Ke snížení stočného za neodkanalizovanou vodu z vodovodu

Používáte vodu z obecního vodovodu k zalévání či do bazénu? Nechcete za takto zužitkovanou vodu platit stočné? Pak právě vám je určen tento text s názorným obrázkem.

Zákonný způsob fakturace množství odpadní vody vypouštěné do kanalizace na základě množství spotřebované vody umožňuje odběrateli prokázat, kolik vody využil na zalévání zahrady nebo napouštění bazénu. Jediným způsobem jak může doložit, že část vody odebrané z obecního vodovodního řadu nebyla vypouštěna do kanalizace, je instalace podružného vodoměru. Ten lze instalovat buď dovnitř objektu před potrubí vedoucí na zahradu, nebo vně objektu, před nebo za zahradní kohout. Obě řešení jsou rovnocenná a vidět je můžete na obrázku.

montaz podruzny vodomer

Velikost vodoměru je určena max. průtokem (pro běžnou spotřebu vodoměr ½“ s průtokem 1,5 m3/h).
Při nákupu vodoměru upozorněte na to, kde má být vodoměr instalován a k čemu bude sloužit. Důležité jsou také podmínky instalace (vodorovně, svisle).

Montáž vodoměru do rozvodu v objektu vyžaduje přerušení potrubí a instalaci protikusů s převlečnými maticemi. Při instalaci mimo objekt je situace jednodušší, jenom nezapomeňte na to, že se vodoměr musí dát na zimu bezpečně vypustit.

Instalace i zajištění provozu vodoměru je v zájmu majitele objektu. Pokud nebude vodoměr v provozu,
nelze prokázat vypouštění vody odebrané z vodovodu mimo kanalizační řád. Není nutné, aby instalaci prováděl pověřený zaměstnanec obce, zařízení nebude nijak zajištěno. Proti případnému zneužití má obec k dispozici kontrolní spotřeby vody za uplynulá období. Fakturace stočného bude probíhat na základě ročních odpočtů vody prováděných společností Středočeské vodárny, a.s., snížených o stav podružného vodoměru odečtený pracovníkem obce. Pokud by údaje podružného vodoměru byly ve zjevném nesouladu s celkovou spotřebou vody, bude stočné hrazeno na základě směrných čísel.

Zde je nutno si uvědomit, že celý systém kanalizace včetně čističky je životně důležitý a slouží všem obyvatelům obce. Náklady na jeho provoz jsou dány, a jejich výše se vždy projeví ve výši stočného. Jinými slovy, tím že se budu snažit prokázat, že jsem spotřeboval více vody na zahradu a méně vypustil do kanalizace, si moc nepomůžu. Na čistírně odpadních vod je centrální měření a to je rozhodující pro určení ceny stočného. Jediné, čeho dosáhnu, je to, že mou spotřebu zaplatí ostatní, sousedé. Není nikdo další.

Naprosto srovnatelná je situace s vypouštěním dešťových vod do tlakové kanalizace. Pokud nemáte těsnou jímku tlakové kanalizace a vniká do ní podzemní nebo dešťová voda, opět se to projeví na měření čističky. Přestože je to zcela zbytečné, proběhne čistá voda celým procesem čištění a její průtok stojí naprosto stejně jako vody odpadní. Pokud máte z jakýchkoli důvodů svedenu dešťovou vodu přímo do odpadní jímky kanalizace, uvědomte si prosím, jak vlastním chováním zvyšujete cenu stočného všem. I sobě.

Karel Kodiš, starosta