Ceny vodného a stočného na rok 2023

  • Ceny vodného stanovuje společnost Vodárny Kladno – Mělník, a. s., na základě svého rozhodnutí ze dne 24. 11. 2022 a to následovně: za vodné 73,13 Kč/mᶾ bez DPH to znamená 80,44 Kč/mᶾ včetně DPH ve výši 10 %, ceník VKM zde.
  • Cena stočného, která je společností Vodárny Kladno – Mělník, a.s. stanovena na 54,05 Kč/mᶾ bez DPH to znamená 59,46 Kč Kč/mᶾ s DPH ve výši 10 % se obce Předboj netýká.
  • Cenu stočného na rok 2023 pro obec Předboj schválilo zastupitelstvo obce Předboj na svém 1. zasedání dne 22. 11. 2022 usnesením č. 12-22/11/2022/ZO, a to ve výši 42,73 Kč/mᶾ bez DPH, to znamená 47 Kč/mᶾ s DPH ve výši 10 %. Oproti roku 2022 se jedná o navýšení o 2 Kč/mᶾ odkanalizované vody.
  • Zálohy na stočné pro rok 2023 zůstávají ve výši 700,- Kč/osoba a zahájení vybírání záloh bude zahájeno od 20. ledna 2023 NA PODATELNĚ OÚ DLE DOHODY I MIMO ÚŘEDNÍ HODINY!
  • Způsob platby záloh na stočné: v hotovosti nebo platební kartou na pokladně OÚ nebo převodem na účet obce vedený u KB, číslo účtu 12223201/0100, VS = číslo popisné a uvedení jména plátce, zpráva pro příjemce = záloha stočné plus příjmení plátce,V průběhu roku 2023 budou odběratelé vyzváni k podpisu nové smlouvy o odvádění odpadních vod, na základě které již nebudou od roku 2024 platit zálohy na stočné. Zálohy na stočné jsou odběratelé povinni uhradit od 20. ledna do 31. března 2023 a to bez ohledu na způsob hrazení stočného dle znění již dříve uzavřených smluv (smlouvy před rokem 2023).

 

Zároveň dochází na základě zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů dle § 19 odst. 7 zákona k úpravě úlevy platby za nevypuštěné odpadní vody do kanalizace na základě odečtu z podružného vodoměru.

Jestliže odběratel vodu dodanou vodovodem zčásti spotřebuje bez vypuštění do kanalizace a toto množství je prokazatelně větší než 30 m3 za rok (zjistí se množství vypouštěné odpadní vody do kanalizace buď měřením, nebo podle technických propočtů předložených odběratelem a ověřených provozovatelem), tak dochází k úlevě platby.

To znamená, že podmínkou pro úlevu platby za nevypuštěné odpadní vody do kanalizace je, že v daném roce musí být takto spotřebováno více než 30 m3 vody z vodovodu, přílohu najdete zde.