Střípky ze zastupitelstva (25.3.2013)

Po únorovém zasedání, jehož jedinou náplní bylo projednání návrhu na vstup obce Předboj do tzv. místní akční skupiny, jsme se v pondělí 25. března sešli letos již potřetí nad „běžnou porcí“ agendy.

Na programu bylo letošní druhé rozpočtové opatření, znovu vklad vodohospodářského majetku do akciové společnosti Vodárny Kladno-Mělník, zřízení věcného břemena k pozemkům v Horňátecké ulici ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., a návrh na prodej pozemků pod trafostanicemi téže společnosti.

Úprava rozpočtu byla navržena a schválena zejména z důvodu nutnosti navýšit příjmy v souladu se skutečností, vypořádat dotaci na prezidentské volby a pravidelnou dotaci na provoz od krajského úřadu. Na výdajové straně byly významněji navýšeny výdaje na provizorní úpravu povrchu v Horňátecké ulici (mimochodem, štěrk byl obci darován, byť jako kompenzace za předloňské neoprávněné vypouštění vody do Kojetického potoka přes její pozemek), na projekt rozvoje obce (musí být navíc rozšířen do podoby vyhovující členství obce v MAS Nad Prahou) a na opravy čističky odpadních vod, kde jsme museli nahradit čerpadlo, které dosloužilo.

Vklad vodohospodářského majetku… tak trochu evergreen. V lednu jsme dali panu starostovi mandát k jednání o vynětí toho, který už vložen byl. Bohužel vyšlo najevo, že by šlo o tak nákladnou akci, že je pro obec neuskutečnitelná. Větší část vodovodních rozvodů v obci se totiž do Vodáren Klano-Mělník, a.s., dostala jinou cestou než vkladem od obce. Nezbývá tedy než podobné plány (snad prozatím?) uložit k ledu.

Věcná břemena ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., také nejsou ničím neznámým. V obecních pozemcích jsou uloženy kabely uvedené společnosti, proto k nim potřebuje zajistit přístup.

Ve věci prodeje pozemků nás naopak již výše zmíněná společnost oslovila sama. Trafostanice jsou její, takže by ráda vlastnila i pozemky, na nichž stojí. Zastupitelé s takovým postupem nemají problém, pokud by k prodeji došlo za jimi schválenou cenu. Uvidíme, co na to energetici. Obci by takový příjem navíc určitě pomohl.

V diskusi jsme se věnovali následujícím tématům (opět přetištěno přímo ze zápisu z jednání):

Pan M se zeptal, zda se nutně utratí všechny peníze tak, jak jsou rozpočtovány na výdajové straně rozpočtu.
Odp.: Předkladatel vysvětlil, že nikoli, rozpočet výdaje i příjmy předpokládá a je přizpůsobován v průběhu roku konkrétní situaci v souladu se zákonem.

Pan J vznesl dotaz, co je a jak funguje Místní akční skupina Nad Prahou.
Odp.: Starosta obce vysvětlil, že MAS vznikla za účelem získávání finančních prostředků z dotačních titulů EU, kde v současnosti sílí trend přidělování prostředků podobným uskupením na nižší úrovni řízení, tak aby bylo zajištěno jejich efektivní rozdělení, které se na úrovni státu a krajů neosvědčilo. Jedná se tedy o profesionální organizaci s jasně definovanou strukturou a dělbou pravomocí. Zároveň krátce shrnul aktuální stav organizace MAS a upozornil, že hlavní její činnost nastane až na přelomu let 2013/2014. Jedním z projektů by přitom mohla být hromadná rekonstrukce veřejného osvětlení v členských obcích představená v MAS právě starostou naší obce.

Pan starosta vysvětlil přítomným, že nízká teplota v zasedací místnosti je způsobena nutnou opravou elektrických rozvodů v budově úřadu, které nebyly zapojeny správně.

Pan J se v návaznosti na to zeptal, jak je to s připojením MŠ Předboj.
Odp.: MŠ je stále připojena prostřednictvím úřadu, neboť ČEZ a.s., dosud nevybudovala smluvně sjednanou a uhrazenou přípojku, což rovněž brzdí možnost úprav povrchu okolo budovy úřadu.

Pan M vznesl stížnost na špatnou slyšitelnost mluvených částí hlášení obecního rozhlasu v místě svého bydliště.
Odp.: Bude prověřeno.

Pan J vyslovil spokojenost s úpravou lesa Pod Hřištěm, která proběhla v minulých týdnech. V reakci místostarosta sdělil, že bude provedena ještě druhá fáze, která musí být realizována s odstupem, aby les nezahynul. Dále pan starosta uvedl, že bohužel z lesa byly odcizeny minimálně tři další stromy mimo uvedenou úpravu, pachatel nebyl zjištěn.

Místostarosta dále upozornil na rostoucí počet incidentů s volně pobíhajícími psy v poslední době, vyzval zejména pejskaře k nápravě a upozornil, že obecní policie bude při řešení přestupků přísnější.

Paní Š vznesla stížnost na chování některých řidičů autobusů, konkrétně na nezhasínání motorů a vymetání odpadků na návsi/obratišti.
Odp.: Bude řešeno přímo s provozovatelem. Rovněž bylo sděleno, že OÚ pracuje na zlepšení celkové situace na obratišti.

-sob-