Čistička konečně zkolaudována!

Jedním z "kostlivců ve skříni", které zanechalo minulé vedení obce Předboj svým nástupcům, je čistírna odpadních vod. Pamětníci si jistě vybaví, že právě čistička byla jedním z hlavních témat minulých voleb a že se jejich vítězové ve svém volebním programu zavázali k nápravě žalostného právního i faktického stavu. Čistička je totiž nepostradatelnou součástí každé dobře fungující obce.


Stručně k její historii:

Kolaudace, jak je tedy zřejmé, započala ještě za minulého provozovatele, kterého za nejasných okolností vybralo rovněž předchozí vedení obce.

Podle společnosti Stavokomplet byla nezbytnou podmínkou kolaudace výměna části technologie, a to během úplné odstávky čističky. Tento návrh představoval výdaje na straně obce v řádech statisíců korun, navíc s problematickým přínosem pro budoucí rekonstrukci celého zařízení. Zástupci obce jej proto odmítli a začali hledat vhodnější řešení.

V loňském roce jsme navíc ukončili smlouvu se Stavokompletem a čistička přešla pod správu obce. Najali jsme odpovědného zástupce pro její provoz a ve spolupráci s ním započal starosta Karel Kodiš připravovat vše potřebné pro definitivní kolaudaci. Nebyla to jednoduchá práce, ale byla korunována úspěchem. Kolaudace zdárně proběhla i bez výše uvedené investice, jejíž realizace byla odsunuta až do doby celkové rekonstrukce čistírny odpadních vod. Výsledkem přestavby bude zvýšení kapacity ČOV a bezpečné dodržování předepsané kvality vypouštěných vod. Projektová dokumentace je hotova, bylo vydáno územní rozhodnutí, žádost o stavební povolení je v řízení.

Uvedení do řádného provozu určitě napomohli i oba obecní zaměstnanci, kteří se starají o její hladký každodenní chod. Také jim patří náš dík. A pokud jde o přímé „kolaudační“ náklady - pan starosta je v žertu vyčíslil: dvě sady chlebíčků (kolaudační řízení proběhlo nadvakrát pro onemocnění jednoho ze zúčastněných).

-sob a kol.-