Čistička konečně zkolaudována!

Jedním z „kostlivců ve skříni“, které zanechalo minulé vedení obce Předboj svým nástupcům, je čistírna odpadních vod. Pamětníci si jistě vybaví, že právě čistička byla jedním z hlavních témat minulých voleb a že se jejich vítězové ve svém volebním programu zavázali k nápravě žalostného právního i faktického stavu. Čistička je totiž nepostradatelnou součástí každé dobře fungující obce.

Stručně k její historii:

  • pro první etapu, ČOV 400 EO, bylo vydáno povolení k uvedení do zkušebního provozu v roce 2001, k uvedení do provozu trvalého pak v roce 2002,
  • pro druhou etapu, ČOV 600 EO, bylo vydáno povolení k uvedení do zkušebního provozu v roce 2007, vybudována byla v roce 2006, 
  • od roku 2010 se datuje společný zkušební provoz obou zařízení,
  • na konci roku 2011 bylo ze strany tehdejšího provozovatele, společnosti Stavokomplet, neúspěšně požádáno o uvedení do trvalého provozu.

Kolaudace, jak je tedy zřejmé, započala ještě za minulého provozovatele, kterého za nejasných okolností vybralo rovněž předchozí vedení obce.

Podle společnosti Stavokomplet byla nezbytnou podmínkou kolaudace výměna části technologie, a to během úplné odstávky čističky. Tento návrh představoval výdaje na straně obce v řádech statisíců korun, navíc s problematickým přínosem pro budoucí rekonstrukci celého zařízení. Zástupci obce jej proto odmítli a začali hledat vhodnější řešení.

V loňském roce jsme navíc ukončili smlouvu se Stavokompletem a čistička přešla pod správu obce. Najali jsme odpovědného zástupce pro její provoz a ve spolupráci s ním započal starosta Karel Kodiš připravovat vše potřebné pro definitivní kolaudaci. Nebyla to jednoduchá práce, ale byla korunována úspěchem. Kolaudace zdárně proběhla i bez výše uvedené investice, jejíž realizace byla odsunuta až do doby celkové rekonstrukce čistírny odpadních vod. Výsledkem přestavby bude zvýšení kapacity ČOV a bezpečné dodržování předepsané kvality vypouštěných vod. Projektová dokumentace je hotova, bylo vydáno územní rozhodnutí, žádost o stavební povolení je v řízení.

Uvedení do řádného provozu určitě napomohli i oba obecní zaměstnanci, kteří se starají o její hladký každodenní chod. Také jim patří náš dík. A pokud jde o přímé „kolaudační“ náklady – pan starosta je v žertu vyčíslil: dvě sady chlebíčků (kolaudační řízení proběhlo nadvakrát pro onemocnění jednoho ze zúčastněných).

-sob a kol.-