Oprava a úprava technologie ČOV Předboj dokončena

Vážení spoluobčané,

od června tohoto roku probíhaly práce související s opravou a úpravou technologie čistírny odpadních vod v naší obci. Obec získala na tyto nezbytné opravy dotaci ze Středočeského kraje ve výši 2. 208.000 Kč. Projekt řešil nezbytné práce a opravy související s částečnou rekonstrukcí ČOV jako například repasi míchadla v denitrifikační nádrži, výměnu kyslíkové sondy u regenerace, instalaci dmychadla pro aeraci regenerace, výměnu obslužné lávky, výměnu odtahu plovoucích nečistot u obou dosazovacích nádrží, repasi a opravu mikrosíta na odtoku z ČOV včetně úpravy a osazení, a další nezbytné práce a opravy. Součástí oprav byla i sanace vyrovnávací nádrže, která se ve výsledku ukázala jako nejkomplikovanější. Obec musela nechat zhotovit betonovou základovou desku pro náhradní menší akumulační nádrž, do které byly svedeny veškeré odpadní vody. Teprve poté bylo možné celou nádrž vyčerpat, a zjistit rozsah poškození. Po vyčerpání nádrže a očištění vnitřních stěn nádrže bylo zjištěno tak rozsáhlé poškození, že obec nechala zastavit stavbu a nařídila posouzení statikem a vypracování znaleckého posudku, zda je vůbec možné nádrž zachránit a nebude nutné nádrž odstranit a postavit novou. Pro představu, vyrovnávací nádrž měla původně nosnou obvodovou železobetonovou stěnu tloušťky 200 mm a dvě vrstvy ocelové výztuže. Po odstranění uvolněné vnitřní vrstvy betonu bylo zjištěno úplné zkorodování vnitřní ocelové výztuže a absence betonu do hloubky stěny 40–70 mm. Takto výrazné poškození vzniklo pravděpodobně důsledkem sulfanu a z něho vznikající slabé kyseliny sírové, které do této nádrže přitékají společně se splaškovými vodami z tlakové kanalizace a nádrž neměla odpovídající ochranu.  Sulfan je bezbarvý plyn, který často vzniká rozkladem organického materiálu nebo mikrobiologickou přeměnou síranů při nedostatku kyslíku, což přesně odpovídá prostředí v naší tlakové kanalizaci.

Na základě jádrových vrtů a chemickém posouzení kvality zbývající vrstvy železobetonu bylo rozhodnuto o zachování stávající nádrže a zpracován koncept sanace celé nádrže.

Jednalo se o otryskání pomocí tlakové vody, provedení aplikace inhibitoru koroze celoplošně na konstrukci, osazení bazaltových kotev – byly nahrazeny nerezovými kotvami, aplikaci stříkané vodotěsné PCC malty s průběžným vložením bazaltové výztužné síťky mezi vrstvami v tloušťce cca 30 mm, aplikaci ochranné vrstvy tloušťce cca 40 mm, aplikaci spojovacího můstku a aplikace vrchního ochranného nátěru.

Vzhledem k náročnosti úprav byl zpracován rozpočet sanace vyrovnávací nádrže, který bohužel výrazně převýšil původně navrhovanou částku. Proto musela být sanace jímky přerušena a bylo vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele sanace nádrže. Po podepsání smlouvy byla sanace v rekordním čase zrealizována a celá stavba byla zdárně dokončena a předána 27.11.2023.

Na závěr byla ještě provedena úprava algoritmů řízení ČOV, zaměřená na možnost kontroly systému řízení dmychadel a čerpadel odpadních vod i vratného kalu a přenosu signálu od hladinové sondy ve vyrovnávací nádrži a komunikace s měřením na odtoku (SPECO).

Poslední, avšak rovněž nezbytnou úpravou, prošly obslužné prostory a kancelář čistírny, které byly vymalovány a uklizeny. Součástí byla i kompletní rekonstrukce sociálního zařízení, které bude k dispozici i zaměstnancům údržby naší obce.

Návrh řešení úprav na ČOV Předboj byl projednáván a realizován společně s naším odborným specialistou a konzultantem panem Ing. Martinem Fialou, s odpovědným zástupcem ČOV panem Ing. Martinem Fiury a se správcem ČOV panem Ing. Melounem. Všem těmto zúčastněným osobám moc děkujeme za podporu a spolupráci. Dodavatelem stavby byla firma FORTEX-AGS, a.s., firma Speco Control s.r.o realizovala SW řízení ČOV. Subdodávky opravy vyrovnávací nádrže zajistila sanační firma Santech Alfa s.r.o.  Společnost Static Point, spol. s.r.o. zajišťovala statický posudek a průběžnou kontrolu realizace sanace vyrovnávací jímky. Další poděkování patří panu Ing. Jiřímu Márovi, který po celou dobu vykonával stavební dozor investora a panu zastupiteli Ing. Marianu Kmečovi, který rovněž na vše dohlížel.

Nyní je to nejtěžší za námi a nejhorší závady jsou odstraněny. Naše ČOV funguje poměrně dobře. V současné době obec ještě řeší otázku zápachu a jeho případné zmírnění a odstranění. Obec Předboj zároveň stihla zažádat o dotaci ze Státního fondu životního prostředí na navýšení kapacity a nyní jsme všichni napjati, zda dotace vyjde nebo ne, což budeme vědět začátkem roku 2024.