Střípky ze zastupitelstva (18.6.2014)

Ani zajímavá témata k projednání nepřitáhla pozornost Předbojáků, posteskl si na začátku jednání pan starosta. Snad Vás zaujme alespoň stručný přehled toho, o čem zastupitelé jednali nebo o co se zajímalo těch několik přítomných občanů.

A bylo toho tentokrát hodně.

ZÁVĚREČNÝ ÚČET
V první řadě závěrečný účet obce za loňský rok. Hospodaření dopadlo dobře, Nejen že obec obdržela o více než 30 % více peněz ze státního rozpočtu, o bezmála 24 % jsme překročili i příjmy kapitálové, což způsobil úspěšný prodej pozemků pod trafostanicemi, který se nám podařilo dohodnout s vlastníkem zmíněných zařízení. Naopak běžné výdaje jsme oproti plánu lehce překročili (o cca 9 %), ovšem kapitálové výdaje byly naopak nižší díky odsunu některých investičních akcí do dalších let (např. Horňátecká).
Hospodaření školky skončilo v zásadě dobře, i když ztráta ve výši 155 tis. Kč vypadá na první pohled nelichotivě. Je ovšem tvořena odpisy budovy a zařízení školky, takže finance fyzicky nechybí.

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ
Druhým letošním rozpočtové opatření zastupitelé navýšili výdaje zejména na rozvaděče veřejného osvětlení, zametací stroj a cvičební stroje, které budou instalovány v západní části obce (na část jejich ceny získal pan starosta dotaci). Více peněz nás bude stát i projektová dokumentace rekonstrukce čistírny odpadních vod, kterou bylo třeba upravit (optimalizace technologií, celkové snížení ceny rekonstrukce).
Dobrá zpráva je, že zvýšené výdaje pokryly zlepšené příjmy obecního rozpočtu.

DAROVACÍ SMLOUVY k POZEMKŮM, VĚCNÉ BŘEMENO CESTY
První projednávaný pozemek je parcela se silničním tělesem v oblasti U Prutníku. Budoucí darovací smlouvy byla uzavřena již v roce 2008, vlastník však pozemek neplánovaně zatížil zástavním právem. Zastupitelé tak nyní odsouhlasili přijetí daru, avšak samozřejmě pod podmínkou, že bude nezatížen jakýmikoliv závazky. Z hlediska funkce veřejné komunikace se nic nemění.
Darování dalších několika pozemků s jejich vlastníky předjednal pan starosta.
Na první z parcel se nachází jedna ze skládek, pozemek tedy leží mimo pravidelnou zástavbu. Nic to ale nemění na našem zájmu ovlivnit, jak bude „hromada“ v budoucnu vypadat, a možnost kus jí vlastnit, nám může pomoci. Podmínkou však je řádné ukončení skládky na darovaném pozemku.
Na dalším z pozemků by měla výhledově vzniknout konečná zastávka autobusu, pozemek leží naproti lesu u hřiště. Dar je podmíněn právě naplněním zmíněného účelu.
Další dva pozemky jsou vlastně jen části stávajících větších celků, které budou odděleny a měly by se stát součástí plánované cesty okolo celé obce, kterou budou moci mj. využívat občané k procházkám. Součástí jednání měl být i odprodej dalšího pozemku ke stejnému účelu, ale jeho vlastník se zatím nerozhodl, proto jsme tento pozemek (prozatím?) stáhli z programu.
Poslední pozemkovou transakcí bylo schválení věcného břemena cesty ve prospěch majitele pozemku přiléhajícího k cestě Na Palpostě. Vlastník chtěl mít jistotu, že bude moci cestu užívat, zastupitelé jeho žádosti neměli důvod nevyhovět.

PARKOVÁNÍ V OBYTNÝCH ZÓNÁCH
Předbojský evergreen, jak jinak nazvat další projednávaný bod. Všichni víme, oč jde, takže jen připomenu, že v obytných zónách se podle zákona může parkovat jen tam, kde je to výslovně povoleno. A povolení dostane Předboják jen za těchto zastupiteli schválených podmínek:
– ve staré zástavbě, tj. tam, kde stavebníci neměli povinnost vybudování stání vozidla na vlastním pozemku, musí podat řádně zdůvodněnou žádost, ponese náklady na zřízení parkovacího místa ponese, uzavře s obcí nájemní smlouvu, cena nájmu bude 1,- Kč/stání
– v nové zástavbě má šanci jen podnikatel, příp. právnická osoba, která má v obci sídlo a/nebo provozovnu, opět na základě řádně zdůvodněné žádosti, náklady na zřízení parkovacího místa ponese vždy žadatel, s nímž bude uzavřena nájemní smlouva, cena nájmu bude 1,- Kč/stání
– případné druhé stání bude za úplatu ve výši 180 Kč/m2/rok
– nájemní smlouvy nepodléhají souhlasu zastupitelstva obce.

V průběhu jednání o tomto bodu byli přítomní občané ujištěni, že vedení obce rozhodně nebude povolovat parkování každému a nedojde ani k hromadné likvidaci zeleně.

REKONSTRUKCE OBECNÍ ČISTIČKY
O čistírně odpadních vod jsme toho za poslední roky napsali i řekli hodně, je to téma, které zajímá i Předbojáky, kteří bydlí v její blízkosti. Ti ostatní ji, žel, často berou jako samozřejmost. Její provoz je ale na hranici únosnosti a jednou z podmínek její kolaudace, kterou se podařilo dotáhnout až v posledních letech, bylo to, že její rekonstrukce spojená s intenzifikací (tj. navýšení kapacity) proběhne do konce roku 2014.
Aktuálně tedy máme upravený projekt, vydaná všechna potřebná povolení a potřebujeme vyhlásit výběrové řízení, na jehož konci uzavřeme smlouvu o dílo s firmou, která čističku „postaví na nohy“.
Zařízení by mělo zvládnout obsloužit 1600 osob a stát nás to nebude víc 9,3 mil. Kč vč. DPH (pozor, uvádíme rozpočtovanou cenu). Snížit by se měla taky emisní zátěž, zejména by měl zmizet zápach (tomu by mělo ostatně pomoci již realizované navýšení kapacity elektrického jističe, které bylo jeho bezprostřední příčinou).
V rámci diskuse padl po několika letech dotaz, proč se obec nepřipojí do areálu Spolany. Odpověď je stejná jako v době, kdy jsme jej zaregistrovali poprvé: šlo by o výrazně dražší variantu.

DOSTAVBA ŠKOLKY
Druhou třídu školky dostavíme ještě letos. Rozhodnutí zastupitelů bylo nakonec jednomyslné, obec stavbu realizuje za pomoci 2milionového úvěru, jehož náklady jsou v současnosti velice rozumné. Na dotaci se nám i přes veškerou snahu dosáhnout nepodařilo, s výjimkou příspěvku na tepelné čerpadlo, který pan starosta vyjednal po několikaletém úsilí až letos. Alespoň bude školka opravdu naše. Rozpočtovaná cena dostavby je něco přes 3 miliony Kč, ale veřejná soutěž by ji měla ještě snížit.

ŠKOLSKÝ VÝBOR
V souvislosti s odchodem předškoláků rezignoval na svoji funkci ve výboru pan Kramár, novým členem byl jmenován pan Nosek (který musí svůj souhlas ještě písemně potvrdit).

DISKUSE 
Novou smlouvu se společností EKO-KOM nemělo smysl projednávat ani o ní hlasovat, dle našeho zjištění není v Česku jiný subjekt, jehož prostřednictvím by obce mohly plnit svoje zákonné povinnosti v oblasti třídění odpadů. Proto se pan místostarosta jen podivil zavedené praxi v rámci diskuse.

Následovaly odpovědi na dotazy přítomných zastupitelů a občanů:

a) Nedovolené stání vozidel ve slepé ulici vedoucí k budově předbojské školky, které je někdy provázeno i nevybíravými útoky řidičů, kteří ignorují zákaz zastavení, resp. zřízení parkovacího stání přímo u budovy školky.
Odp.: Parkování rodičů u školky nepřipadá do úvahy z prostorových i bezpečnostních důvodů. Dopravní značení na příjezdové komunikaci pak odpovídá vyjádření Policie ČR, opět požádáme obecní policii, aby se na tento prostor přednostně zaměřila v rámci své hlídkové činnosti.

b) 
Problematika stékání vody z „hlavních“ silnic v Předboji.
Odp.: Obec má omezené možnosti, silnice nejsou její. V kontaktu se Správou a údržbou silnic Středočeského kraje jsme, snažíme se tuto organizaci přimět k činnosti, ale nedaří se, vše její zástupci zdůvodňují nedostatkem financí.

c) Problematika včelstev umístěných v severní části katastru obce již mimo zástavbu. Včely totiž někdy nemají dost vody a létají do předbojských zahrad, kde pak může dojít a dochází k pobodání tam přítomných občanů.
Odp.: Včelaři obci svoji činnost pouze oznamují, spolupráce s nimi by měla stát na dobrých mezilidských vztazích. Tazatelka má k dispozici telefon na vlastníka včelstev, který po zavolání vodu doplní. Pokud by se situace opakovala, může jej oslovit i obecní úřad, obrátí-li se na něj tazatelka nebo kdokoli jiný.

d) Jaký úkol a proč plní žluté letadlo, které od rána létá nad obcí?
Odp.: Vše vyjasnil zástupce společnosti ZEVOS s.r.o, který na přímý dotaz pana starosty sdělil, že se uskutečňuje letecké ošetření řepkových polí a přítomné (dotaz byl zodpovězen při jednání zastupitelstva) ujistil, že na jiné plodiny by ani v případě zásahu neměla mít účinná látka žádný vliv.
Pan starosta připomněl, že při akcích podobného rozsahu, je-li jejich den konání známý předem, je možné a velmi vhodné informovat obecní úřad, který je může oznámit rozhlasem a na webových stránkách a předejít tak případným nedorozuměním. Tentokrát jsme bohužel na úřad žádné upozornění neobdrželi, ale šlo o ojedinělé opomenutí.

e) 
Bude dotažen úklid lesa v ulici Pod Hřištěm, kde se vyskytují zbytky sutě a další odpad navezený nelegálně občany?
Odp.: Pan starosta ujistil, že ano, ale musí být koordinován se sekáním trávy na veřejných místech, protože veškeré tyto práce provádějí zaměstnanci obce, kteří nyní, v jarní a letní sezóně především právě sekají.

-sob-