Střípky ze zastupitelstva: 16. dubna, díl první

Zasedání Zastupitelstva obce Předboj v pondělí 16. dubna bylo poměrně dlouhé a do jisté míry náročné. To proto, že bylo nutné odpovědět i na otázky, na které jsme v minulosti odpovídali již několikrát, a dokonce vysvětlovat některé základní principy fungování obecní samosprávy. Ale samozřejmě byl projednán i oznámený program.

Hned na začátku byli přítomní seznámeni s nástupem nového zastupitele pana Poláka, který nastoupil po paní Martincové, jež se z vážných osobních důvodů musela své funkce vzdát. Rezignovala zároveň na funkci předsedkyně finančního výboru. Pan Polák tedy bez výhrad složil slib zastupitele a následně byl zvolen do finančního výboru, jehož předsedkyní se vzhledem k dosavadním zkušenostem stala paní Bíbrová.
Schváleno bylo letošní první rozpočtové opatření. Důvodem byla nutnost zaúčtovat přijaté dotace, změnit účtování o komunálním odpadu (z důvodu legislativní změny) a navýšit některé výdajové položky. Posílen tak byl rozpočet obce na zimní údržbu silnic, přece jen letošní zima byla v naší obci mimořádně mírná, dále je nutná obnova výpočetní techniky na obecním úřadě, když jeden z počítačů již zkolaboval, a konečně jsme navýšili položku na úklid obce, neboť černé skládky se bohužel velice množí a letos již obec hradila již dvakrát mimořádné odklízení odpadků ze svého území. Počítáme také s doplněním herního prvku na dětské hřiště.
Poté hladce prošel návrh závěrečného účtu obce za rok 2011. Inventury neproběhly úplně bez problémů, ale kontrola neshledala žádné závažné nedostatky, které by nešly odstranit. Veškeré chyby tak byly napraveny nejpozději v letošním roce (leden a únor).
Odprodej části pozemku s asfaltovým povrchem naopak schválen nebyl, byť kladné stanovisko dopravního experta, souhlas vlastníka vedlejší přilehlé nemovitosti i nastavené přísné podmínky prodeje a budoucího nakládání s předmětným pozemkem dávaly dobrou šanci, aby návrh prošel.
To zřízení věcného břemene k několika obecním parcelám z důvodu výstavby nového elektrického vedení, bylo naopak opět odhlasováno hladce. Bohužel, v těchto případech vlastně ani nic jiného nezbývá.
Velkou radost máme rovněž ze schválení možnosti přijmout do majetku jako dar pozemek od společnosti CENTRAL GROUP Hostivice, a.s., díky němuž budeme moci začít pracovat na odvodnění západní části obce a zároveň na budování zeleného pásma okolo obce.
Posledním oficiálním bodem programu bylo stanovení cen obecních pozemků pro jejich případné prodeje či směny na 500 Kč pro případy narovnávání historických nesrovnalostí vzniklých do roku 2008 a 1500 Kč, resp. ve výši podle znaleckého posudku pro ostatní případy.
-sob-