoň provizorní úprava povrchu ulice – vyrovnání a zavezení štěrkem.

Plná školka
Následoval dotaz na počet a strukturu dětí ve školce. Přítomná paní ředitelka odpověděla, že má aktuálně 3 děti s bydlištěm mimo Předboj, všechny přijala v předchozím školním roce, a 7 předškoláků. Kolik bude v roce 2013 přijímat nových dětí, nelze předem říct, závisí to na množství odkladů začátku školní docházky. Kritériem pro přijetí není dosažení tří let věku.
Stejná tazatelka se dále zeptala, zda obec nějak přispívá/přispěje na docházku do školky v jiné obci, případně i do školky soukromé. V odpovědi zaznělo, že obec obvykle na takové náklady přispívá a neměla by odmítat ani příspěvky soukromým školkám, pouze však do výše, který nárokují školky zřízené obcemi, resp. kolik hradíme naší vlastní příspěvkové organizaci.

Mělká kanalizace
Další tazatel poukázal na to, že část kanalizace v obci (konkrétně větev odvádějící odpadní vodu z jeho domu) je špatně provedena a v zimě zamrzá. Tomuto občanovi bude případně poskytnuta sleva a bude zjednána náprava. Vzhledem k tomu, že jde ale o stavební akci, nebude to bohužel proces zvládnutelný během několika dnů či týdnů.

Hlavní po dešti
Tentýž tazatel podpořený další dotčenou přítomnou občankou vznesl námitku proti zavodňování Hlavní ulice při deštích, kdy voda stříkající od projíždějících vozidel navíc znečišťuje domy v okolí. Obec má v tomto případě slabé postavení, protože vozovka jí nepatří, trativody necháváme čistit vlastním pracovníkem, ač to formálně není naše starost, a jednání s vlastníkem není jednoduché. Určitě ale zkoušíme zjednat nápravu i této situace, konkrétně paní místostarostka opět osloví Správu a údržbu silnic Středočeského kraje.

Náves a dopravní opatření
Na dotaz, proč je náves ve stavu, v jakém je, existuje bohužel jediná odpověď: obec velikosti té naší nemá prostředky na „rozjetí“ několika investičních akcí najednou a čistírna odpadních vod je, na rozdíl od asfaltu na návsi, životně důležitá.
Poté se diskuse stočila k některým dopravním opatřením, na něž jsme mohli dát konkrétní odpovědi. Průjezd ke školce bude označen zákazem zastavení, takže tam často parkující rodiče bude případně postihovat obecní policie, autobusy budou na konečnou projíždět řádně označenou ulicí Na Vršku a na odjezd čekat v rovněž řádně označené manipulační zastávce.
-sob-

* Omlouváme se za dezinformaci vzniklou informačním šumem. Deklarovaná cena byla udána za celý rok, při sezónním přepočtu vychází cena opět obdobná té z roku 2012. Děkujeme za pochopení. (únor 2013)