Odpověď na: Řešení přestupků

Úvodní stránka Forum Diskusní fórum Obecná témata Řešení přestupků Odpověď na: Řešení přestupků

#5595
Mrsta
Účastník

Pro informaci všem dodávám aktuální informace o dění ve výše uvedené věci. Na základě podnětu byla Krajským úřadem Středočeského kraje provedena kontrola Města Odolena Voda a bylo zjištěno, že

„Na základě podkladů krajský úřad dále zjistil, že Komise k projednávání přestupků ukončila svoji činnost dne 31.03.2021. Krajský úřad rovněž shledal následné nedostatky v souvislosti s postavením Mgr. Dominika Kruliše jako oprávněné úřední osoby Městského úřadu Odolena Voda ve smyslu § 15 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění předpisů pozdějších, ve spojení s úpravou zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územně samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jelikož podmínky pro výkon činnosti oprávněné úřední osoby v případě Mgr. Dominika Kruliše nebyly naplněny.“

„Na základě Vašeho podání a zjištěných skutečností Krajský úřad Středočeského kraje v rámci své dozorové činnosti vyzval město Odolena Voda ke zjednání nápravy daného stavu a následnému sdělení, jak byla náprava zajištěna.“

Jak vyplývá z výše uvedené citace, Město Odolena Voda již od 31. 3. 2021 nemá komisi k projednávání přestupků. Jestliže jste někdo měl tu čest a v rámci správního řízení Vás řešil pan Mgr. Dominik Kruliš nebo jiný soukromý advokát zmocněný Mgr. Janem Klinerem, tak máte možnost se bránit a to i v případě, kdy Vaše věc již nabyla právní moci. Kromě řádných opravných prostředků je možné využít i ty mimořádné a můžete např. požádat o obnovu řízení v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, kde je mimo jiné uvedeno, že

„Řízení před správním orgánem ukončené pravomocným rozhodnutím ve věci se na žádost účastníka obnoví, jestliže
a) vyšly najevo dříve neznámé skutečnosti nebo důkazy, které existovaly v době původního řízení a které účastník, jemuž jsou ku prospěchu, nemohl v původním řízení uplatnit, anebo se provedené důkazy ukázaly nepravdivými,“

Jelikož správní řízení vedla osoba, která nesplňovala podmínky pro výkon činnosti oprávněné úřední osoby a současně jako soukromá osoba měla zájem na výsledku řízení, tak je možné zvrátit výsledek řízení, které se Vás nějakým způsobem negativně dotklo.

Dále je možné využít i § 94 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, kde můžete dát podnět k přezkumnému řízení již pravomocného rozhodnutí. Rozdíl mezi obnovou řízení a přezkumným řízením je ten, že na přezkoumání není nárok a nadřízený správní orgán to může smést ze stolu, zatímco ve věci obnovy řízení musí prvoinstanční orgán vydat rozhodnutí a máte možnost využít standardní opravné prostředky i s možností podat žalobu k soudu.

Město Odolena Voda tedy aktuálně nemůže projednávat přestupky a na výzvu Krajského úřadu k nápravě současného stavu dne 13. 5. 2021 vyvěsilo na úřední desce Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – právník/právnička Města Odolena Voda viz https://sportal.odolenavoda.cz/wab/eud/EudDetail.action?id_vyves=4844 , kterého už nyní lituji, protože nemá tušení, do čeho půjde. Vzhledem k tomu, co Město Odolena Voda nabízí, mimo jiné 11 platovou třídu, tak pokud se někdo přihlásí, tak to bude podobná kapacita jako byl pan JUDr. Ondruška, který již skončil. Výsledek je, že se nikdo nemusí bát páchat přestupky, protože s minimem znalostí se trestu vyhne.

Pokud by někdo jako podklad pro své řízení potřeboval výše zmíněnou listinu a disponuji i dalšími, tak ji samozřejmě na vyžádání poskytnu.

Naše zastupitelstvo bylo opakovaně na nedostatky ve vedení přestupkové agendy upozorňováno a to již od 5. 10. 2019 až do současné doby, ale je jim to jedno, z čehož můžeme dovodit, že tak postupují záměrně, neboť nemají zájem na veřejném pořádku v obci. Na stránkách obce můžeme spatřovat příspěvky týkající se různých přestupkových jednání, což má v občanech obce vyvolat dojem, že o veřejný pořádek zájem mají, ale jejich postup naznačuje něco jiného. Někteří zastupitelé mají přímou vazbu na Město Odolena Voda a dá se pochopit jejich zájem na tom, aby přestupky určitých lidí byly projednávány právě tam.

Každopádně tohoto stavu může využít kdokoliv a nebojte se bránit, máte velkou pravděpodobnost, že své řízení vyhrajete. Na své si mohou přijít i případní poškození, neboť lze žádat o náhradu škody pro nesprávný úřední postup, což je aktuálně realizováno, přičemž o náhradě škody rozhoduje příslušné ministerstvo.