Střípky ze zastupitelstva (15.12.2014)

Na programu druhého zasedání zastupitelstva v tomto volebním období byla běžná agenda – rozpočtové opatření a rozpočet a stočné na rok 2015. Předložen byl i dodatek ke smlouvě, kterou se Předboj účastní na výstavbě ZŠ v Líbeznicích.

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ

Nejprve se zastupitelé zabývali rozpočtovým opatřením, pátým v roce 2014, které v níže uvedeném rozsahu schválili.

Příjmy se jím zejména zvýšily o některé daňové příjmy, dotaci na tepelné čerpadlo v MŠ, dotaci od ÚP a o příjmy z poskytování služeb (příjmy-udržování soukromých parcel). Dále byla podle skutečnosti upravena výše dotace na volby do zastupitelstva obcí.

Oproti tomu došlo k navýšení běžných a investičních výdajů, zejména o investiční příspěvek ZŠ Líbeznice, investici na dostavbu II. etapy MŠ (vícepráce) a dále na vybudování drenážní šachty, úpravu terénu a vjezdu, montáž zábradlí, vše rovněž v souvislosti s MŠ.

ROZPOČET

Dalším projednaným a posléze schváleným bodem byl rozpočet na rok 2015.

Příjmy byly stanoveny dle skutečnosti za rok 2014 a přepočteny na celý rok, položky týkající se daňových příjmů doznaly mírného navýšení z důvodu navyšování oproti minulým rokům i v důsledku přibývání obyvatel obce Předboj.

Obdobným způsobem byly navýšeny i výdaje. Investiční výdaje jsou cíleny na dokončení rekonstrukce ČOV a smluvní závazek rozšíření ZŠ Líbeznice se zajištěním spádové školní docházky. Ostatní uvedené položky počítají pouze s drobnými investicemi, částka 400 tis. Kč je vyčleněna na zajištění spoluúčasti k rozpracovanému dotačnímu programu revitalizace obecního úřadu. Částka 300 tis. Kč pro MŠ by měla pokrýt s dostatečnou rezervou veškeré úpravy okolo její budovy. Oproti zveřejněnému návrhu byla výdajová strana rozpočtu navýšena o 200 tis. Kč z vlastních zdrojů z důvodu aktuálně vyhlašovaného programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR na vybudování dětského hřiště.

STOČNÉ

Stočné se stanovuje na základě kvalifikovaného odhadu nákladů na provoz odvádění a čištění odpadních vod v roce 2014, rok 2014 není dosud finančně vypořádán.

Kalkulace zahrnuje položky materiálu, energií, mezd pracovníků a ostatních přímých nákladů v souvislosti s množstvím odváděné odpadní vody.

Pro rok 2015 bylo schváleno stočné opět ve výši 40 Kč/m3 (cena je již s DPH). Dobrá zpráva tak je, že stočné je stále stejné již třetí rok po sobě, kdy bylo v roce 2012 zlevněno po předchozím neustálém zdražování bývalým provozovatelem.

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI OBCÍ

Posledním bodem k projednání byl návrh dodatku ke smlouvě o spolupráci obcí, která řeší spolufinancování výstavby pavilonu prvního stupně ZŠ a ZUŠ v Líbeznicích. Vzhledem k tomu, že výše příspěvku se pro naši obec nemění a uzavření dodatku nemá na výstavbu pavilonu vliv, mění se pouze splatnost pro některé partnerské obce, bylo schválení dokumentu formalitou.

-sob-