Střípky ze zastupitelstva (17.9.2014)

Pravděpodobně naposledy se v tomto funkčním období sešlo zastupitelstvo. A co jsme projednali? Další rozpočtové opatření, ukončení nájemní smlouvy se SŽDC, darování pozemků pod budoucími chodníky a vrátili jsme se k darování pozemku, o kterém jsme minule nehlasovali.

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ
Úpravou rozpočtu obce Předboj jsme navýšili její daňové příjmy (daň z příjmů fyzických osob, DPH, daň z nemovitých věcí), které jsou o něco vyšší, než jsme odhadovali v prosinci. Obec obdržela rovněž peníze za prodej 29 m2 obecního pozemku, dotaci na sezónního pracovníka a jedna domácnost se připojila k obecní kanalizaci, takže uhradila odpovídající částku. Za příjmovou položku je považováno i čerpání první části úvěru na dostavbu budovy MŠ Předboj. Výdaje naproti zvyšujeme zejména na neinvestiční příspěvek školce, jejíž druhou část je třeba před zahájením jejího provozu vybavit. Zvyšuje se rovněž investiční položka na dobudování školky. Významnější výdaj představuje pojištění rozestavěné budovy. A malý příspěvek jsme uhradili organizaci, která se v Předboji stará o seniory.

DAROVACÍ SMLOUVY
Už minule zastupitelstvo projednalo uzavření darovací smlouvy k části pozemku p. č. 233/277. Smlouva je součástí plánu, kterým se pan starosta snaží o vybudování okružní cesty okolo Předboje, která by oddělila zeleň od obytných částí obce. Bohužel jsme však minule zapomněli o tomto bodu hlasovat. Tentokrát již vše proběhlo, jak mělo a zastupitelé návrh na převzetí 267 m2 budoucí cesty schválili.

Rovněž bezúplatný převod, tentokrát pozemků pod budoucími chodníky podél Velkoveské ulice dál za Zvonkovou, kde soukromý investor plánuje výstavbu rodinných domů, chystá obec se Středočeským krajem. Transakci zastupitelé pochopitelně blokovat nebudou, chodníky musí zůstat veřejné.

UKONČENÍ NÁJMU
Loni jsme schválili uzavření nájemní smlouvy týkající se pozemku, na němž stál bývalý drážní domek, vechtr, za silnicí I/9. Správa železniční dopravní cesty v průběhu posledních měsíců stačila domek i s oplocením srovnat se zemí, vymezit pozemek s drážním tělesem včetně ochranného pásma a smlouva tak pozbyla smysl. S jejím ukončením tedy zastupitelé neměli důvod nesouhlasit.

Z formálních důvodů na závěr zastupitelé odsouhlasili ponechání počtu zastupitelů na stejném počtu jako dosud i pro další volební období. Předbojáci tak budou na podzim vybírat opět sedm zastupitelů

V diskusi jsme si opět připomněli, že systém jednosměrek okolo Horňátecké ulice můžeme vybudovat až po dostavbě právě jmenované ulice, na kterou ovšem nemá obec prostředky a dotace byla přiznána v tak malé výši, že jsme ji museli odmítnout.

Dále jsme probrali situaci okolo školky. Nejdůležitější informace ovšem je, že nás v brzké době čeká kolaudace druhé části budovy. Kdy se podaří druhou třídu otevřít, ovšem nevíme. V souvislosti s financováním výstavby a provozu školky však pan místostarosta opět vyzval občany v Předboji bydlící bez přihlášení k trvalému pobytu v obci, aby tak učinili, protože pomohou plnit obecní pokladnu. Na druhou stranu například nelze odmítat jejich děti při přijímání do školky, protože to je ze strany státních orgánů považováno, dle názoru nejen pana místostarosty, nesmyslně za diskriminaci.

-sob-