Stezka pro pěší a cyklisty na „státní silnici“

V loňském roce jsme zadali zpracování studie variantního řešení vedení stezky pro pěší a cyklisty propojující obec Předboj s autobusovou zastávkou Předboj – rozcestí, resp. s komunikací I/9.

V návrhu byly zpracovány varianty vedení stezky přimknuté ke stávající silnici, varianta na tělese komunikace oddělená zeleným pásem nebo obrubníky a varianta stezky oddělené silničním příkopem. Byly popsány výhody i nevýhody jednotlivých řešení, zejména náročnost realizace výstavby, prostorová náročnost a s tím související zábor soukromých pozemků, údržba a čištění odvodňovacích zařízení, ad. Nyní projektanti prověřují technické parametry a propočet nákladů vybraných a doporučených nejoptimálnějších možností ze studie vzešlých a konzultovaných tak, aby trasa stezky s ohledem na stávající terén byla zejména bezpečná.

Finální návrh ze studie bude sloužit jako podklad pro zadání vypracování projektové dokumentace pro územní a stavebního řízení.