Sekání pozemků

Stejně jako loni i v současné době vyzýváme dopisem vlastníky pozemků v Předboji k jejich údržbě, tj. zejména posekání vzrostlého plevele. Setkáváme se pak pochopitelně i s negativními reakcemi a/nebo dotazy, co nám umožňuje podobné výzvy rozesílat.

Každý vlastník je totiž povinen pečovat o svůj majetek. Konkrétně Listina základních práv a svobod v čl. 11 odst. 3 stanoví, že „vlastnictví zavazuje. Nesmí být zneužito na újmu práv druhých anebo v rozporu se zákonem chráněnými obecnými zájmy. Jeho výkon nesmí poškozovat lidské zdraví, přírodu a životní prostředí nad míru stanovenou zákonem.“
Obecní úřad se pak ve svém dopisu odvolává na zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který v § 3 mj. říká, že vlastník pozemku (nebo osoba, která jej užívá) je povinen  zjišťovat a omezovat výskyt a šíření škodlivých organismů včetně plevelů tak, aby nevznikla škoda jiným osobám nebo nedošlo k poškození životního prostředí anebo k ohrožení zdraví lidí nebo zvířat. Nedodržení uvedené povinnosti může být posouzeno jako přestupek, s čímž je samozřejmě spojena i citelná finanční sankce (až 30 tisíc Kč fyzické osobě, až 500 tisíc Kč osobě právnické).
Kromě toho zde existuje ještě možnost postihu podle přestupkového zákona za neudržování čistoty a narušení vzhledu obce (až 10 tisíc Kč fyzické osobě, až 100 tisíc Kč osobě právnické), ale využití této právní úpravy není pro neposečený plevel tolik „přiléhavé“.
Posledním zákonem, který uvedenou problematiku rovněž řeší, je zákoník občanský a jeho § 127, kde se praví, že vlastník se musí zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho práv. Proto zejména nesmí ohrozit sousedův pozemek nebo nesmí nad míru přiměřenou poměrům obtěžovat sousedy. Domáhat se toho, aby soused tyto povinnosti plnil, ovšem musí každý sám, žalobou u příslušného soudu.
Nutno podotknout, že drtivá většina z nás si výše uvedené povinnosti uvědomuje a o svoje pozemky (zahrady i ty dosud nezastavěné) pečuje. Snažíme se ostatně (i zmíněnými dopisy) zatím jen apelovat na slušné chování a ohleduplnost vůči druhým. A koneckonců i sobě samému, protože když se chováme slušně ke svému okolí, můžeme právem očekávat, že to tak bude i naopak.
-sob-