Střípky ze zastupitelstva (17.12.2012)

Letos naposledy se týden před Štědrým dnem sešlo zastupitelstvo. Původně jsme měli projednat jen návrh rozpočtu na rok 2013.

Na program se ale dostal i návrh smlouvy s městem Neratovice, jehož hasiči nám zajišťují služby požární ochrany, a schválení prodeje maličkého pozemku, o nějž projevil zájem jeho dlouholetý uživatel. Nárůst daňových příjmů obecního rozpočtu nás pak donutil na poslední chvíli přidat na program ještě návrh rozpočtového opatření (letos celkově čtvrtého).
Zastupitelé se po nějaké době sešli opět všichni, po nemoci se vrátil Petr Polák. Předbojáků přišlo nejméně za posledních několik let. Dílem to může být předvánočním časem (alespoň jsem obdržel jedno takové vysvětlení mailem), dílem tím, že v novinách a na webu jsou vlastně všechny podstatné informace o dění v Předboji (alespoň doufám).
Ale zpět k zasedání.

Rozpočtovým opatřením reagujeme na navýšení příjmových položek u daní z přidané hodnoty, z nemovitostí, z příjmů. Zároveň navyšujeme výdajové položky u investic, zejména u výstavby silnice v Horňátecké ulici. Přidali jsme taky na dopravní obslužnost, kulturu, veřejné osvětlení, veřejnou zeleň a provoz kanalizace a čistírny odpadních vod.

Rozpočet (jehož návrh i schválenou verzi naleznete v sekci Ze zasedání) představil pan starosta optimističtějším hlasem než loni. Ukazuje se totiž, že vyšší příjmy a poměrně úsporně řízené výdaje mohou znamenat, že v příštích letech i přes nutné investice (zejména čistírna odpadních vod a již zmíněná silnice v Horňátecké) nevypadá hospodaření obce až tak černě. Každopádně nás ale čeká „deficitní rok“, protože jsme na rok 2013 naplánovali rozsáhlou již zmíněnou rekonstrukci ČOV. Za zmínku stojí jediná změna oproti návrhu rozpočtu, která byla provedena z popudu finančního výboru, jehož členové došli k závěru, že Horňátecká je pro nás důležitější než jeden odpolední spoj autobusu 368 navíc. Doporučili proto přesun 50 tisíc korun, a protože se k nim přiklonili i další dva zastupitelé, tento pozměňovací návrh byl schválen.

Smlouva o spolupráci při zabezpečení požární ochrany byla ze strany Neratovic navržena spíš z formálních důvodů, výše úhrady i rozsah spolupráce zůstávají shodné. I proto návrh prošel hladce.
Ani u návrhu prodeje pozemku nedošlo na protinávrhy, vzhledem k tomu, že o něj projevil zájem jediný subjekt, navíc dosavadní uživatel. Pro obec pak pozemek nemá zásadní význam, má totiž jen 29 m2 a nadto je zastavěn přístavkem k bývalé hospodě (č.p. 9).

V diskusi pak padly odpovědi na tyto otázky:

1) Proč nebyla využita dotace 150 tis. Kč na komunikaci v Horňátecké ulici?
Odp.: Dotace byla v době přidělení příliš nízká na to, abychom mohli celou investiční akci dofinancovat z vlastních zdrojů.

2) Jaká je výše investice na rekonstrukci komunikace v Horňátecké?
Odp.: Obec vyčlenila ještě letos 50 tis. Kč na to, aby byla provedena alespoň základní sanace povrchu.

3) Proběhne rekonstrukce návsi?
Odp.: Revitalizace návsi je jednou z posledních možností získat v současnosti nějakou dotaci. Na návsi by mj. nemusely parkovat autobusy PID, ale znamenalo by to nárůst obecních výdajů o mnoho desítek tisíc korun ročně (potenciální obratiště může být poblíž fotbalového hřiště, případně v západní části obce). Na příští rok plánujeme přípravu projektu.

4) Je možné řešit bezpečnost rybníka, který v zimě zamrzá a je navštěvován veřejností, zejména pak dětmi?
Odp.: Rybáři, kteří na rybníku hospodaří, se pokusí nějak zabezpečit alespoň místo, kde dochází k provzdušňování vody pro ryby, a umístí k rybníku cedule upozorňující na číhající nebezpečí. Pozor ale, bruslení, stejně jako plavání v létě, je na vlastní nebezpečí.

5) Je možné osvětlení odbočky do Předboje z „mělnické“ silnice u strážního domku?
Odp.: Tam umístěná výbojka je soukromá, proto bude zváženo umístění solárního osvětlení, neboť dle stanoviska vlastníka komunikace je tato označena řádně.

6) Budou v obci instalovány informační tabule upozorňující řidiče na překročení rychlosti?
Odp.: V současné době vzniká studie dopravy v Předboji v rámci diplomové práce studenta Fakulty dopravní ČVUT. Diplomant bude rovněž provádět měření rychlosti. Postih ze strany obecní policie, je-li prováděn nešikanózním způsobem, je ale dle názoru vedení obce daleko efektivnější, než umísťování displejů. Pan starosta závěrem zmínil dlouhodobé vyjednávání OÚ s Policií ČR o změně přístupu k měření rychlosti v obci.

To je pro rok 2012 vše. Přeju (nejen) v tom dalším roce všem jen to dobré.

-sob-