Očima starosty: Rok 2011

V nové rubrice se čas od času dočtete, co se honí hlavou panu starostovi. Co on osobně vnímá jako nejpalčivější obecní problémy, z čeho, co se v obci děje, má naopak radost. Tentokrát přijměte pozvání k bilanci roku 2011 jeho očima. A věřte, že ty nejsamozřejmější věci dají nejvíc práce.

Hodnocení odvedené práce necháme na Vás, dovolím si jen, s ohledem na ošidnou lidskou paměť, stručně připomenout, co se během uplynulého roku 2011 událo.

Přístup úřadu
Změnil se určitě způsob jednání s občany, obecní úřad se o lidi a jejich starosti zajímá. Problémům a žádostem občanů předkládaným na obecní úřad je věnována náležitá pozornost, jsou řešeny v nejkratší možné době (což ovšem v mnoha případech neznamená ihned) a z obecního úřadu lidé odcházejí, aniž by se jim zvedla hladina adrenalinu. Myslíme, že většina obyvatel je s touto změnou spokojena.

Čistírna odpadních vod
Předbojská čistírna odpadních vod byla vybudovaná nákladem 12 mil. Kč z vlastních prostředků obce a její kapacita se blíží v souvislosti s růstem počtu obyvatel hranici možností. Těm, kteří se o dění v obci zajímali již před rokem 2011, zejména pak ve „volebním“ roce 2010, nesděluji a dále nesdělím nic nového. Všem ostatním jsem bohužel nucen připomenout, že v roce 2009 špatně uzavřená smlouva s provozovatelem (původně na 10 let, nyní do konce letošního května) má za následek to, že nemáme prakticky žádnou možnost ovlivnit výši nákladů na provedené opravy při poškození potrubí, že není vytvářen žádný finanční fond pro nezbytné opravy již deset let staré technologie, že nemůžeme ovlivnit výši stočného… Problémy čističky odpadních vod souvisí s koncepcí rozvoje obce a reálnou ekonomickou situací, v níž nám nepřipadá vhodné se zbavovat jakoukoli formou možnosti využívat vlastní majetek. Věříme, že se situace ve druhé polovině letošního roku změní a intenzivně řešíme, co bude s čistírnou po skončení smlouvy se stávajícím provozovatelem.

Pořádek v obci
Podařilo se vyřešit některé dlouhodobé problémy. Např. parkování vraku sanitky a dalších vozidel na veřejných prostranstvích. Prostě tu žádné vraky nejsou, nepočítám-li trosky bílého vozidla v jižní části obce a vrak rolby v ulici Na Jaroši. Oba jsou však umístěny na soukromých pozemcích.

Rovněž boj s černými skládkami a drobným nepořádkem (např. kolem kontejnerů) pokračuje, ten ovšem se střídavými úspěchy. Pozitivní vztah k životnímu prostředí bohužel mnozí z nás dosud nemají.

Cíleným nátlakem se podařilo přimět majitele nezastavěných pozemků k plnění jejich zákonné povinnosti a všechny pozemky v obci byly tak zřejmě poprvé v historii posekány. Výjimkou potvrzující pravidlo jsou dvě parcely, jejichž vlastníky se vůbec nepodařilo vypátrat, resp. nepodařil se kontakt s nimi. Část pozemků přitom posekala za úplatu obec, údržbu ostatních si majitelé zajistili sami. A tak by to mělo být i každý další rok.

Lesík U Prutníku, či spíše jeho zbytek, byl vyčištěn a zbaven letitých nánosů odpadů a pozůstatků stavební činnosti. Dík za to patří panu Svobodovi. Věřím, že většina obyvatel pochopí, že odložením libovolného předmětu na nepatřičné místo tento nezmizí, ale zůstane na místě, dokud se nerozloží, což ve většině případů trvá několik desítek let. Platí to i pro již zmíněné kontejnery, kde se stále nedaří udržet pořádek a dodržování elementárních pravidel. Prostě heslo „po mně potopa“ je bohužel stále na pořadu dne, a stačí jen pár jedinců, abychom se všichni mohli „těšit“ pohledem na vzniklá zátiší. Systém odvozu odpadů je přitom dostatečně sofistikovaný a jen v minulém roce přibylo několik dalších kontejnerů, abychom k nim měli blíže a neměli je přeplněné.

Psi v obci
S udržováním pořádku a slušností souvisí i chování majitelů psů. V obci platí vyhláška upravující pohyb psů pouze s vodítkem, její dodržování bude napříště kontrolováno obecní policií. Jako majitel psa vím, že se pes potřebuje i proběhnout, ale rozhodně k tomu není vhodným místem obytná zóna. Zvláště majitele větších plemen upozorňuji na plnou odpovědnost za případné škody či újmy na zdraví způsobené jejich psem. Častým terčem kritiky, a dodávám, že částečně oprávněné, je úklid po psech. V obci je chováno asi 120 psů. K výrobě jednoho psího bobku stačí jeden pes, a ke kritice jeden zaujatý občan. Bohužel stačí i malé procento neukázněných majitelů, aby snaha všech ostatních byla zpochybněna. Apeluji proto na pejskaře, prokažte svou slušnost tím, že po svém psovi uklidíte. Platí zde totéž, co bylo řečeno o černých skládkách, na to samé místo přijdete se svým psem zítra a naleznete jej ve stavu, v němž jste ho včera zanechali. Připomínám, že v obci je provozováno několik stanovišť se speciálními koši na psí exkrementy, hrazeny jsou z vybraných poplatků za psy.

Co funguje velice dobře, je odchyt psů pohybujících se nejen bez vodítka, ale také bez majitele. Čerstvě zřízená obecní policie již několikrát prokázala svoji profesionalitu a takové psy odvezla do policejního kotce v Líbeznicích.

Parkování v obci
Parkování v obytných zónách je jedním z dlouhodobě neřešených problémů. Vzniká, přestože by vznikat neměl. Každý rodinný dům má mít na přilehlém pozemku předepsaná dvě stání, což stavebníci vesměs dodrželi. Existuje několik možných vysvětlení toho, že máme ulice plné aut. Více než dva automobily na jeden dům, četné návštěvy. Anebo jsou jen někteří z nás prostě pohodlní otevřít vrata a zajet na vlastní pozemek? Odpovězte si sami, jaký je ten Váš důvod.

Přestupek parkování v obytných zónách přesto dosud nebyl záměrně postihován. Pro zimní období jsme však již rozhodli, že pokud napadne sníh, je parkování na silničním tělese zakázáno, majitelé aut porušující tento zákaz budou obecní policí postihováni. Další úpravy parkováni budou oznámeny v dohledné době, situace je s ohledem na přibývající množství automobilů a obyvatel, zejména dětí, neudržitelná.

Děti v obci
Byla vybudována školka pro 28 dětí, která je v plném provozu od 30. září 2011. Její budova je postavena v energetické třídě B a vybavena tepelným čerpadlem pro vytápění a ohřev teplé vody. Její provozní náklady jsou z hlediska dostupných technologií nejnižší možné. Opakovaně zaznívá hlas, že školka mohla být postavena jen díky prostředkům naspořeným předchozími zastupitelstvy. K tomu lze jen dodat: je tedy velká škoda, že nebyla postavena mnohem dřív, mohla být levnější a také získání dotace na její výstavbu bylo ještě před pár lety mnohem reálnější. Naší zásluhou je tak pouze rozhodnutí, rychlost a kvalita, v níž byla školka vybudována.

Léta nevyužitelný pozemek s černou skládkou stavebního materiálu na konci ulice Spojovací byl za finanční spoluúčasti majitele složeného materiálu uklizen. Za relativně malých finančních nákladů, s využitím materiálu ze zbořeného plechového skladu na staveništi školky a především za výrazného přispění občanů obce zde bylo zřízeno dětské hřiště. Dílem je to samozřejmě náhrada za hřiště, které dnes může využívat pouze školka, ale především jsme chtěli, aby dětské hřiště bylo výrazně dostupnější maminkám na procházkách i dětem. Brigád organizovaných obecním úřadem se zúčastnilo překvapivě mnoho lidí, a to i těch, kteří nemají děti ve věku návštěvníků hřiště. Děkujeme tímto ještě jednou všem, kteří nezištně pomohli, odměnou je Vám skutečně hezký a funkční výsledek. Pokud se podaří zajistit finanční prostředky, doplníme hřiště ještě o zahradní altánek.

Dotace pro obec
Během roku jsme podali žádosti o dotace: na rekonstrukci Horňátecké ulice, na podporu dětského sportu na víceúčelové hřiště (nadace ČEZ). Bohužel, neúspěšně, zdá se, že doba hojnosti je (prozatím?) pryč. Další žádost, na ekologické vytápění MŠ, je podána na SFŽP (Státní fond životního prostředí). Byla akceptována, na výsledek stále čekáme.

Výstavba v obci
Přes opakovaná ujištění o dostatečných prostředcích obce k ovlivnění charakteru zástavby, jichž se nám dostalo od předchozího vedení obce, vzniká v oblasti Západní stráně podivná směsice staveb, v jejímž kontextu nebude bydlení snadné. Dokonce je jedna polovina dvojdomku deklarovaného a schváleného jako dvougenerační dům nabízena k prodeji na internetu.

Při jednáních o další zástavbě obce v rámci schválené Změny č. 2 Územního plánu obce Předboj jsme se dohodli se společností SGH na zpracování zastavovací studie, jejíž základní koncept byl předložen veřejnosti a je k nahlédnutí na obecním úřadě. Touto studií budou všichni stavebníci zavázáni ke splnění architektem určených podmínek a nemělo by dojít k chaotické a neřízené výstavbě.

Ve spolupráci s Fakultou architektury ČVUT jsme v Předboji uspořádali pracovní dílnu studentů, kteří měli jako téma semestrální práce „Urbanistické řešení obce Předboj“. Semináře se zúčastnilo 22 studentů, jejich práce budete mít možnost vidět. Z vystavených prací a nápadů vyberete Vy sami a odborná porota ty nejzajímavější. Na jejich základě bude možné po veřejné diskuzi nechat zpracovat projekty jednotlivých dílčích částí, případně změnu územního plánu. Naším cílem je nalezení reálných možností výstavby obce a její infrastruktury.

Zahájili jsme jednání o možnosti výstavby silnice v Horňátecké ulici. Přispět by na ni mohli soukromí investoři, kteří k tomu jsou zavázáni smlouvami s předchozím zastupitelstvem.

Veřejné osvětlení
Veřejné osvětlení není v dobrém stavu, zejména ve staré části obce má časté poruchy. Při podrobné kontrole jsme zjistili velmi špatný technický stav rozvaděčů, byly prakticky bez údržby. Budeme tedy rozvaděče postupně rekonstruovat, v souvislosti s tím žádáme občany o trpělivost při výpadcích veřejného osvětlení.

Podpořili jsme výstavbu elektrické přípojky u rybníka pro potřeby (nejen) rybářského spolku.

Zeleň v obci
Vysadili jsme lípu za kapličkou, doplnili chybějící a poškozené lípy na ulici Kojetické. U dětského hřiště ve Spojovací ulici je vysazeno pět okrasných třešní, živý plot z cca 100 ks keřů a tři jehličnany, z nichž dva byly obci „darovány“ jako kompenzace za nelegálně pokácenou jedli bělokorou v ulici Na Jaroši.

Sport v obci
Činnost žákovského oddílu Sokola byla podpořena soukromými sponzorskými dary a obecní dotací na dresy. Bohužel se nepodařilo vedení Sokola přimět k aktivní spolupráci na výstavbě šaten pro žáky. Pozitivní je, že pokud bude pokladna oddílu naplněna podle představ jeho vedení, nebude zřejmě nutné používat obecní traktor a zaměstnance na sekání hřiště. Víceúčelové hřiště vyžadující údržbu je součástí nepochopitelné nájemní smlouvy na hřiště s výpovědní dobou 5 let. Tím je prakticky  blokováno získání jakýchkoli dotačních prostředků na jeho údržbu, úpravy, dobudování. Hřiště je tak možná odsouzeno k postupnému chátrání, obec jej z vlastních zdrojů provozovat nezvládne.

Státní a obecní policie
Jednání s Policií ČR o dopravní situaci v obci se zatím omezila na řešení konkrétních problémů, např. v křižovatce ulic Pod hřištěm, Na Jaroši a Kojetická, kde opakovaně dochází ke střetům vozidel, jsme po dohodě ořezali spodní větve stromů, které údajně bránily výhledu. Na dobré cestě je ale měření rychlosti v obytných zónách.

Naopak zřízení obecní policie proběhlo velmi rychle také díky mimořádně dobré spolupráci s představiteli sousedních obcí Líbeznice, Bášť a Bořanovice. Navržený model spoluúčasti na provozu společné policejní jednotky poskytuje výhody většího počtu policistů v případě nutnosti s nejnižšími možnými reálnými náklady. S naším obecním strážníkem panem Jiřím Srbou jste měli možnost se seznámit při jeho pochůzkové činnosti, někteří z Vás také při měření rychlosti nebo špatném parkování.

V obci bohužel došlo i k několika vandalským činům, kromě jiného zničení orientačních značek a poškození herních prvků na novém dětském hřišti krátce po jeho otevření. Pachatelé byli vypátráni, jedná se ale o mladistvé a možnost jejich postihu je velmi omezená.

Uvedené řádky nemají sloužit k sebechvále, ale pouze k osvěžení krátké paměti. Zdědili jsme některé  problémy – např. drenáže na Jaroši, odvodnění Západní stráně, konečnou autobusů, nevyhovující obchod nebo budovu obecního úřadu. To vše jsou záležitosti čekající na svoje řešení. Nechceme k nim ale přistupovat chaoticky. Navíc se další rozvoj obce neobejde bez spolupráce soukromých investorů, sponzorů a aktivní pomoci občanů.

Karel Kodiš, starosta