Střípky ze zastupitelstva (14.1.2013)

První letošní zasedání obecního zastupitelstva, přestože proběhlo už v půli ledna,  mělo na pořadu jednání hned sedm bodů a diskusi.

Zastupitelé projednali dvě rozpočtová opatření. První upravilo ještě rozpočet roku 2012 a bylo reakcí na fakt, že těsně před koncem roku přišly na účet obce ještě nějaké finanční prostředky. Navýšeny tak byly daňové příjmy, příjmy ze stočeného a za komunální odpad, obdrželi jsme dotaci na volby a především finanční dar na uvažovaný nákup části veřejné cesty. Oproti příjmům byly navýšeny některé výdajové položky. Bylo pořízeno čerpadlo do čistírny odpadních vod, vyčleněny byly (do konce roku nakonec neproinvestované prostředky na zmíněný nákup části veřejné cesty).

Druhým rozpočtovým opatřením byly opět vyčleněny prostředky potřebné k naplnění kupní smlouvy na koupi pozemku p.č. 397/4, tomu však předcházelo projednání dvou jiných bodů.
Nejprve byli zastupitelé seznámeni s postupem ohledně právního stavu tohoto pozemku a schválili jednak přijetí daru, jednak případné zřízení věcného břemene ve prospěch dárce.
Poté byl přestaven a následně schválen návrh kupní smlouvy, kde kupní cena cesty je 700 tis. Kč. K tomu obec musí uhradit i daň z převodu nemovitostí (tento druh převodu není osvobozen), poplatek za vklad do katastru a za bankovní úschovu (několik tisíc korun ale jistě stojí za jistotu, že o celou kupní cenu nepřijdeme). Je třeba vysvětlit, proč obec pozemek vůbec potřebuje. Jak již bylo zmíněno, jde o část veřejné cesty, kterou kdyby odkoupil soukromý subjekt, mohl by ji přehradit. Majitelé přilehlých nemovitostí, ale i ostatní předbojáci, třeba na svých procházkách, by pak „měli smůlu“, cestou by neprošli. Jeden z vlastníků přilehlých nemovitostí naštěstí na koupi přispěl, bez této finanční injekce by se obec do vyhlášeného výběrového řízení na prodej cesty nemohla vůbec přihlásit. Požaduje zřízení věcného břemene, což ale v tomto případě není problém. Dodávám, že pozemek nešlo získat jinak, ač jsme se o to pokoušeli několikrát, správkyně konkursní podstaty zkrachovalého Státního statku Čáslav, jenž s cestou hospodařil, byla neoblomná a odmítla jakýkoliv jiný postup. Nepomohl ani stát, zbývalo tak jedině cestu koupit, nebo riskovat, že o ni nadobro přijdeme.

V lokalitě Pod Kapličkou je třeba zřídit elektrickou přípojku a vystavět rozvaděč u jednoho z pozemků určených k zástavě rodinných domů. Jednou z nutných podmínek pro investora je zřízení věcného břemene, díky němuž může být položen kabel. Stane se tak naštěstí bez nutnosti zasahovat do asfaltového povrchu komunikace patřící obci.

Vklad vodohospodářského majetku do společnosti Vodárny Kladno-Mělník, a.s., to je obvyklý postup po dobudování příslušného díla – části vodovodu v Předboji. Náplní projednávaného bodu ale tentokrát nebylo schválení uvedeného postupu, byť takříkajíc leží na stole. Pan starosta by totiž ještě předtím chtěl zkusit s uvedenou společností jednat o postupu přesně opačném, tj. o vyvedení předbojských vodovodů zpět do majetku obce. Pochopitelně by to znamenalo nutnost se o majetek řádně starat. Na druhou stranu by ale přínos pro občany mohl být nezanedbatelný – měli bychom pod kontrolou ceny vody.

Posledním bodem k projednání byla žádost o odkup cca 15 m2 pozemku před domem č.p. 15 v ulici Pod Vrškem. Majitel má zájem o zřízení předzahrádky. Z pohledu obce takovému postupu nic nebrání, zastupitelé jej tedy schválili. V dalším řízení ještě mohou mít jiný názor stavební úřad nebo dopravní policie.

Diskusi nabízím v podobě, v jaké je zaznamenána v oficiálním zápisu z jednání:

Ot.: Jak je to s odběrem vody jako podkladem pro výpočet stočného.

Odp.: To, co bude na vodoměru, se bude účtovat. Na rok 2013 se platí záloha, která bude vyúčtována podle dat, která obci dodá na základě smlouvy společnost Středočeské vodárny, a.s., na přelomu let 2013 a 2014 (odečet vodoměrů bude prováděn nově jen jednou ročně).

Ot.: Jak je to s osazením vlastního vodoměru odběratele pro možnost uplatnění slevy na stočném.

Odp.: Pokud si jej odběratel namontuje, lze za zákonem daných podmínek slevu uplatnit.

Ot.: Je zastupitelům známo něco o uvažované ekologické dani „z komínů“, kterou budou platit vlastníci nemovitostí, kteří neprokáží odběr určitého minimálního množství elektřiny.

Odp.: Této problematice se zatím ZO nevěnovalo.

Ot.: Pan V se zeptal, jak to vypadá s velkou skládkou na vjezdu do obce, kde se opět zaváží materiál?

Odp.: Vedení obce stále jedná s příslušnými orgány, aktuálně s odborem životního prostředí, aby vyvinul tlak na stavební úřad.

Ot.: Pan V se zeptal na systém svozu odpadu – frekvenci svozu a velikost popelnic. Dále se pan C dotázal na to, o jaký typ poplatku se v případě obce Předboj jedná.

Odp.: Systém byl pro rok 2013 nastaven formou vyhlášky poprvé, OÚ bude shromažďovat podněty od občanů a po vyhodnocení je možná změna vyhlášky. Poplatek je stanoven podle zákona o odpadech.

Ot.: Paní J se zeptala na vymáhání dlužného stočného.

Odp.: Aktuálně obec obeslala všechny, kdo dosud ani neuzavřeli smlouvy o odvádění odpadních vod, jedná se o 36 odběrných míst. Ti, kteří nezareagují, budou odpojeni, a to za součinnosti obecní policie. Ve druhé fázi začne obec, opět v souladu se zákonem vymáhat i dlužné stočné.

Ot.: Pan J se podivil míře opatrnosti na straně obce.

Odp.: Vedení obce chce v maximální míře předejít tomu, aby prohrávalo případné spory s dlužníky na základě administrativních pochybení, hrozí také např. pokuty ze strany Úřadu pro ochranu osobních údajů.

V samém závěru paní Š sdělila poznatek, že se mnoho spoluobčanů bez platně uzavřených smluv o odvádění odpadních vod ohrazuje s tím, že o takové povinnosti neví, neboť nečtou obecní noviny, nesledují obecní web a nechodí se seznámit s oznámeními na úřední desce umístěné venku na budově obecního úřadu. K tomu paní místostarostka doplnila, že právě proto obec zvolila nákladnější a administrativně náročnější variantu obeslání takových občanů upomínkami s dodejkami s fikcí doručení po 15 dnech.

Příště na shledanou
-sob-