Střípky ze zastupitelstva (24.3.2014)

Začátek roku byl letos nečekaně klidný, takže na svém prvním letošním zasedání jednali zastupitelé o čtyřech bodech. Na přetřes ale v diskusi přišla situace okolo čistírny odpadních vod.

Rozpočtové opatření

Zlepšený výběr daní se podepsal i na tom, že obci přišlo na účet maličko víc peněz, než jsme odhadovali. Již v roce 2009 tehdejší zastupitelé odsouhlasili uložení kabelu pro elektrické vedení k budoucím chatám v lokalitě Na Bezdězi. Nyní obec obdrží 10.000,- Kč za zřízení úplatného věcného břemene. Do rozpočtových příjmů jsme mohli započítat také „obvyklou“ dotaci od krajského úřadu na rok 2014.

Naopak výdaje jsme tak mohli navýšit, aniž bychom museli sahat do vlastních zdrojů. Navýšení se týká hlavně dopravní obslužnosti, která nás vyjde dráž díky loňské intervenci ČNB proti koruně a taky proto, že jsme nedopatřením nenavýšili položku o celoroční provoz autobusové linky 418 (loni počítáno s 4měsíčním provozem). Rovněž z loňského roku pochází již odsouhlasená investice do obecního rozhlasu, kterou jsme však zaplatili až letos.

Bezúplatný převod pozemků 

Další kauza, která začala již v roce 2013, se týká pozemků pod silničním tělesem v křižovatce Hlavní-Velkoveská (tedy „u zrcadla“). Převod jsme loni odsouhlasili, ale až geometrický plán, který si žadatel (Středočeský kraj) nechal zpracovat, ukázal, že silnice je na pozemcích rozložená jinak, než to původně vypadalo. Šlo tedy spíše o formalitu, ale bez ní by transakce neproběhla. Zastupitelé proto s převodem části pozemků p. č. 229/49 o výměře 109 m2 a 414/41 o výměře 16 m2 souhlasili. Bezúplatnost převodu je v obdobných případech (tj. převody mezi krajem a obcí navzájem) obvyklá.

Věcné břemeno Na Bezdězi

Výstavba údajných chatek byla posvěcena v daleké minulosti, položení kabelu pro elektrické vedení pak v roce 2009. A kabel je dávno v zemi. Nachází se v polní cestě (p. č. 375/1) a vede směrem od Byškovic.

K tomuto bodu proběhla krátká diskuse, neboť v průběhu posledních měsíců vlastník lokality, v níž se mají chaty stavět, vyvíjel aktivity, které narušují pokojné soužití – znečištění komunikací, pravděpodobně snaha o změnu projektu, nekomunikace s obcí ohledně výše uvedeného atd. Pracujeme nyní na nápravě.

Připojení území obce Předboj k Místní akční skupině Nad Prahou

Tento bod byl zařazen dodatečně, žádost o jeho projednání obec obdržela až po oznámení programu jednání zastupitelstva a šlo vlastně o formalitu, neboť obec po založení Obecně prospěšné společnosti MAS Nad Prahou své území do území působnosti MAS již zapojila (4. 2. 2013).

Nyní jsme však byli osloveni vedením MAS o přijetí dalšího usnesení, které je doplněno o konkrétní období, a to roky 2014–2020, a je nezbytné pro získání certifikátu pro MAS a přípravu Integrované strategie území.

V diskusi jsme se věnovali zejména následujícím tématům:

Obec pravděpodobně bude muset přistoupit ke kontrolám napojení jednotlivých rodinných domů na obecní kanalizaci, protože do čistírny odpadních vod natéká více odpadních vod, než by natékat mělo.

Dále se diskuse stočila k provozu obecní čistírny odpadních vod a k občasnému zápachu, který z ní vychází, tazatelem/stěžovatelem, panem Z, byla předložena i obrazová dokumentace prokazující údajný závadný chod ČOV. V souvislosti s tím pan Z připomněl, že noví zastupitelé po volbách v roce 2010 slíbili, že problémy s čistírnou vyřeší a dle jeho názoru se nic nestalo.
Odp.: Místostarosta Soběslavský sdělil, že ho situace, kdy z ČOV zápach vychází, velice mrzí, stejně jako to, že se pohybujeme na hraně její kapacity (zejm. dosazovací nádrž), a omluvil se za nepříjemnosti s tím spojené zejména okolo bydlícím obyvatelům. Zároveň ale připomněl, že během posledních tří let se okolo ČOV odehrála spousta událostí, které nejsou pro občany hmatatelné, ale pro rekonstrukci a zkapacitnění ČOV, jejíž provedení je naplánováno na letošní rok, byly naprosto nezbytné (mj. dokončit kolaudaci ČOV, vypracování projektu, získání podkladů pro stavební povolení a povolení samotného). Nyní čekáme na to, jak dopadne žádost o dotaci a podle toho proběhne buď úsporná, nebo úplná varianta rekonstrukce.
Zastupitel pan Vignát doplnil, že zmíněné problémy souvisí s tím, že ČOV, resp. její druhá část pro 600 EO, byla od počátku špatně navržena, nestačí tak dosazovací nádrž, která neumí zvládat víkendové nárazové zvýšené nátoky odpadních vod, což prokázal až vlastní provoz. Zápach dle jeho názoru způsobuje zmíněný zvýšený nátok. Rekonstrukce by měla celou situaci vyřešit.
V další diskusi zaznělo, že vše trvá příliš dlouho, tazatel pan Z se dále zeptal, proč nebyla situace okolo ČOV řešena alespoň provizorními opatřeními stavebního charakteru.
Odp.: Tím bychom ovšem procházeli paralelním procesem a řízením, které by pravděpodobně trvalo stejně dlouho jako příprava celé rekonstrukce.

Pan J se zeptal na prodej části pozemku s tělesem komunikace v ulici U Prutníku, kterou zastupitelstvo stáhlo z dnešního jednání.
Odp.: Prodej se neuskuteční.

-sob-