Ke stížnostem na polní práce

V posledních týdnech jsme na úřadě čelili několika dotazům na téma pohybu zemědělské techniky po polích v bezprostředním okolí obce a nakonec jsme se dočkali i dvou stížností na nepříjemný zápach, jehož zdrojem byl zřejmě přípravek použitý při ošetření rostlin.

Stížnosti na zápach vnímáme jako potenciálně závažné, v takových případech už může docházet k zásahu do práv třetích osob, ať už obyvatel, nebo i obce. Stížnost jsme proto tlumočili společnosti ZEVOS s.r.o. spolu se žádostí, zda by nebylo možné postřikové práce na polích v bezprostředním okolí zástavby provádět např. v dopoledních hodinách, kdy je v obci méně obyvatel a malé děti ve školce.

Z odpovědi jednatele společnosti vybíráme stěžejní pasáž:
„Uvedený postřik, po kterém došlo k částečnému zežloutnutí porostu ozimé pšenice bylo její přihnojení dusíkatým kapalným hnojivem DAM. Bohužel po provedeném hnojení došlo druhý den v ranních hodinách k poklesu teplot pod bod mrazu. Vlivem mrazu došlo k sublimaci močoviny na listech, které způsobilo zežloutnutí špiček listů pšenice. Tato reakce není způsobená nesprávně provedeným postřikem, ale kombinací více faktorů, resp. reakcí daného hnojiva na mráz.
Naše hospodářská činnost je ve velké míře ovlivněna průběhem počasí, které nelze zcela přesně predikovat. S ohledem na vývoj pšenice bylo nutné její přihnojení provést tak, aby nedošlo k deficitu ve výživě a následnému negativnímu ovlivnění výnosu. Toto zežloutnutí postupně odezní a je jistě menším negativním faktorem pro danou plodinu než případný deficit živin v případě neprovedení jejího včasného přihnojení.
Nelze zcela přesně dopředu informovat o prováděných postřicích a to s ohledem na rozsah námi obhospodařované plochy.
Závislosti na počasí – naše pole se nachází na poměrně rozsáhlém území a často se z technikou musíme přesouvat z důvodu změny počasí (déšť, vítr apod.) a měnit tak místo prováděných prací (např. postřiku), přesun mezi 21 katastry.
Sled prací se může měnit i s ohledem na funkčnost techniky (v případě poruchy se může změnit čas i místo prováděných prací).
Hnojiva a prostředky na ochranu rostlin používáme v souladu s přísnou legislativou. V loňském roce jsme měli kontrolu ze státní rostlinolékařské zprávy, která se zabývala mimo jiné i leteckou aplikací. Kontrola neshledala žádné naše pochybení při používání prostředků na ochranu rostlin.
V rámci našeho hospodaření přistupujeme k používání postřiků velmi obezřetně a používáme je v míře nezbytně nutné. Při provádění prací využíváme nejmodernější techniku, která v maximální míře eliminuje nesprávnou aplikaci (překročení dávky či úlet postřiku).“.

Ohledně použití hnojiv je odpověď vyčerpávající, v části informování občanů před prováděním ošetření je bohužel méně uspokojivá. Přesto jsme znovu apelovali na dobré sousedské vztahy a věříme, že se komunikace ze strany ZEVOS s.r.o. v rámci možností zlepší. Možná větší nebezpečí než ze zápachu číhá z nedostatku kvalifikovaných informací (pozn. autora).

-sob-