Střípky ze zastupitelstva (19.6.2013)

Naposledy před letními prázdninami se zastupitelé sešli, aby projednali, co měli na programu. Hlasovali třeba o směně i pronájmu pozemků, ale mluvili jsme i o plánovaném autobusovém spojení do Neratovic.

Závěrečný účet
Prvním bodem programu bylo schválení hospodaření obce v roce 2012. Projednání mělo hladký průběh, kontrola z krajského úřadu neshledala žádné pochybení, stejně tak odborné výbory zastupitelstva.

Rozpočtové opatření
Hned poté jsme se věnovali financím znovu, tentokrát v rozpočtovém opatření, letošním čtvrtém. Příjmy se zvýšily hlavně z prodeje další části vodovodního řadu (povinný vklad do Vodáren Kladno-Mělník), ale taky z prodeje pozemků pod novými trafostanicemi (prodej dosud neuskutečněn, ale byl schválen ze strany ČEZ Distribuce).

Výdaje jsme oproti tomu navýšili především kvůli opravám silnic v obytných zónách, přijetí dalšího pracovníka, který bude mít na starost věci obecní (sekání, úklid, údržba atd.). Peníze z prodeje vodovodu byly v plné výši převedeny na účet určený k rekonstrukci čističky. Dotace se dostalo účtu, z něhož bude hrazena oslava 650 let existence Předboje a drobný dar obec zaslala na babyboxy. V průběhu dvou let musíme také vyměnit rozhlasovou ústřednu (ta stará se už nejen nevyrábí, od příštího roku nebude existovat ani servis a zrušení obecního rozhlasu není možné).

V rámci rozpravy k tomuto bodu byl vznesen dotaz na potenciální stavbu můstku přes potok, který by mohl být realizován podle toho, jak dopadnou ostatní letošní investiční záměry.

Opravy silnic nejsou zbytečné
Odpověď na dotaz, proč se opravují silnice v obytných zónách, kde ještě nejsou zastavěny všechny parcely, je taková, že bez těchto oprav bychom v průběhu velmi krátké doby měli v zónách naprosto rozbité vozovky a bohužel často i poničenou další infrastrukturu. Ani zastupitele tento stav netěší, proto přistoupíme k regulaci závozu stavebního materiálu. Ovšem ani tak problém nezmizí, všichni víme, jak se mnoho našich spoluobčanů staví k různým jiným omezením (venčení psů, omezení rychlosti jízdy, třídění odpadů…).

Směna pozemků
Schválena byla směnná smlouva s doplatkem týkající se pozemků nedaleko křižovatky ulic Hlavní a Kojetické. Jde o další nápravu historických nesrovnalostí v pozemkové evidenci, tentokrát ale i obec obdrží kus pozemku, který byl veřejným prostranstvím.

Vechtr za mělnickou silnicí
V zásadě stejný důvod vedl k projednání i následujícího návrhu, tentokrát nájemní smlouvy. Správa železniční dopravní cesty si tak pronajme pozemky za mělnickou silnicí, na nichž v současnosti stojí bývalý strážní domek, tzv. vechtr, jeho oplocení a konečně také parcelu, přes kterou vedou koleje. První dvě parcely ovšem pouze do doby, než bude domek i s oplocením zbourán, což má tato státní organizace v plánu. Příjem pro obec nevelký, ale pořádek dělá přátele.

Elektřina pro budoucí hipostatek
Posledním projednaným bodem bylo zřízení věcného břemene ve prospěch pozemku v ulici Pod Hřištěm, na němž roste stavba hipostatku. Obecními pozemky vede nové elektrické vedení.

Do Neratovic autobusem?
Informací o potenciálním spojení do Neratovic otevřel diskusní část jednání místostarosta Soběslavský. V průběhu posledních měsíců vedl obecní úřad jednání s okolními úřady a dalšími příslušnými organizacemi, na jehož konci by mělo být zřízení dopravního spojení do nejbližšího města. Zdá se, že se ledy hnuly. Zde jsou předběžné výsledky:
– jako nejvhodnější varianta byla zástupci obcí Předboj a Kojetice vybrána linka PID č. 418,
– zanikne spoj linky PID č. 416,
– Veolia Transport a.s. připraví dohodu s obcí Kojetice o předčasném ukončení smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě (spojení bude nahrazeno linkou PID č. 418),
– Veolia Transport a.s. a ČSAD Střední Čechy a.s. podají KÚ Stč. kraje a Městu Neratovice žádost o změnu licence a schválení jízdních řádů.
Do Neratovic by autobus odjížděl 2x denně, z toho jeden jako vyloženě školní ráno před půl osmou, do Předboje by se „neratovičák“ podíval 3x denně, tak aby se mohli vrátit třeba senioři od lékařů, ale taky děti po vyučování nebo později z kroužků. Spojení by mělo (alespoň teď od září) fungovat ve dnech školního vyučování. A později se uvidí. Možná přijde i integrace s pražskou hromadnou dopravou…

Z další diskuse vybíráme přímo ze zápisu z jednání:

Problémy v MŠ?
OÚ eviduje dvě stížnosti na chod školky a bude je řešit v koordinaci s KÚ Stč. kraje jako orgánem dohledu.

Západní Stráň potřebuje těžší techniku
Pan starosta požádal pana J o zajištění údržby veřejné zeleně v oblasti Západní Stráně, kde je natolik špatný terén, že jej nelze udržovat technikou v majetku OÚ. Údržba byla přislíbena.

Zametací stroj i v Předboji
Pan starosta krátce představil zametací stroj, který byl pořízen do majetku svazku obcí Region povodí Mratínského potoka, a to částečně díky přiznané dotaci, dílem pak se museli na jeho zakoupení podílet jednotlivé členské obce. Naše obec se ke spolupořízení připojila, díky čemuž bude mít stroj k dispozici dle harmonogramu, který bude vytvořen. Od stroje si slibujeme kvalitnější úklid v obci, včetně zlepšení stavu ohledně často zanesené dešťové kanalizace pro odvodnění komunikací.

Konečně konečná
Nejen vinou povodní došlo ke zpoždění při osazení označníku obratiště autobusů, ale cca do týdne by měl sloupek na návsi stát.
(pozn. autora: Počasí ale realizaci stále nepřeje.)

Rybník návštěvníkům nepřístupný?
Rybník mají v pronájmu rybáři a nejde o koupaliště, nicméně rybáři si sami stanovili pravidlo nerušit a nevyhánět ostatní návštěvníky. Důležitá je tolerance všech stran. Nerybáři ovšem se stavem zeleně okolo rybníka nejsou spokojeni. Právem.

Ohledně čistoty vody samotné však paní Příšovská odvětila, že např. pro účely závodů v rámci triatlonu je kvalita vody dostačující, což prokázal i posudek hygienické stanice, který nechala obec vypracovat a v němž bylo doporučeno se po koupání osprchovat. Na to navázal pan Svoboda, který uvedl, že zdaleka největší problém je přítok nečistot z Panenských Břežan, kde kapacitně nepostačuje čistírna odpadních vod. Vrátili jsme se tak obloukem k tématice velmi často diskutované. Krom jiného zaznělo, že Panenské Břežany již letos dostaly pokutu, ale na druhou stranu nemají prostředky na novou čistírnu. Rovněž zaznělo postesknutí nad vypouštěním bazénové vody do jímek, která pak ředí bakteriální kultury v naší čistírně a vyřazuje je tak z provozu. Vypouštění bazénové vody (nebo vody z výkopů na bazény) musí být realizováno vsakem do pozemků, nikoli vypouštěním do kanalizace.

Pozor (nejen) při napouštění bazénů
Na to navázal pan starosta informací, že v minulých dnech došlo k havárii vodovodního řadu, kdy, patrně rovněž napouštěním několika bazénů najednou z obecního vodovodu se v potrubí uvolnily nečistoty, které způsobily zakalení vody v jedné z větví vodovodu. Provozovatel nadvakrát řad odkalil, ale i na toto by občané měli dávat při napouštění bazénů pozor.

-sob-