Projekt veřejné zeleně zahájen

Počínaje dnešním dnem byla zahájena realizace projektu veřejné zeleně v obci Předboj, konkrétně v lokalitě Západní Stráně.

Cílem projektu je obnova biodiverzity (= biologická rozmanitost ve všech formách, úrovních a kombinacích žijících organismů a ekosystémů) v sídelním prostředí, zlepšení mikroklimatu v obci a zvýšení kvality životního prostředí. Realizací projektu dojde k vybudování aleje v nové zástavbě rodinných domů. Bude vybudována mlatová cestička s mobiliářem, budou vysázeny stromy a keře a v celém prostoru bude založen travní porost.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci operačního programu Životního prostředí.

Z celkové ceny projektu v částce bezmála 986.000,- Kč byly vyčleněny celkové způsobilé výdaje 570.718,- Kč, z čehož dotace EU činí 342.431,- Kč.