Rozhovor: Ivana Pekárková, ředitelka ZŠ a ZUŠ v Líbeznicích

„Takovou školu široko daleko nemají,“ říká její ředitelka. To a mnoho dalších informací najdete v rozhovoru s ní.

Základní a základní umělecká škola prošla v letošním roce nejvýznamnější rekonstrukcí od svého dokončení v roce 1956. Podařilo se vyměnit všechna okna a budovu kompletně zateplit. Přibyla ale také nová učebna a hlavní vchod dostal úplně nový kabát. Co se ve škole změnilo a mění nejen z pohledu stavebního?

ZŠ a ZUŠ Líbeznice – základní informace

Počet žáků celkem                              465
Počet žáků v 1. stupni                         310
Počet žáků na 2. stupni                      155
Počet žáků praktických tříd                      2
Počet žáků v uměleckých oborech    120
Počet vyučujících                                     45
Počet dalších zaměstnanců                 13

ivana pekarkova reditelka zs libeznice
Ivana Pekárková, ředitelka ZŠ a ZUŠ Líbeznice

Stavební proměna školy

Jak se stavební úpravy promítly do výuky – více než 4 měsíce musela škola svůj chod přizpůsobovat stavebním pracím?

Samozřejmě, že se chod školy musel rozsáhlým stavebním úpravám přizpůsobit. Stavba vyžadovala maximální toleranci všech pedagogů, ale i zaměstnanců školy. Museli jsme téměř denně řešit nejrůznější problémy spojené se stavbou a zajistit vše potřebné k výuce.

Co všechno se vlastně změnilo pro samotné žáky?
Kromě krásného moderního vzhledu školy mají žáci díky novým oknům prosvětlené třídy.
Ve třídách byly nainstalovány rekuperační jednotky, které zajišťují, aby se koncentrace CO2 pohybovala stále na optimální úrovni. Do každé třídy přibyla také vestavěná skříň, která poskytuje potřebné úložné prostory a zároveň zakrývá zmíněnou jednotku. Zdravé klima podporují i nově pořízené hydroponie. To vše je umocněno výmalbou tříd.

Jaké jsou odezvy učitelského sboru?
Učitelé po chystané změně volali několik let. Báli se otevírat okna, aby jim nezůstala v ruce. Dlouho se nedařilo získat potřebnou dotaci. Skoro jsme už nevěřili, že se dočkáme. Takže jsme vlastně 15. duben 2013, den zahájení stavby, uvítali s nadšením a radostí. Během stavby, která vstupovala do chodu školy, zaznívaly samozřejmě i poznámky kritické. Ale dnes všichni pějí ódy na krásnou novou tvář školy. Dost často z jejich úst slýchám „Tak takovouhle školu široko daleko nemají“. A já jim dávám jen za pravdu. 

Novinkou je přístavba nové učebny nad krčkem, do níž obec investovala spolu se školou v úhrnu téměř 700 tisíc korun. Proč jste se do takové investice pustili?
Do přístavby třídy jsme se pustili spolu s obcí, protože nám chybí prostory k výuce. Zdálo se nám dobré prostor efektivně využít. Návrh starosty jsem přivítala a skutečně se ukázalo, že nástavba nad krčkem budově neublížila. Vznikla tam navíc jedna z nejkrásnějších učeben v celé škole.

Novou fasádu má hlavní vchod školy. Proslýchá se, že všechny kresby na fasádě jsou prací vašich žáků z různých tříd…
Ano, skutečně autory kreseb na fasádě jsou naši žáci. Na výzdobě školy se podílely děti od šesti do patnácti let. 

Jak se učí

Základní škola je největším zaměstnavatelem v obci…

Asi tomu tak bude. V současné době zaměstnáváme 58 lidí. Z toho je 45 pedagogických pracovníků.

V roce 2012 proběhla ve škole rozsáhlá dotazníková akce organizovaná společností SCIO. Jaké rezervy průzkum ukázal?
Ve školním roce 2011/2012 proběhlo na škole dotazníkové šetření tzv. Mapa školy, která byla zaměřena na klima školy. Na základě výsledků může škola pozitivně ovlivňovat svůj chod a předcházet vzniku nežádoucích situací na straně žáků, rodičů i učitelů. Šetření poukázalo na zájem o výuku cizích jazyků, na zájem o rozšíření zájmových aktivit, na nedostatečné personální podmínky ve výuce matematiky, na nižší úroveň materiálního zabezpečení školy a jejího venkovního vzhledu. S tím se ale podařilo za rok zásadním způsobem pohnout.

Co Vás na výsledcích průzkumu SCIO naopak potěšilo?
Potěšující bylo zjištění, že se převážná část žáků cítí spokojeně ve škole. Vždy se mohou se svým problémem obrátit jak na třídního učitele, tak na vedení školy. Velmi příjemné bylo zjištění, že naši žáci oceňují přístup učitelů k nim. Kladně hodnotí akce, které škola pořádá. V dotazníku byla žáky pozitivně hodnocena  interaktivní výuka, výuka pomocí PC. 

V letošním roce provedla ve škole podrobné šetření také Česká školní inspekce. Na co přišla?
Organizace vzdělávání a řízení školy odpovídá danému typu školy. Inspekce také konstatovala, že škola vytváří bezpečné podmínky pro vzdělávání žáků. Rozvoj osobnosti žáků odpovídá délce zavádění školního vzdělávacího programu. V podmínkách a samotné sledované úrovni ZŠ pro rozvoj matematické gramotnosti byla zjištěna určitá odstranitelná rizika. Celkově je čtenářská gramotnost, rozvoj přírodovědné gramotnosti, podpora sociální gramotnosti na požadované úrovni. Kvalita výuky měla vysokou závislost na odbornosti vyučujících.

Jak jste na doporučení inspekce reagovali?
Průměrné personální podmínky v oblasti matematiky jsme vyřešili přijetím učitelky s odbornou kvalifikací pro výuku matematiky a fyziky. Dále zavádíme do výuky finanční gramotnost a zařazujeme učení a praktické používání matematických dovedností. Seznamujeme žáky s těmito dovednostmi v praktickém životě. Realizujeme aktivity pro posílení přírodovědného, matematického a technického myšlení.  Nadále pokračujeme v soutěžích matematický KLOKAN a TAKTIK.

Ze samotných závěrů šetření vyplývá, že škola nikde za průměrem nezaostává, ale také příliš nevyčnívá. Je nějaká oblast, na kterou byste se chtěli do budoucna zaměřit? Jakým směrem byste chtěli školu profilovat?
Já si naopak myslím, že naše škola dosahuje nadprůměrných až vynikajících výsledků na poli literárním a výtvarném. Získali jsme v těchto oblastech několik významných ocenění. Do budoucna bychom chtěli tento trend udržet. V posledním roce jsme zaznamenali i sportovní úspěchy, které bychom chtěli obhájit a získat ocenění okresního a krajského charakteru.
V tomto duchu a se zapojením environmentální výchovy bychom  se  vydali cestou ke zdravé škole. Povedeme žáky k odpovědnosti vůči svému zdraví, k ochraně životního prostředí a vnímání vztahu člověka k přírodě. Usilujeme o titul EKOŠKOLA.

Závěry průzkumu SCIO a České školní inspekce není ale jediná zpětná vazba ohledně kvality výuky. Jaké další hodnocení využíváte?
SCIO a závěry České školní inspekce jsou jedny z důležitých zpětných vazeb, ale k hodnocení výsledků slouží i řada dalších ukazatelů. Je to celostátní testování 5. a 9. ročníku v M, Čj, Aj. Ve srovnání s ostatními školami jsme v českém jazyce byli úspěšní na 75%. V matematice jsme obstáli na 65%, v cizích jazycích byla úspěšnost 80%. Zapojujeme se do olympiád  českého jazyka, matematických soutěží (Klokan, Taktik) a porovnáváme znalosti žáků. Několikrát jsme se zapojili do komplexního testování – KEA, za který jsme získali certifikát za aktivní přístup ke zjišťování výsledků ve vzdělávání. Jako zpětná vazba nám slouží běžné kontrolní práce žáků, hospitace ředitelky školy a její zástupkyně.

Na každou školu jsou v současné době kladeny velké nároky ze strany rodičů zejména v oblasti výměny informací a vzájemné komunikace. Jak otevřená je naše líbeznická škola?
Stáváme se stále více otevřenější školou. Informujeme rodiče prostřednictvím webu školy, vitríny před školou a v obci. Třikrát až čtyřikrát do roka jsou třídní schůzky. Před nimi se scházíme se zástupci rodičů jednotlivých tříd, abychom se dozvěděli o jejich pohledu na dění ve škole a získali jejich připomínky a návrhy. Naší snahou je být školou s všestrannou komunikací a školou otevřenou mimoškolním aktivitám a veřejnosti.

Už rok působí při základní škole také základní umělecká škola. Jaké jsou vaše dojmy ze vzájemného soužití?
První rok na organizaci a vzájemné soužití byl velice náročný. Museli jsme skloubit chod ZŠ, ZUŠ, ŠD a Jazykové školy. Letošní druhý rok jsme se domnívali, že bude klidnější. Ale nárůst dětí v družině  a vznik sedmého oddělení opět zkomplikoval chod ZUŠ. Pereme se s místem. Přes veškerá úskalí se ukazuje jako prospěšné spojení základní školy se základní uměleckou školou. Řečeno jazykem reklamních spotů – je to výhodné řešení „2 v 1“.

Několik rodičů zmínilo, že se v souvislosti se základní uměleckou školou změnila atmosféra na chodbách. Pozorujete to také?
Určitě zaznamenávám změnu. Z mého pohledu velice příjemnou. Je fajn potkávat děti a jejich rodiče na chodbách v odpoledních hodinách  a jen tak prohodit s nimi pár slov. Škola se tak stává více otevřenou, přátelštější, bez určitých zábran, bariér v komunikaci s veřejností.

Jaké máte další plány ohledně uměleckých předmětů?
Učitelé uměleckých předmětů navázali spolupráci s krajskou koordinátorkou, která bude poskytovat informace o výtvarných soutěžích, výstavách, prezentacích dětských prací, hudebních festivalech a o účasti žáků na hudebních vystoupeních.

Jak sama hodnotíte  tuto novou kapitolu v rozvoji celé školy?
I když cesta byla mnohdy trnitá, byla to cesta správným směrem.

Jaká bude budoucnost

Základní škola se každým rokem rozrůstá. Jaký je výhled do dalších let?
Předpokládáme, že při současném vývoji dětské populace v Líbeznicích i okolních obcích budeme potřebovat již od září 2015 dalších nových 6 tříd. Do stávající budovy se zcela jistě nevejdou. Hovořila jsme o tom již s vedením obce a to v současné době prověřuje, zda by Rondel původně projektovaný pro mateřskou školu nebylo možné upravit pro potřeby základní školy. Znamenalo by to ale zároveň zajistit potřebných 20 milionu korun na investici. Iniciovali jsme kvůli tomu již schůzku se starosty okolních obcí a společně se obrátíme i na ministerstvo školství.
 
Máte nějaké vize, kam by se měla škola posunout co do kvality a podoby vzdělávání?
Naší snahou je, aby se žáci za dobu školní docházky vybavili znalostmi, dovednostmi, postoji, které jim pomohou se orientovat v rychle se měnícím světě. Výchova a vzdělání u nás jim zajistí rozvoj samostatného myšlení, naučí je samostatně získávat informace. Výuka probíhá nenásilnou formou, nejen klasicky, ale i při interaktivní a projektové výuce.  Budeme podporovat výuku cizích jazyků od 1. ročníku, vztah k ekologii, rozvoj informační, čtenářské a matematické gramotnosti. Chceme žáky maximálně zaujmout, tak aby získali snahu se vzdělávat, dozvídat se nové věci. Chceme individuálně rozvíjet žáky nadané. Žákům s poruchami učení poskytovat dostatek času a správnou cestu k získávání základu vzdělání.

-na-