Likvidace černé skládky

V dnešní době se nemálo obcí potýká s problémem vzniku černých skládek ve svých katastrálních územích. Je to celkem smutné, že dnes, kdy jsou všichni již od dětského věku vychováváni a informováni o tom, jak se chovat k životnímu prostředí, se najdou tací, kterým je lhostejné odložit svůj odpad kdekoli. Nekritičtější místa jsou plochy u silnic a cest, kam se může pohodlně zajet autem, a která jsou odlehlejší mimo zástavbu.

Obec Předboj k těmto obcím také patří. Již v roce 2008 jsme odstraňovali odpad ve dvou lokalitách ve spolupráci se sousedními obcemi Panenskými Břežany a Baští. Dalším místem pro odkládání nepotřebných věcí se stala lokalita v severní části katastru obce Předboj. Odpad se rozprostíral podél cesty vedoucí souběžně s potrubím horkovodu a částečně zasahoval i do katastru obce Kojetice. Založení černé skládky bylo prošetřeno policií ČR a pachatel zjištěn nebyl. Nezákonně uložený odpad také omezoval pracovníky Pražské teplárenské a.s. v údržbě strojních zařízení částí horkovodu. V tomto čase byl navíc řešen požár odpadu, při kterém byl nezbytný zásah hasičů.

Právě z těchto důvodů jsme se začali skládkou vážně zabývat. Bylo víc než zřejmé, že nestačí pouze odstranit odpad, ale zamezit i možnosti příjezdu aut nebo alespoň omezit vjezd do dané lokality. Jako nejvhodnější příjezdová cesta k horkovodu slouží účelová komunikace, na kterou lze odbočit přímo ze státní silnice I/9, a která začíná v katastru obce Kojetice. Proto byla obec Kojetice na počátku roku 2009 požádána o spolupráci v řešení tohoto problému. Zastupitelstvem obce Kojetice nám byla spolupráce přislíbena a také paní starostka započala konkrétně řešit nezbytná povolení a vyjádření vedoucí k osazení cesty závorou. V březnu  loňského roku bylo vyhlášeno jarní kolo výběrového dotačního řízení Středočeského kraje – Oblast životního prostředí na rok 2009, kde tematické zadání č.6 se týkalo odstranění „černých“  skládek z katastrálního území obce. Proto bylo se souhlasem zastupitelů rozhodnuto, že obě obce podají žádost pro získání finančních prostředků na likvidaci odpadu Krajský úřad Středočeského kraje. Dle pokynů k podání žádosti bylo nezbytné doporučení obce s rozšířenou působností odboru životního prostředí, zmapování objemu odpadu a finančních prostředků nezbytných pro odstranění odpadu a následně výběr dodavatele oprávněného k likvidaci odpadu. Po obdržení těchto vyjádření byla v květnu podána žádost o dotaci na KÚ Středočeského kraje.

Časový sled událostí byl následující. V červenci zasedalo Zastupitelstvo kraje, kde byla žádost projednána a v srpnu byla podepsána zástupci Obce Předboj a Středočeského kraje smlouva o poskytnutí dotace s následným převedením finančních prostředků na účet obce Předboj. V říjnu byla vyrobena závora, v listopadu byla osazena na příjezdové cestě a v této době pak proběhlo vlastní odstranění odpadu společností A.S.A. V prosinci pak byla za toto odstranění společnosti A.S.A. za obec Předboj uhrazena částka 161 671,- Kč, kde 90% těchto nákladů bylo pokryto ze získané dotace Středočeského kraje a zbývajících 10% uhradila obec z vlastních finančních prostředků. V současnosti je zpracovávána závěrečná zpráva a vyúčtování dotace.

Závěrem lze konstatovat, že odstranění „jedné černé skládky“ stálo nemalé finanční prostředky a úsilí mnoha lidí, kteří se na projektu podíleli. Věříme, že tohle vše si spousta lidí uvědomuje a nezbývá nám než doufat, že ti ostatní si to uvědomí také.

Pavla Příšovská