Mrsta

Vytvořené odpovědi

Aktuálně je na stránce zobrazeno 9 příspěvků - 1. až 9. (celkem z 9)
 • Autor
  Příspěvky
 • odpověď na: Řešení přestupků #5595
  Mrsta
  Účastník

  Pro informaci všem dodávám aktuální informace o dění ve výše uvedené věci. Na základě podnětu byla Krajským úřadem Středočeského kraje provedena kontrola Města Odolena Voda a bylo zjištěno, že

  „Na základě podkladů krajský úřad dále zjistil, že Komise k projednávání přestupků ukončila svoji činnost dne 31.03.2021. Krajský úřad rovněž shledal následné nedostatky v souvislosti s postavením Mgr. Dominika Kruliše jako oprávněné úřední osoby Městského úřadu Odolena Voda ve smyslu § 15 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění předpisů pozdějších, ve spojení s úpravou zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územně samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jelikož podmínky pro výkon činnosti oprávněné úřední osoby v případě Mgr. Dominika Kruliše nebyly naplněny.“

  „Na základě Vašeho podání a zjištěných skutečností Krajský úřad Středočeského kraje v rámci své dozorové činnosti vyzval město Odolena Voda ke zjednání nápravy daného stavu a následnému sdělení, jak byla náprava zajištěna.“

  Jak vyplývá z výše uvedené citace, Město Odolena Voda již od 31. 3. 2021 nemá komisi k projednávání přestupků. Jestliže jste někdo měl tu čest a v rámci správního řízení Vás řešil pan Mgr. Dominik Kruliš nebo jiný soukromý advokát zmocněný Mgr. Janem Klinerem, tak máte možnost se bránit a to i v případě, kdy Vaše věc již nabyla právní moci. Kromě řádných opravných prostředků je možné využít i ty mimořádné a můžete např. požádat o obnovu řízení v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, kde je mimo jiné uvedeno, že

  „Řízení před správním orgánem ukončené pravomocným rozhodnutím ve věci se na žádost účastníka obnoví, jestliže
  a) vyšly najevo dříve neznámé skutečnosti nebo důkazy, které existovaly v době původního řízení a které účastník, jemuž jsou ku prospěchu, nemohl v původním řízení uplatnit, anebo se provedené důkazy ukázaly nepravdivými,“

  Jelikož správní řízení vedla osoba, která nesplňovala podmínky pro výkon činnosti oprávněné úřední osoby a současně jako soukromá osoba měla zájem na výsledku řízení, tak je možné zvrátit výsledek řízení, které se Vás nějakým způsobem negativně dotklo.

  Dále je možné využít i § 94 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, kde můžete dát podnět k přezkumnému řízení již pravomocného rozhodnutí. Rozdíl mezi obnovou řízení a přezkumným řízením je ten, že na přezkoumání není nárok a nadřízený správní orgán to může smést ze stolu, zatímco ve věci obnovy řízení musí prvoinstanční orgán vydat rozhodnutí a máte možnost využít standardní opravné prostředky i s možností podat žalobu k soudu.

  Město Odolena Voda tedy aktuálně nemůže projednávat přestupky a na výzvu Krajského úřadu k nápravě současného stavu dne 13. 5. 2021 vyvěsilo na úřední desce Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – právník/právnička Města Odolena Voda viz https://sportal.odolenavoda.cz/wab/eud/EudDetail.action?id_vyves=4844 , kterého už nyní lituji, protože nemá tušení, do čeho půjde. Vzhledem k tomu, co Město Odolena Voda nabízí, mimo jiné 11 platovou třídu, tak pokud se někdo přihlásí, tak to bude podobná kapacita jako byl pan JUDr. Ondruška, který již skončil. Výsledek je, že se nikdo nemusí bát páchat přestupky, protože s minimem znalostí se trestu vyhne.

  Pokud by někdo jako podklad pro své řízení potřeboval výše zmíněnou listinu a disponuji i dalšími, tak ji samozřejmě na vyžádání poskytnu.

  Naše zastupitelstvo bylo opakovaně na nedostatky ve vedení přestupkové agendy upozorňováno a to již od 5. 10. 2019 až do současné doby, ale je jim to jedno, z čehož můžeme dovodit, že tak postupují záměrně, neboť nemají zájem na veřejném pořádku v obci. Na stránkách obce můžeme spatřovat příspěvky týkající se různých přestupkových jednání, což má v občanech obce vyvolat dojem, že o veřejný pořádek zájem mají, ale jejich postup naznačuje něco jiného. Někteří zastupitelé mají přímou vazbu na Město Odolena Voda a dá se pochopit jejich zájem na tom, aby přestupky určitých lidí byly projednávány právě tam.

  Každopádně tohoto stavu může využít kdokoliv a nebojte se bránit, máte velkou pravděpodobnost, že své řízení vyhrajete. Na své si mohou přijít i případní poškození, neboť lze žádat o náhradu škody pro nesprávný úřední postup, což je aktuálně realizováno, přičemž o náhradě škody rozhoduje příslušné ministerstvo.

  odpověď na: Povinně zveřejňované informace #5447
  Mrsta
  Účastník

  Po upozornění Krajským úřadem Středočeského kraje dali zastupitelé povinně zveřejňované informace do souladu s právními předpisy a jsou jako v minulosti ihned dostupné.

  odpověď na: Řešení přestupků #5364
  Mrsta
  Účastník

  Vážení zastupitelé,

  tímto Vás informuji, že na webové stránce

  https://sportal.odolenavoda.cz/wab/kszv/KszvDetail.action?id_kssml=4649

  je zveřejněna poměrně nová smlouva o poskytování právní pomoci mezi Vámi vybraným Měatem Odolena Voda a advokátem Mgr. Janem Klinerem.

  Město Odolena Voda ve věcech přestupkové agendy, kterou může vykonávat pouze obecní úřad obce s rozšířenou působností zmocnilo soukromý subjekt k projednávání přestupků, tedy i přestupků proti občanskému soužití.

  Smlouva je pro pana advokáta velmi výhodná a může k dalším úkonům zmocňovat kocipienty z dalších kanceláří. Úrovň je tristní, jako byla u neschopného JUDr. Ondrušky. To ale není tak důležité jako samotná zákonnost vedení správního řízení soukromou firmou.

  Nezbývá než Vám pogratulovat k Vašemu rozhodnutí.

  odpověď na: Řešení přestupků #5140
  Mrsta
  Účastník

  Vážení zastupitelé,

  jen pro úplnost tohoto tématu a pro Vaší představu přikládám pár citací z rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje a následně z usnesení Krajského soudu v Praze týkající se nezákonného postupu při řešení přestupků panem JUDr. Odruškou respektive Vámi zvoleným Městským úřadem Odolena Voda.

  Z rozhodnutí Krajského úřadu např. vyplývá
  „Podle ustanovení § 97 odst. 3 správního řádu se usnesení Komise k projednávání přestupků města Odolena Voda, č.j. 7711/2018, ze dne 12.03.2019, ruší a věc se vrací k novému projednání.“

  „Krajský úřad shledal, že správní orgán I. stupně nesprávně kvalifikoval jednání obviněné, když vulgární nadávky podřadil pod přestupek proti občanskému soužití dle ustanovení § 7 odst. 1 písm. c) bod 4 zákona o některých přestupcích. Vulgární nadávky měly být kvalifikovány jako přestupek dle ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) zákona o některých přestupcích. S ohledem na výše uvedený nedostatek došlo správním orgánem I. stupně k porušení úpravy obsažené v ustanovení § 78 odst. 3 zákona o odpovědnosti za přestupky a v čl. 6 odst. 3 písm. a) Úmluvy o ochraně lidských práv a svobod.“

  „Krajský úřad dále shledal nedostatky v provedeném dokazování, které se promítají do usnesení správního orgánu I. stupně, a to jak do výrokové části, tak do odůvodnění.“

  „Odůvodnění předmětného usnesení nebylo vyhotoveno v souladu s ustanovením § 68 odst. 3 správního řádu. Ustanovení § 68 odst. 3 správního řádu specifikuje, jaké náležitosti musí odůvodnění splňovat..“

  „Z výše uvedených důvodů bylo rozhodnuto způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí. Krajský úřad očekává, že správní orgán I. stupně odstraní zjištěné nedostatky a vydá ve věci rozhodnutí (usnesení), které bude v souladu s právními předpisy.“

  Dále byla z důvodu porušení základních práv podána žaloba, přičemž Krajský soud v Praze např. uvedl

  „Soud po seznámení se správním spisem dospěl k závěru, že správní orgán I. stupně skutečně – jak namítá žalobce – nepostavil najisto, v jakém postavení žalobce v řízení o přestupku vystupoval.“

  „Ze spisu však nevyplývá, že by byl žalobce správním orgánem o tomto právu
  ve smyslu shora uvedeného ustanovení § 70 odst. 1 zákona o přestupcích vyrozuměn, čímž se správní orgán I. stupně dopustil zjevné nezákonnosti, neboť de facto upřel žalobci možnost být účastníkem řízení:“

  „Lze naopak tvrdit, že správní orgán I. stupně činil úkony v jistých ohledech velmi zmatečné, když žalobce označoval jako poškozeného, ačkoliv nevydal příslušné usnesení, jímž by o jeho účastenství rozhodl.V návaznosti na nezákonný postup správního orgánu I. stupně posléze pochybil rovněž žalovaný, který uvedl, že žalobce neměl v řízení o přestupku postavení účastníka řízení ve smyslu § 68 zákona o odpovědnosti za přestupky, ale ani postavení osoby přímo postižené spácháním přestupku, a nezákonný postup správního orgánu I. stupně, který žalobce k uplatnění jeho nároku nevyzval, ponechal bez povšimnutí.“

  „Jakkoliv tedy soud přisvědčuje žalobci, že se správní orgány dopustily ve věci závažných pochybení, musí…“

  odpověď na: Řešení přestupků #3691
  Mrsta
  Účastník

  [quote=“sob204″ post=60]Hezký den,

  pane Mrsto/PM, zastupitele napadáte zcela neprávem, autorem příspěvku není žádný z nich.

  Mýlíte se, což se vám nestalo poprvé.

  sob[/quote]

  Pane Soběslavský já zastupitele nenapadám, pouze kritizuji jejich postupy. „Zcela neprávem?“ to je jen Váš subjektivní názor. Myslím, že jsme společně odhalili dost chyb, kterých jste se společně se zastupiteli dopustil. Vím, že je asi nepříjemné, že člověka s Vaším vzděláním poučuje občan a učí jej postupovat v souladu se zákonem, ale okolnosti si to vyžádaly. Každopádně mě fascinuje, jak máte pod absolutní kontrolou celé zastupitelstvo a víte co dělá nebo nedělá šest zastupitelů 🙂

  mrs

  odpověď na: Řešení přestupků #3690
  Mrsta
  Účastník

  [quote=“bob“ post=59]Ale, ale proč odpověď hodná zastupitele obce ?? To se člověk žijící v obci nemůže vyjádřit ?? Myslíte, že můžete sdílet a vyjadřovat se ještě tímto hulvátským vyjádřením pouze za vaši osobu ??

  Bob[/quote]

  Nikdo neříká, že bob je zastupitel obce, bavíme se v obecné rovině. Nikoho nejmenuji a vyjádřit se může každý. Můj příspěvek jste bohužel vůbec nepochopil a zcela nerozvážně jej vztáhnul na sebe. S Vašimi názory se však nedivím a věřím, že jste spokojený. Ovšem co čekat od člověka, který se nedokáže identifikovat a pod svá slova se podepsat (při zakládání účtu se asi stala chyba). Je jednoduché založit účet třeba na jméno bobek a plkat, ale fajn je, že se někdo chytí a toto mrtvé forum může žít 🙂

  odpověď na: Řešení přestupků #3687
  Mrsta
  Účastník

  hmm…. odpověď hodná zastupitele obce, který si se zákonem vytírá zadek :sick: .

  Nepochybuji o Vaší spokojenosti. Jestliže se díky korupci, či totální neschopnosti úředníka vykonávajícího státní správu v přenesené působnosti (JUDr. Ondruška a spol), vyhnu postihu za porušování zákona (krádež, šikana sousedů, útoky na děti, neplnění povinností vlastníka nemovitosti apod.), tak budu z Vašeho pohledu maximálně spokojený.

  Poselství ze strany zastupitelů obce pro spoluobčany je zřejmé:

  „šikanujte a terorizujte své sousedy a spoluobčany, vyhrožujte likvidací jejich dětem, porušujte zákon, okrádejte děti na ulici“

  V naší obci vám nic nehrozí.

  PM

  odpověď na: Volby 2018 #3683
  Mrsta
  Účastník

  Vážení zastupitelé,
  gratuluji ke zvolení a těším se na spolupráci.

  Chtěl bych ještě konstatovat, že pan zastupitel Robert Vignát-Mimochodský zatím nekomunikuje, ale i tak bych chtěl alespoň touto cestou poděkovat, že je snaha o budování dobrých sousedských vztahů viditelná a slyšitelná, protože paní zastupitelová mává a huláká pozdravy na 50 i více metrů.

  Také chci poděkovat, že si konečně pan zastupitel označil dům číslem popisným a to bezprostředně po mém upozornění. Sice není záměrně číslo viditelné a pro osoby se zhoršeným barvocitem nečitelné, ale lepší než nic. No, příkladem jít nemůže. Každopádně nechápu, proč má někdo potřebu se skrývat a stydí se za to, kde bydlí. Zejména u zastupitele obce je to nepochopitelné.

  odpověď na: Volby 2018 #3682
  Mrsta
  Účastník

  Vážení kandidáti,
  dnes jsem v poštovní schránce našel moc hezké představení kandidátů do zastupitelstva obce a moc děkuji.

  Po přečtení některých projektů a návrhů mám trochu problém s obsahovou, vizuální a celkově neprofesionální úpravou dokumentu. Vzhledem k tomu, že jsme to obdrželi dva dny před volbami, tak asi chápu, že to někdo psal narychlo a podle toho to tak vypadá. Nicméně mě zaujal zejména odstavec cituji

  „V neposlední řadě se chceme zasadit i budování dobrých sousedských vztahů, třeba pořádáním a spoluprací v oblasti kulturních, sportovních a společenských akcí.“

  Uvedený odstavec tak trochu nedává smysl, ale pokud jej rozklíčujeme, tak zjistíme, že by se chtělo nové zastupiteltstvo zasadit o to, aby byly vybudovány dobré sousedské vztahy.

  Osobně bych se snažil budovat výborné sousedské vztahy, protože dobré je málo. Problém vidím v tom, že přinejmenším jeden kandidát pan Robert Vignát-Mimochodský s tímto programovým bodem má a bude mít nepřekonatelný problém a je vzhledem k dlouhodobě trvající neuspokojivé situaci v ulici Nová nesplnitelný.

  Proto by mě osobně zajímalo, jak konkrétně chce pan Robert Vignát-Mimochodský budovat ty dobré sousedské vztahy.

  Petr Mrštík

Aktuálně je na stránce zobrazeno 9 příspěvků - 1. až 9. (celkem z 9)