Odpověď na: Řešení přestupků

Úvodní stránka Forum Diskusní fórum Obecná témata Řešení přestupků Odpověď na: Řešení přestupků

#5140
Mrsta
Účastník

Vážení zastupitelé,

jen pro úplnost tohoto tématu a pro Vaší představu přikládám pár citací z rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje a následně z usnesení Krajského soudu v Praze týkající se nezákonného postupu při řešení přestupků panem JUDr. Odruškou respektive Vámi zvoleným Městským úřadem Odolena Voda.

Z rozhodnutí Krajského úřadu např. vyplývá
„Podle ustanovení § 97 odst. 3 správního řádu se usnesení Komise k projednávání přestupků města Odolena Voda, č.j. 7711/2018, ze dne 12.03.2019, ruší a věc se vrací k novému projednání.“

„Krajský úřad shledal, že správní orgán I. stupně nesprávně kvalifikoval jednání obviněné, když vulgární nadávky podřadil pod přestupek proti občanskému soužití dle ustanovení § 7 odst. 1 písm. c) bod 4 zákona o některých přestupcích. Vulgární nadávky měly být kvalifikovány jako přestupek dle ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) zákona o některých přestupcích. S ohledem na výše uvedený nedostatek došlo správním orgánem I. stupně k porušení úpravy obsažené v ustanovení § 78 odst. 3 zákona o odpovědnosti za přestupky a v čl. 6 odst. 3 písm. a) Úmluvy o ochraně lidských práv a svobod.“

„Krajský úřad dále shledal nedostatky v provedeném dokazování, které se promítají do usnesení správního orgánu I. stupně, a to jak do výrokové části, tak do odůvodnění.“

„Odůvodnění předmětného usnesení nebylo vyhotoveno v souladu s ustanovením § 68 odst. 3 správního řádu. Ustanovení § 68 odst. 3 správního řádu specifikuje, jaké náležitosti musí odůvodnění splňovat..“

„Z výše uvedených důvodů bylo rozhodnuto způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí. Krajský úřad očekává, že správní orgán I. stupně odstraní zjištěné nedostatky a vydá ve věci rozhodnutí (usnesení), které bude v souladu s právními předpisy.“

Dále byla z důvodu porušení základních práv podána žaloba, přičemž Krajský soud v Praze např. uvedl

„Soud po seznámení se správním spisem dospěl k závěru, že správní orgán I. stupně skutečně – jak namítá žalobce – nepostavil najisto, v jakém postavení žalobce v řízení o přestupku vystupoval.“

„Ze spisu však nevyplývá, že by byl žalobce správním orgánem o tomto právu
ve smyslu shora uvedeného ustanovení § 70 odst. 1 zákona o přestupcích vyrozuměn, čímž se správní orgán I. stupně dopustil zjevné nezákonnosti, neboť de facto upřel žalobci možnost být účastníkem řízení:“

„Lze naopak tvrdit, že správní orgán I. stupně činil úkony v jistých ohledech velmi zmatečné, když žalobce označoval jako poškozeného, ačkoliv nevydal příslušné usnesení, jímž by o jeho účastenství rozhodl.V návaznosti na nezákonný postup správního orgánu I. stupně posléze pochybil rovněž žalovaný, který uvedl, že žalobce neměl v řízení o přestupku postavení účastníka řízení ve smyslu § 68 zákona o odpovědnosti za přestupky, ale ani postavení osoby přímo postižené spácháním přestupku, a nezákonný postup správního orgánu I. stupně, který žalobce k uplatnění jeho nároku nevyzval, ponechal bez povšimnutí.“

„Jakkoliv tedy soud přisvědčuje žalobci, že se správní orgány dopustily ve věci závažných pochybení, musí…“