Placení stočného a nové smlouvy

Od pondělí 10. září je možné na obecním úřadě uzavírat nové smlouvy na odvádění odpadních vod. Uvnitř článku si můžete přečíst vše podstatné.

Vážení spoluobčané, už několikrát jsme Vás informovali o tom, že od června převzala obec pod vlastní křídla provoz předbojské čistírny odpadních vod, potažmo celé kanalizační sítě. Ačkoliv jsme avizovali, že se vlastně nic nezmění, zejména výše stočného zůstane po zvyšování z předchozích let i pro rok 2013 na stejné úrovni, je pravdou, že se v jednom ohledu vrátíme ke starému systému: úhrady stočného budeme provádět dopředu. Kromě toho nás také čekají nějaké ty administrativní úkony – kontrola údajů a uzavření nové smlouvy. Věřím ale, že jste nezaznamenali žádný rozdíl v provozu oproti stavu do konce května.

1. KROK – PŘIHLÁŠKA A SMLOUVA

Tady si můžete stáhnout „přihlášku k odvádění odpadních vod“ k 1.6.2012 (Vy, kdo jste se připojili později, klikněte sem). Tu prosím přineste v úředních hodinách (nebo po předchozí dohodě mimo ně) vyplněnou na obecní úřad, kde ji s Vámi zkontrolujeme a doplníme o údaje doplňované námi a také o ty, s nimiž si nebudete vědět rady. Následně s Vámi vyplníme návrh „smlouvy o odvádění odpadních vod“, kterou musí každý z nás s obcí uzavřít (návrh najdete zde, Vy, kdo jste se připojili později, klikněte sem).
Neméně důležitým cílem výše uvedeného vyplnění přihlášky a uzavření smlouvy jsou také aktualizace a kompletace údajů, které jsme obdrželi od předchozího provozovatele.

2. KROK – JAK ZAPLATIT

Pokud se týká roku 2012, všichni jsme uhradili předchozímu provozovateli stočné za leden až květen (5 měsíců). Stočné za červen až prosinec 2012 (7 měsíců), již budete posílat na účet obce vedený u Komerční banky, číslo 12223201/0100, nebo ho můžete zaplatit hotově na úřadu.
Stočné je stanoveno ve výši 44,69 Kč/m3 vč. 14% DPH.
Směrné číslo, tedy roční počet m3 odpadní vody na 1 osobu podle příslušné vyhlášky, je pro obyvatele rodinných domů 35 m3. Právě pro obyvatele rodinných domů to tak znamená povinnost uhradit za každou osobu žijící v odběrném místě (44,69 * 35)/12*7, tj celkem (zaokrouhleno na celé koruny) 913 Kč.
Celou tuto částku je třeba uhradit nejpozději do konce října letošního roku. Ostatní, tj. podnikatelé nebo sezónně, resp. přechodně v Předboji žijící, kteří nebudou platit výše vypočítané stočné, se jeho výši dozvědí na obecním úřadu. Variabilní symbol, podle kterého Vaši platbu poznáme, Vám přidělíme na úřadě.

Stočné na rok 2013
už budeme hradit ve standardním režimu, který znamená opět možnost rozdělit celou částku do max. dvou splátek. První musí být na obecním účtu připsána nejpozději 15. prosince 2012, druhá pak 15. června 2013. Zde tedy nastává drobný posun, platit budeme za kalendářní roky, resp. pololetí, což je pro všechny jednodušší.

Závěrem dovolte, abychom Vás požádali o uvádění pravdivých údajů či jejich změn a včasnou úhradu stočného. Uvědomme si, prosím, že nyní již veškeré finanční prostředky z vybraného stočného zůstávají obci, která s nimi bude nakládat ku prospěchu svých obyvatel. A také je dobré mít na paměti, že budeme-li tolerovat sousedy, kteří své závazky nedodržují, škodíme sami sobě, v důsledku totiž dojde ke zvýšení stočného.
-sob-