Skládka/terénní úpravy: Posuneme se dál?

Opět z iniciativy našeho pana starosty jsme se ve čtvrtek 23. 8. sešli, tentokrát přímo na stavebním úřadu v Líbeznicích, se zástupci jedné ze společností, která  i bez platného povolení nechává vozit materiál na předbojskou skládku.

Jednání začalo v 9 hodin a po opravdu krátké výměně názorů, kdy to vypadalo, že si za ilegální zavážku vlastně můžeme sami, se posunulo do věcné roviny. Zúčastněné strany, kterých bylo tentokrát méně než minule (za skládku se zúčastnili jen zástupci aktivně zavážející společnosti RKM – Rekult a.s., nikoliv vlastník pozemku, ani majitel vedlejší ukončené nezrekultivované haldy), dospěly po cca 70 minutách k dohodě, jejíž obsah zde ve stručné podobě předkládám:
1) Tam, kde halda RKM sousedí s haldou vedlejší, dojde ke spojení, pokud s tím bude její vlastník souhlasit. V opačném případě bude halda vysvahována a zakončena na hranici pozemku.
2) Už nedojde k navýšení haldy, na zbývající úpravy bude použit stávající materiál, vyjma rekultivace, pro níž bude navezena zemina v minimální mocnosti 1 m.
3) Pro výše uvedené bude zpracována dokumentace, jejíž součástí musí být stanovisko odboru životního prostředí.
4) Stavební úřad povolí výše uvedené konkrétní změny terénních úprav a prodlouží stavební povolení.

-sob-